پایان نامه حقوق

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم: تعريف حقوق كار

درباره‌ي تعريف حقوق كار اتفاق‌نظر وجود ندارد و از آنجا كه ديدگاه‌هاي اجتماعي و فكري حقوقدانان در مورد اين رشته از علم حقوق يكسان نيست، ناگزير در تعريف‌هاي حقوقدانان كشورهاي صنعتي به لحاظ آنكه حقوق كار در آن كشورها سابقه بيشتري دارد؛ اين اختلاف‌نظرها بازتاب مي‌يابد. از مهم‌ترين خطوط فكري در اين زمينه مي‌توان به موارد ذيل اشاره‌اي داشت:

ـ حقوقداناني كه با ديد فردگرايي به حقوق كار مي‌نگريستند، اين رشته‌ي حقوق را مجموع قواعد حاكم بر قرارداد كار مي‌دانستند و در واقع آن را بخش مهمي از حقوق قراردادها مي‌شمردند.[1] اين مفهوم كه در سده‌ي هيجدهم و نوزدهم ميلادي در زمان تسلط فلسفه‌ي اقتصاد آزاد مي‌توانست درست باشد، در زمان ما ديگر نمي‌تواند به آساني پذيرفته شود. زيرا، هر چند قرارداد كار هنوز هم نقش مهمي در تنظيم روابط ميان كارگر و كارفرما دارد، نقش تعيين كننده را از دست داده است. با اين وصف، هنوز هم برخي از حقوقدانان قرارداد كار را پايه‌ي همه‌ي روابط كار و پايه تعبيري روابط صنعتي مي‌دانند.[2]

در دوران حاضر، روابط كار، بيشتر تابع قوانين امري است. افزون بر آن، مسائل مهم ديگري در حقوق كار مطرح مي‌شود كه در چهارچوب قرارداد نمي‌گنجد. همانند سازمان‌هاي كارگري، اعتصاب يا چگونگي رسيدگي به اختلافات ناشي از كار. به طور خلاصه، روابط كار به روابط فردي منحصر نيست و تعريف بايد به گونه‌اي باشد كه شامل روابط جمعي هم بشود و حقوق كار را به طور كامل مشخص كند.

ـ گروهي ديگر حقوق كار را وسيله‌ي براي همكاري ميان كار و سرمايه مي‌دانند و آن را به قواعد حاكم بر نيروي كار تعريف مي‌كنند. اين نظر را كساني ابراز كرده‌اند كه حقوق كار را از ديدگاه اقتصادي بررسي مي‌كنند.[3] ولي، همان گونه كه برخي از حقوقدانان مي‌گويند، درست است كه حقوق كار در بطن نظام سرمايه‌داري به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده‌ي نياز اين نظام به نيروي كار آزاد و تحرك‌پذير بود، ولي به تدريج اين رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبش‌هاي كارگري رشد پيدا كرد و امروزه، هم خواست‌هاي كارگران را بازتاب مي‌دهد و هم ضرورت‌هاي اقتصادي كارگاه‌ها را كه مبتني بر سوددهي است، در نظر دارد.[4] پس، تعريف بايد به گونه‌اي باشد كه همه‌ي اين جهات را بازتاب دهد.

نظر اخير هر چند بيان كننده‌ي واقعيتي است كه انكار شدني نيست، بيشتر بيانگر مشخصات حقوق كار است تا تعريف آن. شايد، تعريف زير فارغ از ملاحظات اقتصادي و ديدگاه‌هاي اجتماعي و تنها با تكيه بر جنبه‌ي حقوقي موضوع بيان كرده است، از تعريف‌هاي ديگر مناسب‌تر باشد و در حقوق ما نيز بتوان آن را به كار برد. طبق اين تعريف: «حقوق كار بر همه‌ي روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است، مشروط بر اينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد».[5]

 

[1]. Capitan. H, et P.cuche, précis de legislation industrielle, p. 2.

[2]. Webbe, J. L, industrial Relations and the contract of employment p. vii.

[3]. Drake, charles D, La bour law, n. 1.

[4]. Lyon – caen, G. et J. pelissier, Droit du travail, n. 6.

[5]. Durand, p. et R. Jaussand, traite de droit du travail, n. 2.