دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول: نص شرعی و قانونی
در این فصل به نص شرعی که شامل کلام وحی الهی و روایات رسیده از پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع)         می باشد و نص قانونی که مقنن تصریح به جرم انگاری جرم زنا نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است،              می پردازیم.
مبحث اول: نص شرعی
جرم زنا مانند دیگر جرایم کیفری دیگر دارای ارکانی است که قوه قانون گذاری آن را وضع نموده که باعث به وجود آمدن آن می شود. «با توجه به آیه پانزدهم سوره مبارک اسراء خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:« و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً . بدین معنی که ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم.»(1) در این آیه خداوند کیفر گناهکاران را به بیان تکلیف و حکم موکول کرده است و یا قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان بر این امر دلالت دارد که بدون بیان حکم و تصریح قانونی اگر کسی به کیفر برسد، عقل آن را قبیح و نادرست می داند و تا هنگامی که قانونگذار افراد را از کاری منع نکرده انجام دادن آن کار مباح است و منعی ندارد و هرگز کسی را برای انجام دادن آن کیفر نخواهند کرد».(2)
 لذا حاکم جامعه اسلامی نمی تواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نشده به کیفر و عقاب برساند ضمن اینکه مجاز نیست مجازاتی جز آنچه قبلا برای آن تعیین شده را در خصوص مجرم اعمال کند زیرا هر جرمی بایستی بدواً از ناحیه شارع به عنوان جرم تلقی و میزان آن از باب مجازات تعیین می شود لذا «مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است ».(3) از این بحث نتیجه گیری می گردد که عمل مجرمانه، مادام که از طرف شارع مقدس جرم تلقی نگردیده است نمی توان به آن عنوان جرم داد و در نتیجه مرتکب چنین عملی را مجازات نمود. لذا جرم انگاری جرم زنا در حقوق ایران برگرفته از نص صریح شارع مقدس بوده که همان قول خداوند باری تعالی و معصومین (ع) است که برگرفته از قرآن کریم و روایات و احادیث نقل شده می باشد که به آنها خواهیم پرداخت.
 بنابراین با توجه به مبانی جرم انگاری این ضرورت آشکار می گردد که فعل یا ترک فعل را که شارع به عنوان جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده جرم محسوب می گردد و مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود لذا قبل از تمامی مکاتب موجود فعلی خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً به جرم انگاری فعل زنا پرداخته است.(1) لذا به آیات قرآن کریم و روایات واصله از معصومین (ع) میپردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.