دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست عناوين

عنوان                                                     صفحه

 
 

 

چکیده 1

فصل اول ـ كليات 11

مبحث اول: مقدمه 11

مبحث دوم: موضوع حقوق كار 12

مبحث سوم: تعريف حقوق كار 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار 14

گفتار اول: جنبه‌ي حمايتي حقوق كار 15

 1. كاستن از نابرابري 15
 2. تحول در جهت افزايش حمايت 16
 3. گسترش حمايت‌هاي حقوق كار به گروه‌هاي مختلفي كه كار مي‌كنند 16
 4. تنوع مقررات كار 17

گفتار دوم: جنبه‌ي امري حقوق كار 19

 1. مفهوم قانون امري 19
 2. نظم عمومي اجتماعي 20
 3. توافق در مورد برقراري مزايايي بيشتر از مزاياي قانوني 20
 4. نظارت بر اجراي مقررات كار 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار 21

 1. مفهوم اجتماعي حقوق كار 22
 2. واقع‌گرايي در روابط كار، دگرگوني‌هاي كنوني و چاره‌جويي 23

مبحث پنجم: گذشته‌ي حقوق كار 26

 1. دوره‌ي آزادي مطلق 26
 2. دوره‌ي دخالت دولت 27
 3. دوره‌ي روابط جمعي كار 28

مبحث ششم: حقوق كار امروزي 28

گفتار اول: قانونگذاري 29

 1. قانون اساسي 29
 2. قوانين عادي 30
 3. مقررات اجرايي كار 30

مبحث هفتم: روابط جمعي كار 31

 1. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف 32
 2. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان 32
 3. اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها 32
 4. اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي 33

مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران 33

گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار 33

گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي 35

گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن 35

 1. مبارزات سياسي 35
 2. مراحل قانونگذاري 35

مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار 37

گفتار اول: توقعات انقلابي و نقش آن در طرح جديد قانون كار 37

 1. مرحله عدم ثبات 37
 2. مرحله‌ي ثبات 39

فصل دوم: شقوق حق بر كار 40

مقدمه 40

مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر 41

گفتار اول: ساعات كار 41

 1. كارهاي كشاورزي 41
 2. كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني 41
 3. كار متناوب 42
 4. كار نوبتي 42
 5. كار اضافي 42
 6. كار نوجوانان 42
 7. كار كارآموزان 42

گفتار دوم: حق برخورداري از تعطيلات 43

 1. تعطيل هفتگي 44
 2. تعطيلات رسمي 44

گفتار سوم: حق برخورداري از مرخصي‌ها 45

 1. مرخصي استحقاقي 45
 2. مرخصي‌ بدون حقوق 46
 3. مرخصي استعلاجي، بارداري، زايمان، شيردهي 47

الف: مرخصي استعلاجي 47

ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي 48

ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي 49

مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني 51

گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار 51

گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني 54

گفتار سوم: امنيت اقتصادي 56

گفتار چهارم: امنيت اشتغال 56

گفتار پنجم: موضوعي فراتر از اشتغال؛ وضعيت حرفه‌اي اشخاص 58

مبحث سوم: منع تبعيض در استخدام و حرفه به عنوان يكي از حقوق كارگران 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ي 111 سازمان بين‌المللي كار در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه 61

مبحث چهارم: پايان رابطه‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج و يا استعفاء 66

گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت 66

گفتار دوم: اخراج و دلايل آن 67

الف: امور مربوط به رفتار كارگر 68

ب: موارد مربوط به ترديد در صلاحيت‌ها يا كاهش توانايي‌هاي كارگر 68

ج: ضرورت‌هاي كارگاه 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلايل آن 69

الف: دلايل اخراج 70

 1. اخراج كارگر پس از توقيف منجر به محكوميت جزايي 71
 2. اخراج موجه كارگر به ساير اسباب 72

ب: تشريفات اخراج موجه 73

ج: پرداخت حق سنوات 74

گفتار ششم: اخراج غير موجه 75

الف: حكم اخراج ناموجه 75

ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار 76

ج: موارد ابهام و ترديد 77

مبحث پنجم: كار كودك 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاريف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره‌ي كار كودك 80

الف: تعريف كودك 80

ب: كار كودك 81

ج: انواع كار كودك 82

د: حقوق كودك قبل از «كنوانسيون حقوق كودكان» 90

ه‍: كودكان از نگاه آمار 92

 1. كودكان و كار 92
 2. كودكان و تحصيل 92

و: كودكان و قانون كار در ايران 93

فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری 104

الغای موثر کار کودک 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت 119

 1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار 155

مبحث هفتم : حق بر کار 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق 156

الف. حق برکار 156

ب. فرصت کسب معاش خویش 157

ج. آزادی انتخاب شغل 158

د. اشتغال کامل 159

بند1. توسعه اقتصادی 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی 160

بند3.اشتغال مولد 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر 162

الف. تضمین حق بر کار 162

ب. عناصر حق برکار 162

 1. دسترسی به اشتغال 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال 167

د) خدمات اشتغال 172

و) آموزش فنی و حرفه ای 172

 1. انتخاب آزاد اشتغال 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه 175

نتیجه گیری 178

فهرست منابع و مآخذ 181

منابع انگلیسی: 184