پایان نامه حقوق

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: مقدمه

در برخي از نوشته‌ها و كتاب‌ها و همچنين منابع مربوط به حقوق كار، حتي در گذشته‌هاي نزديك، از اين رشته از حقوق با وصف جوان ياد مي‌كردند.[1]

اين توصيف ممكن است شگفت‌آور به نظر برسد. مگر نه اين است كه انسان همانند ديگر موجودات از آغاز آفرينش كار و فعاليت كرده و براي ادامه‌ي زندگي ناگزير از تلاش و كوشش بوده است و اين فعاليت و تلاش تا آن زمان كه انسان روي زمين زندگي كند، ادامه خواهد داشت؟ پس چگونه است كه حقوقي كه از كار انسان كه قدمت آن به اندازه‌ي عمر بشر است بحث مي‌كند، جوان ناميده مي‌شود. اصولاً حقوق و قواعد ناشي از آن بر روابط ميان انسان‌ها حكومت مي‌كند و به فعاليت ديگر موجودات نمي‌پردازد. تازه در حقوق كار هم از تمامي فعاليت‌هاي انساني بحث نمي‌شود. اين رشته از حقوق، تنها شامل كساني مي‌شود كه فعاليت و كار خود را در حالت تبعيت نسبت به ديگري انجام مي‌دهند؛ يعني در تمامي مواردي كه شخصي با توافق شخص ديگري براي او و تحت نظارت او در برابر اجرت كار مي‌كند. در هر مورد كه چنين رابطه‌اي وجود داشته باشد، خواه فعاليت و كار مورد نظر مربوط به صنعت باشد يا بازرگاني و خدمات كشاورزي اصولاً آن رابطه در قلمرو حقوق كار قرار مي‌گيرد.

هرچند در طول تاريخ همواره زورمندان دسترنج زحمت‌كشان را برده‌اند و اكثريت مردم براي اقليتي محدود كار كرده‌اند، اين رابطه با تغيير شگرفي كه در زندگي بشر پيش آمده، تحولي عميق پيدا كرد. اين تحول كه با دگرگوني‌هاي مهم فكري و اجتماعي همراه بود سرآغاز جنبشي شد كه به پيدايش حقوق كار انجاميد. بدين‌سان عمر حقوق كار، حتي در كشورهايي كه پيش از ديگران با مسائل ناشي از صنعت جديد روبرو شدند، به دو سده نمي‌رسد و با اين اوصاف در مقايسه با رشته‌هاي قديمي حقوق مانند حقوق مدني، حقوق كار بسيار جوان به نظر مي‌رسد.

 

[1]. Ollier, P. D, Le droit du travail, p.2.