Site Loader

شناسایی و با هم مقایسه کرد، به این ترتیب میتوان به بررسی تاریخی تحولات سیاسی- اجتماعی پرداخت در واقع، هدف از تحلیلگفتمان، روایت صرف رویدادهای تاریخی نیست، بلکه باید این رویدادهای تاریخی را در سایه تحولات معنایی بررسی کرد. بر اساس نظریه گفتمان، تمامی تحولات اجتماعی حاصل منازعات معنایی میان گفتمانهاست. گفتمانها همواره در تلاش برای حفظ معنای «خودی» و طرد معنای «دیگری» میباشند (ون دایک، 1382). اهمیت معنا در نظریه گفتمان از آن روست که تنها از طریق استیلای معنایی بر ذهن سوژههاست که چهره قدرت طبیعی و مطابق با عقل سلیم جلوه میکند و به همین دلیل مورد مواخذه قرار نمیگیرد (سلطانی، 14: 1383) بنابراین در گفتمانهای جنگ جدال بر سر معنای دالهایی همچون بسیجی، جنگ، بدن و مملکت در درون دو گفتمان را باید مورد بررسی قرار داد و نحوه مفصلبندی برای تثبیت این معنا را توصیف کرد. در صفحات پیش مفاهیم اصلی و بنیادی نظریه گفتمان لاکلائو و موفه معرفی شده است، در ادامه مهمترین مفاهیم این دو متفکر در روش تحلیلگفتمان به کار برده شده در این رساله را توضیح میدهیم.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دال مرکزی، دال شناور، دال اعظم از نظر لاکلائو ، همه دالها ارزش یکسانی در یک گفتمان ندارند و همه آنها جایگاه یکسانی نیز نخواهند داشت بنابراین لاکلائو و موفه دالهای متنوعای را درون یک گفتمان شناسایی کردهاند که به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

3-6-دال مرکزی
این دال، به دالی اطلاق میشود که سایر دالها حول محور این دال جمع و مفصلبندی میشوند. در هر گفتمان دلالت کنندههای هستند که شناورند و دالهایی وجود دارند که برای آن گفتمان جنبه محوری دارد، در واقع در روش گفتمانی باید دالهایی را به نام دالهای مرکزی یا محوری جستجو کرد که در مفصلبندی گفتمانی، مفاهیم و اجزای دیگر را کنار هم نگاه میدارد و به آنها وحدت میبخشد. دال برتر مفهوم کلیدی و هویت بخش در هر گفتمان است که نشانههایی دیگر در سایه آن منتظم میگردد و با هم مفصل بندی میشوند لاکلائو و موفه مفهوم گرهگاه را جایگزین مفهوم دال مرکزی کردهاند. یک گفتمان از طریق تثبیت معنا حول گرهگاههای خاصی تشکیل میگیرد (Laclau and Mouffe, 1985: 112 ، به نقل از یورگنسن و فیلیپس، 57:1389). به واقع سایر نشانه ها در درون یک گفتمان معنای خود را از طریق رابطه شان با دال مرکزی و یا گرهگاه تنظیم میکنند در یک گفنمان میتوان چند دال مرکزی را شناسایی کرد. برای مثال در گفتمان جنگ دال جنگ به عنوان یک گرهگاه قابل تشخیص است. دالهایی مثل بدن نیز یک گرهگاه دیگر است.
3-7- دال شناور
«دال شناور» دالی است که مدلول آن شناور (غیر ثابت) است و گروه های مختلف سیاسی برای انتساب مدلول مورد نظر خود به آن ، با هم رقابت میکنند (سلطانی، 157:1383). دال شناور دالی است که به صورت بالقوه قابلبت تبدیل شدن به یک دال مرکزی یا یک گرهگاه را دارند این واژه نیز تا حدودی مترادف با مفهوم وقته در نظریه گفتمان لاکلائو و موفه است. مفهوم دال شناور را دریدا برای نقد متا فیزیک به کار می برد به نظر دریدا دالها کاملا خود انگیخته و آزاد هستند. به واقع در مواقعی دالهای مدلول خود را گم میکنند تنها در یک شرایط تاریخی خاص است که یک دال (یک مفهوم) به یک مدلولی میچسبد و یا مدلول خود را پیدا میکند. بهترین نمونه از یک دال شناور مفهوم بسیج و بسیجی است. این واژه که از واژگان مارکسیستی برای وحدت میان کارگران برای انجام یک برنامه خاص است و خواستگاهی کاملا پوپولیستی دارد، برای مدتی به صورت یک دال شناور عمل میکند و بعدا در جریان جنگ، مدلول خود را به عنوان یک رزمنده پیدا میکند و به آن میچسبد. به این مفهوم به طور مفصلتر در بخش تحلیل داده ها خواهیم پرداخت.
3-8- دال اعظم/ دال متعال
مفهوم دال اعظم از مفاهیم اصلی لاکلائی است و دریدا نیز از مفهوم دال متعالی برای شرح آن استفاده میکند. از این نظر دال متعالی مدلولی است که به خودی خود در جوهرش به هیچ دالی اشاره نمیکند و خود دیگر به عنوان یک مدلول به کار گرفته نمیشود» (دریدا، 1386). مفهوم دال اعظم و کاربردهای آن بیشتر در بخش نظری توصیف شده است.
3-9- وقته، عنصر و بعد
این دو مفهوم از مفاهیم اصلی و کاربردی لاکلائو و موفه هستند. لاکلائو و موفه دالهای دیگری را که حول دال مرکزی گرد میآیند «وقته» می نامند. یک وقته تا پیش از مفصلبندی شدن در گفتمان در حوزه گفتمانگونگی قرار دارد و «عنصر» نامیده میشود. لاکلائو از مفهوم میدان گفتمان صحبت میکند تا به دالهای اشاره کند که خارج از حوزه یک گفتمان قرار دارند. این مفهوم به واقع به این امر اشاره دارد که علاوه بر گفتمان حوزهایی وجود دارد که خارج از گفتمان هژمونیک است و این حوزه ممکن است دارای دالهایی باشد که وحدت گفتمانی را بر هم میزند. لاکلائو این دالها را عنصر مینامند. عنصرها به صورت بالقوه چند معنایی هستند و یک گفتمان سعی میکند تا سایر معانی آن را کنار بزند و تنها به یک معنای دلخواه از آن دست پیدا کند. معنای دلخواه و مورد نظر گفتمان هژمونیک را بعد مینامند. به واقع عناصر دالهای شناوری هستند که هنوز وارد حوزه گفتمانی نشدهاند. یک وقته نیز دالی است که تا پیش از ورود به یک گفتمان و تثبیت معنا در حوزه گفتمانگونگی قرار دارد و در این مرحله همان عنصر است.
3-10- روایی و پایایی در تحلیل گفتمان
گفتمان یا تحلیل انتقادی همیشه یک مسئله تفسیری بوده است. در این روش با دادههایی که در طول تحلیلگفتمان جمع آوری شده است، پیش خواهیم رفت. پس روایی و پایایی یک تحقیق و یافتههای آن وابسته به بحثهای منطقی است که وجود دارد. حتی بهترین بحثهای ساخت یافته سوژهای برای ساختار شکنی مطالب میشود. اعتبار تحلیلگفتمان به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته است.
3-11- روش نمونه گیری و جامعه آماری
در این پژوهش از روش «نمونهگیرینظری» استفاده شده است. در نمونهگیری نظری محقق برای دست یابی به مقولات عینی که مبین نظریه باشند، به انتخاب نمونههایی دست میزنند(استراس و کاربین، به نقل از اباذری و میلانی، 100:1384 – 101). اصل اساسی نمونهگیری نظری عبارت است از انتخاب موارد یا گروههایی از موارد بر اساس محتوایشان و نه با بهره گرفتن از معیارهای انتزاعی روش شناختی. نمونهگیری بر مبنای مرتبط بودن موردها با تحقیق و نه نمایان بودنشان انجام میگیرد» (فلیک، 141:1387).
بر همین اساس، و با توجه به اینکه موضوع جنگ مربوط به سینمای جنگ است، در این رابطه فیلمهای حاتمیکیا به عنوان نمونه انتخاب شده است. انتخاب حاتمیکیا به چند دلیل مفید و قابل توجه است. اول اینکه حاتمیکیا یکی از سینماگران مولف در حوزه جنگ است. مولف بودن به این معنا که حاتمیکیا در تمام سه دوره مشخص شده حضور داشته است و فیلم ساخته است. منظور دوم از مولف بودن این است که عمدتا سینمای جنگ را با حاتمیکیا میشناسند، به این معنا که سینما به خوبی میتواند معرف گفتمانهای جنگ باشد و به عبارت وبری آن به نوع آرمانی سینمای جنگ نزدیک تر است. انتخاب حاتمیکیا و تحلیلگفتمان فیلمهای وی از جهت دیگر نقدی بر مولف محور بودن متون است و به عبارت دیگر موید نظریه “مرگ مولف” رولان بارت خواهد بود؛ در مورد انتخاب فیلمها، برای هر دهه یک فیلم به صورت محوری انتخاب شده است، هر چند که در موارد لازم به سایر فیلمهای این فیلم ساز و در صورت لزوم سایر فیلم سازان جنگ نیز ارجاع داده خواهد شد. برای دهه اول، فیلم” دیدهبان”، “مهاجر” و “هویت” انتخاب شده است. برای دهه دوم، یکی از موفقترین فیلمهای حاتمیکیا یعنی “آژانس شیشهای” در محور تحلیلها خواهد بود. در کنار آن فیلم از “کرخه تا راین “نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در دهه سوم فیلم منتخب، “به نام پدر” است.
اما در مورد صحنههای انتخابی، برای هر دوره به اقتضاء تحلیلها و هر کجا که احساس شد که استدلالها مکفی خواهد بود و بحث به اشباع نظری دست مییابد، نمونه انتخاب خواهد شد. به عبارت دیگر تعدد نمونهگیری در این مرحله بستگی به اهمیت موضوع و میزان اقناع کنندگی بحث بستگی خواهد داشت.
فصل چهارم
تحلیلگفتمانی آثار حاتمیکیا
4-1- ابراهیم حاتمیکیا
حاتمی کیا اصالتی آذربایجانی دارد سال 1340 در خانوادهای مذهبی متولد میشود و شروع دوران جوانیش مصادف با انقلاب 1357 است تحصیلاتش را در دانشکده هنر ادامه داده و فعالیت سینمایش را با فیلمنامه نویسی و کارگردانی فیلم کوتاه در سال 1359 آغاز میکند . اولین فیلم بلند حاتمیکیا هویت است و تا کنون هفده فیلم بلند ساخته است ، سینمای جنگ را عموما با حاتمی کیا میشناسند ، بسیاری بهترین فیلمهای حاتمیکیا را آژانس شیشهای و از کرخه تا راین میدانند ، این فیلم ساز خوش چهره در نقش بازیگر نیز ظاهر شده است ،حاتمیکیا در دوره های مختلف سعی کرده است متناسب با زمانهاش فیلم بسازد این امر سبب شده که برداشتهای متفاوتی از این کارگردان سینمای جنگ بشود که گاه آن را وابسته به مناسبات قدرت و حکومتی میدانند وگاه منتقد آن ، از نظر نگارنده حاتمیکیا متعهد به آرمانهای خویش است آرمانهایی که ردشان را میتوان در فیلمهایش جستجو کرد، آرمانهایی که شاید فقط بتوان در سینما آنها را یافت .
4-2- دهه آغازین سینمای جنگ
تحلیل گفتمان به روش انتقادی از سه سطح تحلیل برخوردار است : سطح توصیف، که در این سطح متن براساس مشخصه های زبان شناختی اعم از آواشناسی، واج شناسی، نحو، ساخت واژه یا صرف و معنی شناسی و تا حدودی کاربرد شناسی مورد توصیف و تحلیل واقع میشوند . سپس نوبت سطح تفسیر است، که به تفسیر متن بر مبنای آنچه که در سطح توصیف بیان شده با در نظر گرفتن بافت مو قعیت و مفاهیم و راهبردهای کاربرد شناسی زبان و عوامل بینامتنی میپردازد ، و سطح سوم که سطح تبیین است، به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود در آن زبان برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه شناختی، تاریخی، گفتمان، ایدئولوژی و قدرت.در واقع نگارنده میکوشد در این نوشتار در تحلیل فیلم/متنهای حاتمیکیا ابتدا در سطح تفسیر به مطالعهی فیلم پرداخته و در ادامه با تبیین چرایی تولید چنین تفسیرهای تلاش میکند زوایای پنهان اثر را واکاوی کرده و همچنین روابط بینامتنی را به کمک گرفته تا بل بتواند به گفتمان حاکم بر جهان فیلم دست یابد.نگارنده فیلمهای حاتمی کیا را متنهای “خودبسنده “و فی نفسه-درمعنای تعریف کانتی از هنر- نمیداند،هر فیلم وابسته به زمینهی فرهنگی تاریخی اجتماعی است که مدام دیالکتیک بین فیلم/متن و زمینه در نظر گرفته میشودتا تفسیرهای مناسب تر و دقیق تری ارئه شود.
سینمای جنگ در دهه اول انقلاب با خود جنگ گره خورد. به واقع فیلمهایی که در این بخش تحلیل میشوند یا در دوران جنگ ساخته شدهاند و یا فیلمنامه آن مربوط به دورانی است که جنگ در جریان است. آنچه که در این دوران بیش از هر چیز قابل توجه است، قرار گرفتن جنگ در مرکز حوزه گفتمانی است که اجازه قضاوت و یا تفکر انتقادی درباره آن را نمیدهد و سوال درباره ماهیت و چیستی جنگ بیراهه است. در این دوران است که ما چیزی درباره جنگ نمیدانیم به این دلیل مورد آزمایش قرار نمیگیرد. دالهایی مانند وظیفه، تکلیف و توکل در مرکز گفتمان قرار میگیرند و به نظر میرسد که هرگونه غیریتی به ضد خود تبدیل میشود. به همین خاطر است که بازنمایی جنگ نیز با تاثیر از این شرایط درباره خود جنگ چیزی نمیگوید. سینمای این دوره عموما حول شخصیتها میچرخد و ویژگیهای بارز آن تشویقی بودن، قهرمان پروری افراطی و شکلگیری مفاهیمی مانند فداکاری با تم قربانی کردن خود برای اهداف متافیزیکی است. در همین دوران است که گفتمان رسمی جنگ در حال ساخته شدن است. خود جنگ مفهومی فراگفتمانی است و حوادث جنگ به محورهای گفتمانی تبدیل میشوند. فیلمهای حاتمیکیا (که در این پایاننامه به عنوان گفته رسمی جنگ بازشناخته شدهاند) سه فیلم را شامل میشود. اولین فیلم حاتمیکیا در این دوران فیلم هویت است. این فیلم که در فضایی شهری و عمده آن در درون یک بیمارستان فیلم برداری شده است، هر چند که درگیریهای جنگ را نمایش نمیدهد اما موضوع آن مستقیما با خود جنگ گره خورده است. فیلم دوم حاتمیکیا در این دوران فیلم دیدهبان است که در سال 1367 و در سال آخر جنگ ساخته شده است. این فیلم نیز یکی از فیلمهای کلیدی حاتمیکیا در این دوران است که مفاهیم و دالهای مرکزی حاتمی کیا را مفصلبندی میکند. اما به نظر میرسد که مهم ترین فیلم حاتمیکیا در این دوران فیلم مهاجر است. هر چند که این فیلم در سال 1368 ساخته شده است. اما فیلم نامه آن مربوط به سال 1367 یعنی سال آخر جنگ است. از این نظر که این فیلم (به نظر نگارنده) بیش از دو فیلم دیگر هژمونیک است، لذا این فیلم به عنوان فیلم اصلی برای تحلیل انتخاب شده است. از آنجا که فیلم دیدهبان نیز تم مشابهی با این فیلم دارد، در کنار تحلیل فیلم مهاجر صحنههایی هم از فیلم دیدهبان تحلیل خواهد شد. در ادامه و برای تحلیلگفتمان سینمای جنگ در دهه اول آن، فیلم اول حاتمیکیا، یعنی هویت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. این فیلم از آن جهت که به خوبی مفهوم هویت را در تقابل خود و دیگری نشان میدهد و سعی در حذف دیگری، با بهره گرفتن از خودی کردن دیگری دارد، حائز اهمیت است.
4-2-1- فیلم سینمایی مهاجر
معرفی عوامل
نویسنده و کارگردان : ابراهیم حاتمیکیا
بازیگران : سید علیرضا حاتمی، سید ابراهیم اصغر زاده، اصغر تقی زاده، علیرضا حیدری
محصولی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
خلاصه داستان فیلم
در نیزارهای جنوب غربی کشور، دو دانشجوی فنی – اسد و محمود – که درس خود را نیمه کاره رها کرده اند، برای جنگ به جبهه آمده اند. این دو، هواپیمای کوچک و بدون سرنشینی – مهاجر – را طراحی کرده اند که از آن برای شناسایی مواضع عراقی ها استفاده میکنند. از آنجایی که هدایت مهاجر نیازمند دید اسد و محمود است و برد دید آنها هم اندک است، لذا این دو در فواصلی از یکدیگر قرار می گیرند و اسد که در جلوتر از محمود و نزدیکتر به نیروهای عراقی قرار دارد، هواپیما را به یکدیگر پاس میدهند. در اولین پرواز این دو با مهاجر، آن دو موفق میشوند که یک دکل عراقی را که بسیار مزاحم بود و افراد بسیاری را کشته بود منهدم کنند و عکسهای زیادی هم از مواضع عراقیها بگیرند. نیروهای اطلاعات و عملیات پس از مشاهده عکسها متوجه تحریکات فراوانی در خاک عراقیها میشوند و از اسد و محمود میخواهند تا به عمق بیشتری از خاک عراق نفوذ کنند و عکسها و تصاویری از جبهه دشمن بگیرند. در این رابطه محمود این کار را بسیار خطرناک میداند و با این کار مخالفت میکند، اما اسد انجام این کار را با شرط پرواز کور ممکن میداند. او معتقد است که گاهی اوقات وی بدون اینکه هواپیما را ببیند میتواند آن را احساس کرده و کنترل کند. اما محمود این کار را غیر ممکن می داند. بالاخره حاجی رئوفی، فرمانده قرارگاه تصمیم میگیرد که به جای دو گروه هدایت، سه گروه هدایت انتخاب شود و با این کار به عمق بیشتری از خاک دشمن نفوذ کرده و به شناسایی بپردازند. محمود بازهم با این نقشه مخالفت میکند، اما اسد میپذیرد که به عنوان هدایتگر سوم به میزان بیشتری به داخل خاک عراق نفوذ کند. در حین عملیات اسد و افرادش که به داخل خاک عراق نفوذ کردهاند زیر نیروی آتش ایرانیها قرار میگیرند، بیسیم آنها از کار میافتد و دو نفر نیز زخمی میشوند. بعد از این ماجرا محمود که به شدت از این ماجرا ناراحت شده است با بهره گرفتن از مهاجر و پاس دادن آن به اسد با اسد رابطه برقرار میکند. اما در حین همین روابط است که یکی از مهاجرها سوختش تمام میشود و تنها مهاجر باقیمانده نیز توسط عراقی ها مورد اصابت قرار میگیرد و سقوط میکند. اسد و علی نیز که در بین نیروهای عراقی گیر کردهاند، هر دو مهاجر را پیدا میکنند، سوخت هواپیمای سقوط کرده را به هواپیمای بدون بنزین که سالم مانده است انتقال میدهند و اسد پیش از آنکه کشته شود، هواپیمایی که حاوی اطلاعات مهمی از مواضع عراقیها است را به سمت محمود که منتظر اوست هدایت میکند.
تحلیل

میهمان