دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گردد.که امکان ردیابی آن مشکل شود.این فرایند ازتکنیک های زیربهره می گیرد.
1-1 ج = سوق دارا ییهای نا مشروع به سوی اشخاص و شر کت های که به نحوی با مجرمان در تماس هستند.
2-1- ج = تا سیس شر کت های پو ششی
2-ج=دید گاه باشگاه اندیشه در خصو ص ادغام
این باشگاه تعا بیری چون ادغام،تر کیب،یکپارچه سازی ویا انسجام را بکارمی برد.این موسسهء حقوقی ضمن
بیان مفاهیم وویژگی های این مرحله نکا تی را گوشزد می کند که خودمی تواند پایه واسا س تصمیم گیری حقو قی و تقنینی با شد . می گو ید:
1-2-ج = دراین مرحله شنا سایی و رد یابی پول های کثیف بسیار دشوارودرحد غیرممکن است.
2-2-ج = عدم دخا لت با نک ها ومو سسات ما لی که به صورت سنتی عا د ت کرده اند هرگز به منا بع وجوه کاری ندارند و کنجکا وی نمی کنند.
3-3-ج = بیشتر فعا لیت های مجر مانه تطهیر پو ل در این مرحله است به لحا ظ علمی ممکن است روند تطهیر پو ل خا رج از این نظم و تر تیب تحقق یا بد و از تکنبک ها و فنون جد ید بهره گیری کنند.
3-ج= دیدگاه مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می
مر کز پژ وهش های مجلس شو رای اسلا می بعد از طرح مر احل پو لشویی گو نه های پو لشویی را بیان
می دارد پدیده پو لشویی در یک کشور لزوما”به عو اید به دست آمده از فعا لیت های بزه کارانه یا مجرمانه انجام شده درآن کشورمحدود ومنحصرنمی شود درواقع ممکن است عواید به دست آمده ازفعا لیت های مجرمانه دیگر کشورهای جهان نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود فلذا چها رگونه پو لشویی قا بل شنا سایی است:
1-3-ج = پو لشویی درونی: شامل پو ل های کثیف به دست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور که در همان کشور شسته می شود.
2-3-ج = پو لشویی صا در شونده :شامل پو ل های کثیف به دست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.
3-3-ج = پو لشویی بیرونی :شامل پول های کثیف بدست آمده ازفعا لیت های مجرمانه انجام شده درسایر کشور ها که درخارج از کشور نیز شسته می شود.
4-3-ج = پو لشویی وارد شونده :شامل پو ل های کثیف بدست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.
4-ج= دید گاه یک کا رشناس حقو قی
این کار شناس می گو ید:
مرحله ادغام یا یکپارچه سازی،آخرین مرحله زنجیره تطهیر پول را تشکیل می دهد واین مرحله است که در واقع یک مبنای مشروعیت و قانونی به اموال نا مشروع می بخشد وامکان بکار گیری آنها را به صورت جا یز ومحترمانه فراهم می کند.
5-ج = مراحل پو لشو یی از دید گاه صا حب نظر اقتصادی هلند
این صا حب نظر اقتصادی مراحل پو لشو یی را با نمو نه های ازهر مرحله به بررسی می پر دازد.و این چنین بیا ن
می دارد:
پو لشو یی شا مل سه مر حله است 1- جایگذاری 2-لایه گذاری 3- در هم آمیزی و یکپا رچه سازی( ادغام)
بعد ازاینکه مجرمین پول حا صل از فعا لیت مجرمانه خود مثلا” (فرو ش دارو ها) را بصورت قاچاق کسب نمو دند ، مجرم سعی می کند که این پو ل و سرمایه را وارد سیستم مالی نما ید مثلا”قرار دادن آن در یک حسا ب بانکی.
همچنین پو لشو یان برای کا هش جلب تو جه مجریا ن قا نون مقا دیرزیا دی پول نقد را به مقادیر کوچک تبد یل نمو ده یا بصو رت قا چا ق در کشو ردیگر سپرده گذاری می کنند. به محض جایگذاری ( استقرار) پو ل در سیستم ما لی مر حله لایه گذاری انجا م می پذیر د که شا مل مجمو عه ای از معا ملا ت با هد ف مخفی کر دن منشاء اصلی پو ل است.مثلا” جا بجایی پو ل ها و سپرده گذاری در مو سسات ما لی یا واریز پول به حساب دو ستان یا بستگان یا خرید اسناد با فا کتو رهای صو ری بر ای پنها ن نمو ده ما لک و اقعی پو ل آلو ده.زما نی که مرحله لا یه گذاری انجا م گرفت مجرم نها یتا” قا دراست طــی یک معا مله اقتصا دی قا نونی ازاین پول استفا ده کرده وبه عنــوان یک تاجرموفق با خرید داراییهای شیک از زند گی لذت ببرد.
نتیجه گیری:
ازمباحث فرایند پول شویی استنباط می شود که مراحل رائج ومهم پول شویی همان مراحل سه گا نه سرمایه گذاری ،تبد یل ،ادغام ،می باشد .هرچند نباید ازاین موضوع غا فل شد با پیشرفت تکنولوژی ،تعدد روش ها و فنون و وسعت کسب در آمد های نا مشروع ،روش های تطهیر با شیو ه های متناسب با تغییر ،تغییر خو اهد کرد .لازم است قو انین و مقررات متناسب با تغییر و نیاز سنجی تغییر کرده تا راه کشف منا بع نا مشروع بهترمورد شنا سایی قرار گیرد
نکته حا ئز اهمیتی که وجود دارد آن است که متا سفانه تاکنون نتوا نستند حجم پو لهای نا مشروع را شنا سایی کنند . تا بر اساس این شنا سایی مبا د رت به تطهیر نمایند. استفاده از قوانین مدرن ،مقررات اداری نو ظهور ،آموزش کا رکنان مو سسات مالی و اداری ،ایجاد نظارت و بازرسی های نا محسوس ،می شود منابع درآمدهای نامشروع را مو رد شنا سایی قرار داد و از حجم پو ل های نا مشروع کا ست.
گفتار دوم
روش های تطهیر
درمباحث گذشته اهداف،عوارض،فرایند پول شویی را مورد بررسی قرار دادیم اشاره شد مجرمان پول شویی برای اهدافی دست به این اقدام می زنند به لحاظ اهمیت مو ضوع و پیشگیری و شناخت بیشتر عوارض پو لشویی را بیان کردیم گفتیم مجرمان طی سه مرحله اقدام مجرمانه خود را لباس مشروعیت وقانونی ورسمی بودن می پوشند د ر این گفتار تلا ش خواهد شد روش های که مجرمان بزه پول شوبی برای تطهیربکارخواهند بست بیان شود.لازم به ذکر است بیان این روش ها به منزله همه روش ها نیست بلکه بخش و گوشه ای از روش های تطهیر می باشد. فلذا ما در این گفتاربه هفت روش تطهیر پرداخته ودرادامه به شرح و بسط و توضیح هر یک از آنهاخواهیم پرداخت.همچنین به جهت اهمیت موضوع این گفتاررا بیشتر بحث خواهیم کرد.
الف = استفاده از مو سسا ت ما لی و اعتباری
ب = انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی
ج = پنا هگاه های ما لیاتی
د= استفاده از پو ششهای تجاری مشروع
و= خرید اوراق سها م
ی= انتقال وجوه به خارج از کشور
ه = خرید وفروش آثار هنری
الف : استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری
استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری یکی از راحت ترین و سهل ترین روش تطهیر می باشد. معمولا”موسسات مالی واعتباری براساس قوانین و مقررات اداری سنتی اداره می شوند موسسا ت وظیفه خودرا در دریــافت وجــوه و پرداخت آن می دانند به لحاظ با لا بردن مو جو دی و خدمات خود تلا ش دارند مشتر یان بیشتری راجذب نما یند.به اینکه از چه منا بعی،ازکجا،این پول تا مین شده و بدست آمده است. توجهی ندارند.و پرداختن به آنرا یک نوع دخا لت ،بی حرمتی به مشتری،و بعضا”به تصور اینکه موسسه درارزیابی عملکرد نمی تواند مشتریان راراضی نگه داشته و نسبت به جذ ب بیشتر سپرده گذاران خوب عمل نکرده موردعتاب وعقاب قرارمی گیرد. مع الوصف تلا ش قریــب به اتفاق مو سسا ت جذب وجوه و سپرده های زیاد می باشد درادامه باهم دیدگاه ها وچگونگی استفاده مجرمان پول شویی از مو سسات ما لی و اعتباری را مرور خو اهیم کرد.
1-الف=استفاده از بانک های فاسد
در بسیاری از کشورها افتتاح حساب با نام غیرواقعی جرم محسوب نمی شود. بنا براین قاچاقچیان بین المللی مو اد مخدر می تو انند با همکاری بر خی از بانکها حسابهای جعلی افتتاح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجــه به خا رج از کشور اقدام نما یند این گو نه با نکها برای جلب سر مایه های کلا ن سپرده گذاران نا سالم از اخذاوراق شناسایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقا مات دولتی خود داری می کنند وبدین وسیله بهترین امکا ن را دراختیار قاچاقچیان مو اد مخدر برای پو لشویی قرار می دهند.
2-الف =استفاده از مو سسا ت ما لی غیر بانکی
یکی دیگرازروش های تطهیر پول استفا ده ازموسسا ت ما لی غیربانکی می باشد مهمترین این موسسا ت مالی

عبارتنداز:
1-2-الف =بنگاه های معا ملا تی
2-2-الف =کا رگزاران اوراق مشتقه
3-2-الف =مو سسات لیزینگ و بیمه و غیره
3-الف موسسات مالی و اعتباری واسطه های مالی
وظیفه واسطه های ما لی آن است که موجبا ت تلا قی پس انداز کنندگان وجوه و سرما یه گذاران را فراهم آورندانواع مو سسات ما لی،شر کت های سرما یه گذاری ،شرکت های بیمه،صند وق با زنشستگی،صند وق هـای قـــرض الحسنه،صندو ق های پس اند از،وام مسکن،صند وق رهنی،صندوق استقراضی،صرافیها،شرکت های مضاربــه ای و صند وق های اما نات،تقریبا”کلیه خد ماتی که توسط با نک ها،سایرمو سسات ما لی ارائه می گردد . به طور بالقوه واجد این خصیصه هستند که تو سط مجرمین سازمان یا فته در راستای تطهیر جهت دهی می شوند.
3-الف = روش ها و تکنیک مو سسات ما لی
از میان تما م فعا لیت های بانک ها و موسسات ما لی می تو ان به تکنیک های زیر اشا ره کرد :
1-3-الف =تصفیه پو ل: یعنی تبدیل پول های کوچک به اسکنا س های بزرگ ،هد ف مجرمین ازاین کارد و مورد مهم است.
1-1-3-الف= شاید ذرات مواد روی آن با شدو این مهم سبب تحت تعقیب قرارگرفتن می شود.
2-1-3- الف = باعث کاهش وزن وحجم پول ها می شود.
2-3- الف = دومین روش وتکنیک افتتا ح وبهره برداری از یک حساب با نکی با نا می کا ذ ب با نک های که الزام به شنا سایی دقیق مشتریان خو د ندارند.
4-الف =مصا دیق تمثیلی وسایل متقلبانه مو سسات
مجرمان پو ل شویی برای فریب دادن مرد م به وجود شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسات
موهوم یعنی موسسات ما لی واعتبا ری تولیدی ،صنعتی ،خد ماتی اقدام می کنند.آنها با اجا ره محل ،استخدام منشی،نصب تا بلوی ،خود را مدیر یک شرکت معرفی می کنند.این ترفند وروش متقلبانه سه حا لت برای آن متصور است.
1-4-الف =موسسات به ثبت نر سیده باشد وجود خا رجی ندارد. سهام را بفروش برساند.
2-4-الف =یا به ثبت رسیده و دارای اساسنا مه و شر کت نامه می باشد درحا لی که اصلا”قصد عرضه کردن سهام به مردم را ندارند. بفروشد.
3- 4- الف = با ثبت مو سسه کا ملا” پو ل های بد ست آمده را وارد عر صه بازار می کنند.
به جهت اینکه اقبال عمو می مشتری و سها مدار دارد مو رد حما یت افکا ر عمو می هم قرار می گیرد.
ب – انتقا لات الکترو نیکی و اینتر نتی
با پیشرفت تکنو لوژی ،و تو سعه فنا وری و اطلا عا ت، شبکه اینتر نت و الکترونیک در تجا رت جها ن و همه فرایند های اقتصا دی ، سیاسی،اجتما عی،حقو قی و .. را جذب خو د کرده واستفا ده از این ابزارسریع،آسان ،کم حجم درتمام عرصه ها کا ملا”مشهود می با شد. مجرمان پو ل شویی هم ازاین روش ومتد بهر ه خوبی می برند ویکی از شیو ه های نو ین تطهیر پو ل و درآمد های نا مشروع رادرشیوه های پول شویی خود قراردادند اگر بیشتربه عمق این روش پی ببریم واقف خو اهیم شد که این روش تا بروز وظهور روش های نو که هنوز پدیدارنگردیده است بعنوان مهمترین و راحت ترین روش مو رد استفاده بزه کا ران قرار می گیرد.
1-ب= سیستم های پرداخت شبکه ای
کار شناس حقوقی که در مو سسات ما لی رسمی مشغول خد مت می باشد واز تجربه خوبی هم برخوردار است در این خصوص بیا ن می دارد :
یکی از روش های جدید پول شویی ازطریق سیستم های پرداخت شبکه ای می باشد.دراین سیستم پرداختها از

طریق اینترنت ،شبکه ما لی،ماهواره ای،موبا یل صورت می گیرد.پول شویان بدلیل شرایط خا ص این شبکه ها مانند نقل وانتقا ل،بدون واسطه بودن نقل وانتقالات وجوه وگسترش این نوع سیستم پــرداخت درسطح جــهانی ودستــــرسی آسان. “
2-ب = انتقا ل های کامپیو تری و مشکل شدن کشف آن
وقتی پو ل های کثیف وارد با نک شود سپس بوسیله سیستم الکترو نیکی و کا مپیو تری انتقال یابد کشف منابع بسیارمشکل خواهد شد.”هرگاه پول کثیف درابتدای ورود به سیستم با نکی کشف نشود پس ازآن با انتقال های کا مپیوتری وتلگرافی سریع و پی در پی می تو اند به با نک ها وحساب های مختلف برود وکشف آن بسیار مشکــل می گردد.” مثلا” “در امریکا روزانه یک تریلیو ن دلار وچها رصدهزارمعا مله وارد سیستم اتا ق های تهاتربانکی می شود ویا دریک مورد اخیر، پنهان سازی نقل و انتقال غیرقا نونی پول، موسسا ت با نکی وغیربا نکی چهل کشور جها ن رادربرگرفته بو د. پس همان گونه بیان گردید وقتی پول وارد چرخه بانکی شد به علت سرعت عمل بالاخیلی زود از منبع اصلی خود فاصله می گیرد.
3-ب =ویژگی های انتقال الکترونیکی و اینتر نتی
پو ل حجم وسیعی از معا ملا ت بویژه معا ملا ت مشتمل بر مبا لغ کلا ن را در بر می گیرد.تا پرداخت های
کلی و بین المللی سریعا”انجام پذیرد . علت این امر که چرا در تجا رت بین المللی انتقا ل الکترونیکی و اینترنتی را استفا ده می کنند . بخا طر ویژگی های خا صی است که این روش در خو د دارد .
1-3- ب = سریعترین وسیله انتقا ل ارز از محلی به محل دیگر است.
2-3-ب = انتقا ل پو ل امضاء نیاز ندارد .
3-3-ب = از عدد رمز استفاده می شود
.
4-ب = امتیازات انتقا ل الکترونیکی
انتقال الکترونیکی نسبت به روش های دیگر امتیازاتی دارد که دیگر روش ها این امتیاز را ندارند به جهت
امتیازاتی که این روش دارد پو ل شویان و مجر ما ن بیشتر سر اغ این روش می روند.این امتیازات می تو اند :
1-4- ب = امنیت با لا
2-4- ب = گمنامی
3-4- ب = قا بلیت کا رایی آسان
4-4- ب = حمل آسان
5-4- ب=استفاده مستمر و دائمی
5-ب =سیستم های قا بل استفاده در نقل و انتقا ل الکترونیکی و اینتر نتی
معمو لا”در سیستم کا مپیوتری و اینتر نتی از سیستم های مختلفی استفا ده می شود که ما به سه نو ع سیستم
اشاره خو اهیم کرد.
1-5- ب =سیستم millicenc
انجام خرید و فروش برای کا لا و خدمات با ارزش کم و پرداخت های جزیی برروی اینترنت ازیکصدم تا پنج دلار.
2-5-ب =سیستم mondex
کارت هو شمند و جو د دارد که قا در به پذیرش و ذخبره پو ل الکترونیکی می باشد . روی کا مپیو ترنصب می شود
3-5- ب=سیستم digicsh
دیوید جا م ،مشتری در بانک digicashثبت نام کرده و برای ایشان یک حساب انتقا ل الکترونیکی با ز
می شود .
6-ب =امتیازات استفاده از این سیستم ها 1
چرا امروزه به این سیستم ها روی آوردند . ونقل و انتقا لا ت در این روش بیشتر صورت می گیرد . این سیستم
ها امتیازاتی دارند که دیگر روش ها از امتیاز کمتری بر خوردار هستند.
1-6-ب =حجم زیاد معا ملا ت ومر اجعا ت
2-6-ب =امکان بر رسی دقیق را نمی دهد.
3-6-ب =چنانچه فرد در خا رج سا کن با شد امکان دسترسی را به او کمتر خو اهد بو د
در اهمیت این سیستم ها همین بس که امروزه حدود 100 میلیارد دلار از طریق شبکه جا بجا می شود .
7-ب = وضع قو انین به لحا ظ اهمیت انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی
امروزه حجم وسیعی از در یافت و پر داخت ها الکترونیکی و اینتر نتی است .این حجم فعا لیت بدنبال خودش
تعا رض ،جر م ،تخلف را در پی دارد . برای

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *