دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش سوم: نسل های حقوق بشر[1]
«هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می شوند. حقوق بشر نیز به عنوان یک خرده نظام حقوقی که جزئی از نظام حقوقی غول پیکر را تشکیل می دهد از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی بقاء و اعتبار آن قابل تضمین است که بتواند همپای واقعیات بین المللی به حرکت خود ادامه دهد[2]». در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل[3]» استفاده می شود. اولین بار کارل واساک (Karel Vasak) این تعبیر را برای نشان دادن تحولات حقوق بشر استفاده کرد، « بکارگیری اصطلاح «نسل» القاء کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر درجهتی معین و خاص است[4]».
نسل اول: حقوق آزادی[5]
نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. « این حقوق که در مواد 2 تا 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده اند[6]»، « ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد[7] ». از جمله این هنجار ها می توان؛ آزادی بیان و اجتماع، ضمانتهای قضایی مبتنی بر اصل برائت وعطف سبق نشدن قوانین و حقوق سیاسی را نام برد.
«چنین هنجارهایی از زمان انقلابهای قرن هجدهم پا گرفت و در قالبهای امروزی به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد[8]». « هدف این نسل که حقوق و آزادی ها بصورت منفی در آن عرضه شده اند حمایت از فرد در قبال قدرت سیاسی است[9]».
نسل دوم: حقوق برابری
نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق در مواد 23 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده اند. از جمله این هنجارها، که به صورت مثبت عرضه شده اند، حق بر تامین اجتماعی، کار، استراحت، سطح مناسب زندگی و آموزش قابل ذکر است.
«پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم بخصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت بر می گردد که یکی از آزاد های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می دانست. در جریان بحران بزرگ اقتصادی 1930 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال- دموکرات کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد[10]». « هدف اصلی این نسل باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم[11]».
[1] . Generations of Human Rights
[2]. دفتر حقوقی و امور مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست، حقوق محیط زیست ( نظریه ها و رویه ها)، انتشارات خرسندی، 1388، ص 263
[3] . Generation

  1. 5. ذاکریان، مهدی، فرایند یکپارچگی نسل های حقوق بشر … ص 128
  2. عناوین نسل ها از منبع ذیل اقتباس شده است:

مصفا، نسرین، ارزیابی سازوکارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر: ارکان مبتنی بر منشور ومعاهدات، مجله مدرس علوم انسانی ، دوره 7، زمستان 1382، شماره 31، پاورقی ص160.

  1. 7. دفتر حقوقی و…، حقوق محیط زیست…، ص 265
  2. 8. ذاکریان، مهدی، فرایند یکپارچگی…، ص 128
  3. 9. همان، ص 128
  4. 1 دفتر حقوقی و…، حقوق محیط زیست…، ص265

[10]. ذاکریان، مهدی، فرایند یکپارچگی…، ص128
[11]. دفتر حقوقی و …، حقوق محیط زیست…، ص266