Site Loader

آراستن و مدیریت ظاهرشان می شوند. به علاوه، یافته های این مطالعه نشان داد ، دانشجویانی که عزت نفس بالاتری دارند رضایت بیشتری از تن انگاره،گزارش می کنند .

در پژوهش دیگری با عنوان ، ” رابطه ی باورهای زیبا شناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان ” که توسط حیدری چروده و کرمانی (1390) انجام شده، گزارش شده است که باورهای زیبا شناختی جوانان با نارضایتی آنان از تن انگاره رابطه دارد و هر چه این باورهای زیباشناختی جوانان، جدیدتر باشند ـ در مقایسه با باورهای سنتی ترـ تمایل آنان به دستکاری در بدن به منظور تحقق تصویر آرمانی از آن ، بیشتر است.

طالع پسند (1390) در پژوهشی با هدف تعیین ویژگیهای روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورهای مربوط به ظاهر نشان داد که رابطه مقیاس باورها درباره ظاهر با سن در افراد دارای اضافه وزن یا چاق، از افراد با وزن طبیعی به طور معناداری بیشتر است . در بررسی روایی هم گرا و روایی واگرا،مشخص شد که مقیاس باورها درباره ظاهر به ترتیب با “مقیاس نگرشهای ناکارآمد” رابطه مثبت و با عزت نفس رابطه منفی دارد. وی نتیجه گرفت که مقیاس باورهای مربوط به ظاهر، دارای ویژگی های روان سنجی قابل قبولی است و می تواند به عنوان یک ابزار بالینی مورد استفاده قرار گیرد .
در پژوهش دیگری که به وسیله ی موحد، محمدی و حسینی(1390) تحت عنوان “رابطه ی بین رسانه ها، تن انگاره و عزت نفس با آرایش و تمایل به آرایش” انجام شد، یافته ها حاکی از آن بود که درصد قابل ملاحظه ای ازتن انگاره ی خود رضایت ندارند و تعداد زیادی از افراد نمونه آرایش می کنند یا به آن تمایل دارند. در این بررسی رابطه ی عزت نفس با نارضایتی از تن انگاره منفی و رابطه آن با تمایل به آرایش مثبت بود. نارضایتی از تن انگاره نیز با آرایش و تمایل به آرایش رابطه ی مستقیم داشت و از بین مولفه های آن ، رابطه ی مولفه ی نارضایتی از ظاهر ، تنها با تمایل به آرایش و مولفه ی اختلال در کارکرد های اجتماعی با هر دو بعد آرایش معنادار بود. به علاوه نتایج این بررسی نشان دادندکه رابطه ی، همه ی انواع رسانه با متغیر های تن انگاره ، عزت نفس و آرایش ، یکسان نیست .
پژوهش خانجانی ، باباپور و صبا (1391) که به منظور بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی کسانی که متقاضی جراحی زیبایی بودند با افراد غیر متقاضی انجام شد، نشان داد که بین افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی از لحاظ اختلالات اضطرابی ، افسردگی و تصویر بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج پژوهش حقیقتیان و انصاری (1391) با عنوان “تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در زنان شهر اصفهان” که با روش پیمایشی در یک نمونه 340 نفره از زنان 44 – 20 ساله شهر اصفهان انجام شد، نشان دادندکه بین تصور فرد از نگرش مردان ، تمایل به مطلوب بودن نزد دیگران ، تصاویر ارائه شده در رسانه ها و گرایش به تناسب اندام رابطه مثبت و معنادار و بین رضایت از بدن و گرایش به تناسب اندام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین سن ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به تناسب اندام رابطه ی معناداری وجود نداشت . همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر (تصور از نگرش مردان، تمایل به مطلوب بودن و تحصیلات همسر) روی هم 24 درصد از واریانس گرایش به تناسب اندام را تبیین می کنند .
پژوهش مرادی منش و همکارانش (1391) با عنوان “رابطه تن انگاره با درماندگی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان” که بر روی 294 نفر از زنان مبتلا به سرطان بیمارستان امام رضای کرمانشاه انجام گرفت، نشان داد که تن انگاره با درماندگی روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارد . همچنین، زنان جوان مبتلا به سرطان پستان نسبت به زنان مسن مشکلات بیشتری در زمینه تن انگاره دارند و درماندگی روان شناختی بیشتری تجربه می کنند.
در مطالعه ی کیوان آرا و حقیقتیان (1391)که با هدف شناخت عوامل اجتماعی و منابع جامعه پذیری موثر بر شکل گیری تصور ذهنی زنان از بدنشان انجام شد، نتایج نشان دادند که زنان تحصیل کرده و کم سن تر ، نمره تصویر بدنی بالاتر و نگاه مثبت تری به بدن خود دارند و رسانه ، خانواده ، مدرسه و اطرافیان از عناصر تاثیر گذار بر تن انگاره هستند. از میان این عناصر ، رسانه قدرت تبیین بیشتری داشت . محققان نتیجه گرفتند که جامعه پذیری فرد در طول زندگی می تواند در شکل گیری تصویر ذهنی بدن موثر واقع شود .
توجه پژوهشی به تن انگاره و نارضایتی از بدن در ایران، به ویژه در دهه ی گذشته نشان دهنده درک اهمیت توجه به این حیطه است. با این وجود، تلاش چندانی در زمینه ی بررسی ساختاری تن انگاره و عوامل خطرساز نارضایتی از بدن انجام نشده است و بیشتر بررسیها تنها به بررسی رابطه ی یک یا چند متغیر بدنی، روانی یا فرهنگی – اجتماعی پرداخته اند. به طوری که، در میان این پژوهشها تنها یک مورد مطالعه ی ساختاری وجود دارد (مطالعه ی محمدی و سجادی نژاد، 1386) که آن هم رابطه ی عزت نفس و خصوصیات بدنی با نگرانی از تن انگاره را بررسی کرده است و سایر بررسیها در چارچوب مدلهای ساختاری به تن انگاره و نارضایتی از بدن نپرداخته اند و انجام پژوهش در این زمینه برای شناخت و فهم بهتر عوامل اثر گذار بر تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی ضرورت دارد.
فصل سوم:
روش پژوهش
طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر را می توان از جمله بررسیهای همبستگی وتحلیل مسیربا متغیرهای مکنون به حساب آورد. در چارچوب این روش ضمن بررسی رابطه ی متغیرهای مورد مطالعه، تناسب مدلهای ساختاری فرضی برای تن انگاره و نارضایتی از بدن را با جمعیت مورد مطالعه به وسیله ی معادله ی ساختاری مدل سازی(SEM) بررسی می کنیم.
در این روش ضمن تخصیص، برآورد، ارزیابی و اصلاح روابط مشاهده شده، فرض نیکویی برازش مدلهای پیشنهادی با داده های حاصل از جمعیت دانشجویان ایرانی بررسی می شود. معادله ی ساختاری مدل سازی( اس ایی ام) روشی است که برای بررسی روابط پیچیده ی بین دو یا چند متغیر مشاهده شده (اندازه گیری شده) و مشاهده نشده (پنهان یا مکنون) و یا روابط بین متغیرهای مکنون استفاده می شود. بنا به نظر عده ای معادله ی ساختاری مدل سازی همان تحلیل مسیر با متغیرهای مکنون است که در علوم اجتماعی و علوم رفتاری به عنوان روشی برای بیان وابستگی روابط در داده های چند متغیری یا به عبارتی رابطه های علی بکار می رود( مک دونالد و هو ،2002).
دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه ی عوامل جسمانی ( وزن، قد و شاخص توده بدنی) و عوامل شناختی- رفتاری ( عزت نفس، باورهای مربوط به بدن، طرحواره ی ظاهر و وارسی بدن) بر تن انگاره و نارضایتی از بدن دانشجویان ، برازش مدلهای پیشنهادی را که برای تن انگاره و نارضایتی از بدن ارائه کرده ایم با بهره گرفتن از معادله ی ساختاری مدل سازی( اس ایی ام) درنمونه ای از جمعیت دانشجویان مونث ایرانی بررسی می کنیم. این روش با توجه به اهداف این بررسی مناسب به نظر می رسد.
جامعه آماری، مشارکت کنندگان و نحوه ی انتخاب آنها:
جامعه ی آماری این بررسی را کل دانشجویان مونث دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به تعداد 986 نفر تشکیل می دهندکه در سال 1390-1389-1388 دراین دانشگاه مشغول به تحصیل بودند.
از جامعه آماری دانشجویان مونث دانشکاه آزاد اسلامی واحد زرند نمونه ای به حجم تقریبی 523 نفر به شیوه ی خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به روش مطالعه حاضر و با هدف مدل یابی بر اساس ضرب تعداد مواد مقیاسها و پرسشنامه ها در 5 محاسبه شد. کلاین(2000) برای این نوع بررسیها ضرب تعداد مواد مقیاسها در 3 تا 5 را مناسب می داند و به طور معمول در این بررسیها تعداد مواد را در 3 یا 5 ضرب نموده و به عنوان نمونه کافی استفاده می کنند.
در مطالعات مقدماتی مربوط به ارزیابی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه ها ومقیاسهای مورد استفاده نیز 300 تا 500 نفر دانشجو مشارکت داشتند. ملاک استثناء کردن مشارکت کنندگان از بررسی داشتن آسیب شناسی روانی بارز یا گزارش شخصی مبنی برمراجعه ی روانپزشکی بود. از 523 نفر مشارکت کننده ی اولیه بر اساس ملاک استثناء از مشارکت(داشتن آسیب شناسی روانی بارز و یا مراجعه ی روانپزشکی بر اساس گزارش شخصی) ویا عدم همکاری برای تکمیل ارزیابیها 26 نفر از مشارکت کنندگان حذف شدند.
ابزارهای گردآوری اطلاعات :
برای گردآوری اطلاعات و داده های لازم از پرسشنامه ها، مقیاسها و ابزارهای مختلفی به شرح زیر استفاده شد. در مورد برخی مقیاسها و آزمونهای بند دو تا هشت پس از ترجمه از زبان اصلی و سپس باز ترجمه، بررسیهای مقدماتی مربوط به تعیین برخی خصوصیات روانسنجی انجام شد.در این مطالعات مقدماتی علاوه بر تعیین پایایی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی مواد مقیاسها، روایی محتوایی با بهره گرفتن از ضریب توافقی کندال و ضریب پایایی گوتمان محاسبه شد. همچنین همه ی مواد مقیاسها وپرسشنامه های مورد استفاده به عنوان یک مقیاس در نظر گرفته شدند وبا روش” تحلیل مولفه ی اصلی” این مقیاس، تحلیل عوامل شد.
1- آزمون خویشتن پنداره مارش (فرم کوتاه ).
فرم اصلی آن شامل 70 عبارت است که توسط مارش در سال 1996 تهیه شده است. فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل 47 عبارت است که دارای پایایی واعتبار مطلوبی است. این ابزار که در جامعه عمومی استرالیا مورد آزمون قرار گرفته است، اعتبار سازه‌ی قابل ملاحظه ای دارد. درباره خصوصیات روانسنجی این آزمون در جمعیت ایرانی اطلاعاتی وجود دارد که حاکی از پایایی واعتبار آن است (بهرام و شفیع،1380، عبدالملکی، بهرام، صالح صدق پور وعبدالملکی،1387).
پرسشنامه ی خودتوصیف‌گری بدنی شامل 9 عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است (فعالیت، ظاهر، چربی بدن، تناسب، مقاومت، انعطاف‌پذیری، سلامتی، ورزش، قدرت) و دو زیرمقیاس کلی دارد که شامل خودپنداره بدنی کلی و خودتوصیف‌گری عزت‌نفس، مشتمل بر توانایی بدنی، ظاهر بدنی و حرمت خود است. هر زیرمقیاس شامل 6 یا 8 ماده است که آزمودنی در یک مقیاس 6 درجه‌ای به آنها پاسخ می‌دهد. (مارش و همکاران، 1994). پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی برای ارزیابی نوجوانان ساخته شد، با این حال پژوهشی که با نمونه‌های مختلف در استرالیا انجام شد تأیید می‌کنند که برای نمونه‌های بزرگتر نیز مناسب است.
2- مقیاس حالت تن انگاره(کش،فلمینگ،الیندوگان،استیدمن وایتهد،2002؛ کش، 2004).
مقیاس حالت تن انگاره (کش،فلمینگ،الیندوگان،استیدمن وایتهد،2002؛ کش، 2004) پرسشنامه ای شش ماده ای است که حالت تن انگاره یا به عبارتی وضعیت فعلی تن انگاره را ارزیابی می کند. تدوین کنندگان این پرسشنامه آن را به گونه ای طراحی کرده اند که تن انگاره را نه به عنوان یک صفت بلکه به عنوان یک حالت ارزیابی کند. آزمودنیها در هر یک از مواد این پرسشنامه احساسی را که درست همان لحظه دارند، در یک مقیاس لیکرت 9 درجه ای تعیین می کنند.این پرسشنامه براساس بررسیهای انجام شده درباره ی خصوصیات روانسجی آن،همسانی درونی و حساسیت قابل قبولی دارد. آلفای کرونباخ0.83 تا0.9 گزارش شده در مطالعات مربوط به این پرسشنامه حاکی ازپایایی درونی پرسشنامه ی حالت تن انگاره است (کش، 2004).
3- مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره(هاینبرگ وتامپسون،1995).
مقیاسهای آنالوگ دیداری از جمله مقیاسهای رایج در ارزیابی رفتاری هستند که در آنها فرد مورد ارزیابی با گذاردن علامتی بر روی یک خط افقی100 میلیمتری که از صفر تا صد یا صفر تا ده مدرج شده است وضعیت، احساس یا تجربه خود را مشخص می کند.در مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره ای که به وسیله ی هاینبرگ و تامپسون (1995)تدوین و به کار برده شده است، آزمودنیها با گذاردن علامتی در روی یک خط افقی مدرج احساس خود را نسبت به بدنشان مشخص می کنند.در این مقیاس نمره ی بالاتر نشان دهنده ی ناراحتی و نگرانی بیشتر از تن انگاره یا به عبارتی تن انگاره ی منفی تر است.در مطالعات مختلفی مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره با موادی که نگرانیهای مربوط به تن انگاره را ارزیابی می کنند و با نارضایتی از بدن همبستگی بالا داشته و وقتی که با برخی از مواد مقیاسهای دیگر سنجش تن انگاره و نارضایتی از بدن به عنوان یک مقیاس ترکیب شده است و تحلیل عاملی شده است، ساختار عاملی آن از طریق چرخش واریماکس باتحلیل عواملی که تنها یک عامل استخراج کرده است، تایید می شود.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره بین0.77 تا 0.86 متغیر گزارش شده است.
4- پرسشنامه وارسی بدن(رییز، وایزنهانت، نیتمایر و ویلیامسون، 2002) .
پرسشنامه وارسی بدن یک ابزار دارای روایی و پایانی مناسب برای سنجش رفتارهای وارسی بدن است که 23 سوال دارد و پرسشنامه ای خود گزارشی است که به آسانی اجرا میشود و فقط 5 تا10 دقیقه زمان برای اجرای آن کافی است. نتایج اولیه ساختار عاملی نشان دهنده این نکته هستندکه پرسشنامه وارسی بدن ابزاری واحد و قوی برای بررسی رفتارهای وارسی مرتبط با وارسی ظاهر کلی، وارسی قسمت های خاص بدن ووارسی وابسته به شیوهای خاص هر فرد است. نمرات بالا دراین پرسشنامه با شدت بیشتر نارضایتی از بدن، ترس از چاقی، رفتارهای اجتناب از تصویر بدن و اختلال های خوردن ارتباط دارد. شواهد نشان دهنده توانایی پرسشنامه وارسی بدن در جداسازی بیماران با اختلال خوردن از گروه کنترل و هم چنین رژیم گیرنده ها از غیررژیم گیرنده هاست. این پرسشنامه که فراوانی رفتارهای وارسی بدن را مورد ارزیابی قرار می دهد بر اساس مقیاس لیکرت و بر روی یک پیوستار( از1- هرگز 2- به ندرت 3- بعضی اوقات 4- اغلب تا 5- بیشتر اوقات ) قرار دارد (رییز و همکاران، 2002؛ رییز، وایت و گریلو ،2006 ).
پرسشنامه شامل سه مقیاس است و نمره کل آن از مجموع پاسخهای همه پرسشها محاسبه می شود. حداکثر نمره 115 و حداقل 23 است. مقیاسها عبارتند از:
-1 مقیاس وارسی ظاهر کلی: این زیرمقیاس 10 سؤال دارد و حداکثر نمره آن50 و حداقل آن 10 است.
-2 مقیاس وارسی قسمت های خاص بدن: این زیرمقیاس 8 سؤال دارد و حداکثر نمره آن 40 و حداقل آن 8 است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- مقیاس وارسی وابسته به شیوه خاص هر فرد : این زیرمقیاس 5 سؤال دارد و حداکثر نمره آن 25 و حداقل آن 5 میباشد.
ساختار اولیه این پرسشنامه مشتمل بر38 سوال بود که توسط رییز و همکارانش در سال 2002 بر اساس ادبیات مربوط به عادات مختلف خوردن در بیماران مبتلا به اختلالهای خوردن تهیه شد. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ی وارسی بدن، این 38 سوال به گروهی از متخصصان اختلالهای خوردن داده شد تا به منظور ارزیابی ارتباط، ساختار ، مناسب بودن متن، وضوح و معرف بررسی شوند. نتایج این بررسی حاکی از روایی محتوایی بیشتر آنها بود. به منظور بررسی ساختار عاملی سوالها به سه گروه تقسیم شدند، که شامل عامل وارسی ظاهر کلی ، عامل وارسی قسمت های خاص بدن و عامل وارسی وابسته به شیوه خاص هر فرد بود. 10 سؤال به دلیل عدم تناسب حذف شدند و 28 آیتم باقی ماندند، همبستگی مواد مقیاسها در دامنه ای بین 0.56 تا 0.85 برآورد شد. سپس، نسخه 28 سؤالی پرسشنامه در مورد 149 زن دانشجو و 16 زن مبتلا به نوعی از اختلالهای خوردن شامل، 4 زن مبتلا به بی اشتهایی عصبی، 9 زن مبتلا به پراشتهایی عصبی و 3 زن مبتلا به اختلال خوردن نامشخص، اجرا و تحلیل عوامل انجام شد. نتایج نشان دادند که مواد مقیاسها دارای همبستگی بالا و معناداری هستند. برای بررسی همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه 0.94، برای مقیاس ظاهر کلی0.88، برای مقیاس قسمت های خاص بدن0.92 و برای مقیاس وارسی وابسته به شیوه خاص هر فرد0.83 بدست آمد. که همگی حاکی از همسانی درونی قابل ملاحظه

میهمان