دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت یعنی اینکه امین تصرف ناقص و امانتی خود را به یکی از طرق پیش­بینی شده در قانون (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) تبدیل به تصرفی کامل و مالکانه نماید،[1] و در جای دیگر آمده است که خیانت در امانت فعل مثبت امین به یکی از صور مذکور در قانون در اموال یا اسناد و نوشتجات امانی بر ضرر مالک یا متصرف باشد. [2]
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت می پردازیم:
الف) عنصر مادی : رفتار مادی فیزیکی طبق ماده 674 « قانون تعزیرات» خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد.
ب) عنصر معنوی : از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط می شود. منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد، یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.[3]
 
 
بند سوم : سرقت
ماده 197 قانون مجازات اسلامی بیان می کند که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده  جرم سرقت می پردازیم:
الف) عنصر مادی: تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن ، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن مال است .
ب) منقول بودن مال در سرقت : موضوع سرقت باید مال منقول باشد بر خلاف مال در کلاهبرداری که دارای مالیت و ارزش مادی است ممکن است در سرقت مال دارای اهمیت مالی نبوده بلکه برای دارنده آن ارزش معنوی یا عاطفی یا اهمیت دیگری باشد.
ج) برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان ارتکاب سرقت متعلق به سارق نبوده بلکه متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد .
د) وجود قصد متقلبانه (یا قصد مجرمانه) در سرقت : تحقق جرم سرقت مستلزم وجود قصد مجرمانه است وآن عبارت است از علم وآگاهی بزهکار بر ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک یا دارنده آن و به قصد تصاحب و تملک آن مال[4].
بند چهارم : صدور چک پرداخت نشدنی
منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خود داری نماید .
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی می پردازیم:
الف) عنصر مادی : عمل فیزیکی عبارت است از فعل مثبت صادر کردن برگه چک که با امضای آن محقق می­گردد.
ب) عنصر معنوی :  جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم مادی صرف می باشد یعنی در آن نیاز به اثبات برخورداری متهم به عنصر روانی وجود ندارد.[5]
 
[1] –  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات 3، انتشارات ققنوس، سال 1382 ،ص167
[2] – حبیب زاده، محمد جعفر، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، 1381 ،ص4
[3] – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص167
[4] -گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ ،ص 443
[5] – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص343
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟