Site Loader

متغیرهای فرهنگی

متغیرهای انسانی

متغیرهایی خلاقیت که باعث تحریک ابتکار در سازمان می شن در نمودار ۲-۲ نقش داده شدن:

خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۱-۲ متغیرهای خلاقیت و محرک ابتکار در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۲)

 

مشکلات خلاقیت

مشکلات

حقیقی  به نقل ازترزا.ام.بیلاعواملی که برخلاقیت تاثیرمنفی میگذارندرادرشش موردبیان میکنه

.۱- آزمایش افرادبرمبنای انتظارات: افرادخلاق به خاطرترس،آزمایش عملکردخودبه راحتی نمی توانندفعالیت کنن.چون که دراین شرایط فقط به دنبال برآوردن انتظارات خودخواهندبود.افرادبایداحساس کنندکه واسه خودشون کارمیکنندنه واسه بقیه..

نظارت ومراقبت: افراداگراحساس کنندکه درحین کارچشمانی مراقب آنهااست،کمترخلاق خواهندبودبایدتلاش شوداگرمراقبتی هم صورت می گیردبدون اطلاع  افرادباشد.

۳- جایزه: هرچندکه پاداشهای پولی وسایرپاداشهامحرک خوبی هستنداماضرورتاهمیشه انگیزاننده نیستن.افرادخلاق بیشتربه دنبال رضایت داخلی هستندتاپااداشهای قابل لمس…

۴-رقابت: آدمایی که درکارشان بادیگران درحال رقابت هستن،خلاقیت کمتری خواهندداشت.تفکرخلاق بایدبیشتربه دنبال کم کردن رقابت باشندتاآزادی افرادرابرای کشف بخش های جدیدمحدودنکنند

.۵- انتخاب محدود:آدمایی که انتخاب چگونگ انجام کارمحدود هستن،کمترخلاق میباشنداین محدودیت برخلاقیت اثرمخرب داره

.۶- گرایش به پاداشهای خارجی: آدمایی که به محرکای خارجی همانندمحرکای مالی،پست ومقام،نشونه هاوارتقافکرمی کنندخلاقیت کمتری خواهندداشت.محرکای داخلی واسه افراد خلاق ازاهمیت بیشتری برخورداراست.(حقیقی،۱۳۸۲)

ضرورت واهمیت خلاقیت و نوآوری درسازمان

 

در مورد ضرورت واهمیت خلاقیت ونوآوری در سازما ن،دلایل زیادی ارائه گردیده یعنی خلاقیت و نوآوری موجب خواهدشد تاموارد زیر تحقق یابد: رشد و شکوفایی استعدادها و سو ق پیدا کردن اونا به طرف خودشکوفایی؛ رسیدن به موفقیتهای فردی، شغلی و اجتماعی؛پیدایش جنب و جوش در سازمان؛افزایش درکمیت، کیفیت وتنوع تولیدات و خدمات؛ کاهش هزینه ها، ضایعات و اتلاف منابع؛ افزایش انگیزه کاری کارکنان سازمان؛ ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان؛ارتقای بهره وری سازمان؛ موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان؛ رشد و رشد سازمان؛ تحریک و تشویق حس رقابت؛کاهش بوروکراسی اداری؛ تحریک و مهیاکردن عوامل تولید؛ (محمدی،۲۵:۱۳۸۴).

راه کارایی واسه ایجادوتوسعه خلاقیت درکارکنان:

درسازمان وضعیتی رابوجود بیاریم افراد پدیده خلاقیت قبول کنن.اعضای سازمان بایدبپذیرندکه تغییربه نفع آنهاوسازمانه واین مهم وقتی میسراست که اعضابه هنگام اراده کردن به هم همکاری نماین وبه هنگام اجرایتغییرات برنامه ریزی شده به شکلی عمل شه که امنیت شغلی اعضابه خطرنیفتد.

برنامه ریزی

۲- واسه افرادخلاق وسختکوش ارزش قائل شید.افرادخلاق دارای انگیزه سیارقوی هستندولی باید مورد تشویق قرارگیرند ودرازای کارخوبی که انجام می دهندپاداش مناسب بگیرندویک مدیرازطریق سیاستگذاری ،تقدیروتشویق  افرادخلاق،ازطریق افزایش حقوق و…باید به نبوغ فردوخلاقیت ایشون ارج بذارن.

– اجازه دهیداعضاروابط دوطرفه بایکدیگرداشته باشندیک جوبازوخلاق وقتی تقویت می شودکه افراد،گروههاواعضای گروه های جور واجور باهم روابط دوطرفه داشته باشندواین روابط دوطرفه باعث می شودکه اطلاعات مفیدبین اعضای سازمان ردوبدل ونظرات ودیدگاهای جدیددرباره مسائل سازمانی،آزادانه به سایراعضاداده شه.

۴- هدف هارابه صورت مشخص تعیین کنیدوبرای تامین آنهابه اعضاآزادی عمل بدین.اعضای سازمان بایدبرای بروزخلاقیت خوددارای هدف وجهت باشه.ازنظرمزیاومحدودیتایی که دررابطه باخلاقیت اعضاوجوددارد،راه و چاه هایی عادی صادرکنید.

۵-نظرات وعقایدراتقویت کنین.مدیران سازمان ازبالاترین مقام تاپایین ترین مقام،بایداین موضوع رادرگفتارودرعمل ثابت کندکه مقدم نظرهای جدیدراراگرامی می دارندونظرات مفیدرابه که نویدبخش آینده درخشانه رو به اجرادرآورندوآن نظرات رو به سطوح بالاترومقامات عالی سازمان برسانند.(استونروفریمن،ترجمه پارسایان واعرابی،۱۳۸۵ص،۹۰۶)

 

نقش مدیردرپرورش خلاقیت

 

نقش مدیران بسیارمهمه زیررامدیریت میشه توانایی واستعدادرادرافرادایجاد،گسترش وتشویق کندوبارفتاروعملکرد آنهامی تواندمانع این امرحیاتی شه.شغل مدیردریک سازمان،خلاقیت ونوآوریه.مدیرکسی نیس که سازماندهی وتغییر ایجادکندبلکه فردیاست که هم کارهارابه وسیله بقیه انجام وفضارابرای خلاقیت بقیه آماده می کنه.بنابراینفهنرمدیرخباق عبارته ازاستفاده ازخلاقیت بقیه وپیداکردن ذهنای خلاق،مدیرخلاق بایدفضایی بیافریندکه خودش بتونه خلاق باشدوافرادسازمان رابرای خلاقیت تحریک کندواین فضافضاییه که ازکارروزمره به دوراست وبه خوبی بایدتفویض اختیارکند تاهرکسی مشکل خودش راحل کنه.باتوجه به کم بودن افرادفوق العاده خلاق وباتوجه به اینکه بیشتر افرادبطوربالقوه دارای خلاقیت ونوآوری هستن.ویژگیای زیربه پرورش این استعدادهاکمک می کنه.

تحمل خطر: کارکنان بایدتشویق شوندکه بدون ترس ازپیامدهای شکست راتجربه کنندواشتباهای اونا رابع عنوان فرصتای یادگیری به شمارآورند.

کاهش کنترل خارجی: قوانین،مقررات وخط مشی هاوکنترلای مشابه به کمترین حد ممکن کاهش یابدوخودکنترلی جانشین اون شه

کاهش تقسیم کار: مشاغلی که بطورمحدودتعیین شده باشدایجادمحدودیت می کنددرحالی که فعالیتای متعددشغلی،دیدگاه وسیع تری رو به کارکنان میده.

رابطه همه جانبه:رابطه بایدبطورافقی وعمودی جریان پیداکند.جریان آزاددرارتباطات،باروری عقاید راآسان می کنه.(علوی،۱۳۸۲)

متمرکزبرنتایج تاابزار: هدف هابایدواضح باشندوافرادبایدتشویق شوندکه راهکارهای زیاد به هدف رادرنظربگیرند.تمرکزبرنتایج باعث ارائه وپیشنهادچندین جواب درست به هرمساله مشخص می شه.

 

قبول ابهام: تاکیدخیلی زیادبرعینی بودن ومعین بودن.

 

عمل اختلاف:مختلفی دیدگاه هابایدتشویق شه،هماهنگی وتوافق بین افرادوواحدهالزوما به عملکردموفق منجرنمی شه.
توافق

مدیریت کیفیت گسترده

معنی کیفیت:

دیدگاه های جور واجور درموردکیفیت وجوددارد.سخت ترین نکته،تعریف چیزیه که می تونیم اون راکیفیت برتریاذاتی بنامیم دراین تعبیرمحصولی کیفیت برترداردکه ازاجزای بکاررفته مطلوب به تعدادبیشتربهره منده واماسومین نظرعمده درموردکیفیت که امروزه هسته مدیریت کیفیت کامل(TQM) رامی سازدمفهوم مبتنی برمشتریه(طاهری،۱۳۸۷)به عبارت دیگرکیفیت مجموعه ای ازخصوصیات ومشخصات یه کالاوخدماته که احتیاجات مصرف کنندگان راباتوجه به رضایتمندی اونا تامین می کندازعواملی که دراین راستامی توانددرنظرقرارگیردعبارته ازکارایی مناسب,قیمت منطقی ومناسب،خدمات پس ازفروش،سهولت درتغییرونگهداری،وضع وشکل ظاهری تحویل به موقع مشتری،ایمنی لازم،رعایت استانداردهای عالی(محزون،۱۳۸۵)به عبارت دیگرکیفیت به درجه یکی بودن محصول تولیدشده بانیازهای مشتریان وطرح محصول می گن.تصمیماتی که مدیران راستفاده ازنهادهاودرارتباط بافرایندهاتولیدمی گیرد.برمیزان بهره وری، درجه کیفیت ودرنعایت مقدارسودسازمان تاثیرمی گذارد.

محصول                                          عملیات                                          نه هاده ها

 

 

درآمدها                                          هزینه ها

سودآوری هزینه ها

 

99