جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید۹۳- قسمت ۲

0 Comments

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان ۱۸

پایان نامه

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی ۱۹
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون ۱۹
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری ۱۹
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی ۲۰
بند دوم: رویه قضایی ۲۱
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲
بند چهارم: عرف و عادت ۲۲
مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری ۲۳
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی ۲۴
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی ۲۵
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی ۲۶
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ۲۶
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی ۲۹
بنداول: عزل و نصب قاضی ۳۰
بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی ۳۰
بند سوم: اصل وحدت قاضی ۳۱
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری ۳۲
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم
مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم ۳۷
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق ۳۷
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم ۳۷
گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم ۳۸
مبحث دوم: حقوق متهم ۳۹
گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته ۴۰
گفتار دوم: منابع حقوق متهم ۴۲
بند اول: منابع بین‌المللی ۴۲
بند دوم: منابع داخلی ۴۵
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی ۴۷
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم ۴۷
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۸
بنداول: حق بودن یا حق داشتن ۴۸
بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق ۴۹
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی ۵۰
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۵۱
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی ۵۳
بند اول: فرض بی‌گناهی ۵۴
بند دوم: دادرسی عادلانه‌ ۵۸
بند سوم: مصلحت‌گرایی ۶۰
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ۶۰
بخش دوم
بررسی وضعیت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری در قانون جدید
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۶۲
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۶۲
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش ۶۲
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان ۶۳
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی ۶۵
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری ۶۵
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار ۷۰
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب ۷۳
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی ۷۴
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۷۴
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی ۷۵
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۷۶
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰
گفتار چهارم: حق سکوت متهم ۸۱
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱
گفتار ششم: حق داشتن پزشک ۸۲
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت ۸۳
گفتار نهم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۴
گفتار دهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع ۸۵
گفتار یازدهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی ۸۵
گفتار دوازدهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم ۸۷
گفتار سیزدهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب ۸۸
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری ۸۸
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع ۸۸
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌ آوری ادله ۸۸
گفتار چهاردهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی ۸۹
فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله صدور حکم ۹۰
گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم ۹۰
بند اول‌: اصل برائت ۹۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *