Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان اولین سند بین المللی راجع به حقوق بشر که آن را با نام ذکر می نماید[1]، بدون ارائه تعریفی توضیحی،  متضمن مصادیق بسیار زیادی از این حقوق می باشد که تحت عنوان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی گردیده است[2].

«نظریات متعددی را می توان در خصوص حقوق بشر، در صحنه جهانی مشاهده نمود. اخلاقیون، سیاسیون، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و… هر دسته دیدگاهی را نسبت به درک حقوق بشر بیان نموده اند[3]». بی آنکه وارد مسائل فلسفی مربوط به مبنای حقوق بشر شویم در حد اقتضا به تبیین مبانی این حقوق، برای نیل به تعریفی جامع از  حقوق بشر، می پردازیم.

«واقعیت این است که درد اخلاقی که هر انسان متمدنی بخاطر آلام ناشی از شکنجه، بردگی، بازداشت خودسرانه، حبس و اعدام غیرقانونی، کشتار جمعی، جنایات جنگی و… نسبت به همنوع خود احساس می کند، نقطه آغازین درک حقوق بشر است. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای ملی را در می نوردد و از چارچوب ایدئولوژی های سیاسی داخلی خارج می شود[4]».

« در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[5]». در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسانها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می شوند و این حقوق در اراده قانونگذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می گردند. بنابراین عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود[6] ؟ به بیانی دیگر، « در آنجا که« سیاست » بخواهد با استقرار حکومت قانون «حقوق بشر» را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این « ارزش ها» باشد[7]».

حال باید سوال نمود که رابطه بین حقوق بشر ( ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر می باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که حقوق قالبی است برای اعلام[8] و تضمین این ارزش ها و نه مبنای آنها. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت» «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[9]». بنابراین زمانی که حق های جهان شمول اخلاقی وجود دارد، پس «ناگزیر حق های جهان شمول حقوق نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گیرند[10]».

حال که مبنای حقوق بشر به اختصار تبیین گردید، باید به تعریف این حقوق پرداخت. سازمان ملل در کتاب «حقوق بشر: پرسش و پاسخ ها (1987)» به بیانی بسیار ساده، حقوق بشر را چنین تعریف می کند:

«حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می سازند تا صفات انسانی مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و بکار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم. آنها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.

انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آنها می کارد. همانطور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می نماید « احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد[11]».

[1] . تا پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر اسنادی بودند که بدون آنکه از حقوق بشر نامی ببرند مصادیق آن را بیان کرده اند همچون: اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه (1789) و قانون اساسی آمریکا (1791) . همچنین ادیان به بیان این ارزشها و ترویج آنها پرداخته اند.

[2]. البرزی ورکی، مسعود، حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه … ص 19.

[3]. جلالی، محمود، نقش دیوان بین المللی دادگستری درتوسعه حقوق بشر،مجله اندیشه های حقوقی،سال اوّل،شماره سوّم،بهار وتابستان 1382، ص 72.

[4]. همان، ص 73

[5]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم … ص 92.

[6]. حتی در طول تاریخ دولتها نیز با اعمال خود نشان داده اند که ارزش های اخلاقی را برتر از سیاستهای داخلی می دانند همچون محاکمه « ویلهلم دوّم» به جرم نقض معاهدات و اخلاق و محاکمه نازیان در دادگاه نورنبرگ و … . با فرض پذیرش این نظر دیگر نمی توان از اخلاق سخن گفت  بلکه باید از اخلاق ها که بعضاً می توانند متضاد هم باشند باید سخن راند و آنگاه نسل کشی روآندا و یوگسلاوی و… قابل توجیه و محکوم کردن آنها کاری عبث خواهد شد، نتیجه ای که هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد.

[7]. قاری سید فاطمی، سید محمد، پیشین ، دفتر دوّم، ص24.

[8]. . قاضی تاناکا در قضیه آفریقای جنوب غربی تصریح می کند که « نقش دولتها در زمینه استانداردهای حقوق بشری صرفاً نقشی اعلامی (Declaratory) است. بنگرید به :

Judge Tanaka in the South west Afreica Case, ICJ Reports ,1960 , p.297.

[9]. قاری سید فاطمی، سید محمد، پیشین ، دفتر دوّم ، ص23

[10]. قاری سید فاطمی، سید محمد، پیشین ، دفتر یکم، ص 92

[11]. United Nations, Human Rights: Question and Answers, 1987, at 4.

به نقل از البرزی ورکی، مسعود، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه …، ص 19


میهمان