دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

را درانجام و به فرجام رسیدن کاریاری کرده اند پایان بخش پژوهش خواهدبود.البته قبل ازمنابع عنصرقانونی جرم پول شویی رادرقوانین اساسی وموضوعه(عادی)وآیین نامه ها ومقـــــررات را ازهمه منابع قانونی در آورده و فهرست کردیم.

فصل او ل
مفا هیم ، اهداف، عو ارض،
و درآمدی بر فر ایند و شیو ه های
تطهیرپو ل های نا مشرو ع

فصل اول
همانطور از عنوان فصل اول پیداست مفاهیم ،اهداف،عوارض ،درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیرپول های
نامشروع موضوع اصلی بحث این فصل خواهد بود. این فصل از دو مبحث تشکیل شده که در مبحث نخست واژه شناسی و در آمدی بر اهداف و عو ارض تطهیرو در مبحث دوم فرایند پول شو یی را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست
واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیر
شنا خت واژه ها و اصطلا حات بکار رفته در فهم و در ک موضوع تحقیق بسیار مو ثر خو اهد بو د. اگر
این شناخت و معنی حا صل شو د اهداف مو ضو ع بهترقابل شناسایی بوده و همچنین اهداف شناخته گردد پی بــردن به عو ارض آن کاری سهل و آسان خو اهد شد .فلذا در مبحث نخست درسه گفتار بحث دنبال می شود که در گفتــا ر نخست واژه شناسی و درگفتار دوم اهداف و درگفتار سوم عوارض پولشو یی،هریک براساس نظرات ودیـد گاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست
واژه شناسی
اگر خواسته باشیم موضوع بحث را بهتر در ک نمائیم و شناخت عمیق تری حاصل شود لازم هست واژ ه ها واصطلاحات کلیدی مورد واکاوی وبررسی دقیق قرار دهیم که در این گفتار در دو بند به آن می پردازیم.
الف)معنی لغوی :
1-الف=تطهیر 2 -الف=پولشویی 3- الف =پول
ب)مفهوم اصطلا حی:
1-ب =پولشویی
الف)معنی لغوی پولشویی
1-الف=تطهیر
تطهیر یک کلمه عربی است از ریشه (ط ه ر)باب تفعیل وازاین واژه تطهیر معانی مشابه ومتراد فی استنباط
می شود از جمله:پاک کردن،پاک گردانیدن،تطهیر دادن،تطهیرگرفتن معنی می گردد.
اگر تطهیر دادن معنی کنیم مصدر مرکب هست به معنی غسل دادن ،پاک شدن ،آب کشیدن خواهد بود.
اگر تطهیر گرفتن معنی کنیم به معنای تطهیر یافتن ،طهارت یافتن،تطهیر کردن،شستن معنی خواهد داد.
در فرهنگ عمید فارسی هم معانی بیان شده در لغت نامه دهخدا بیان شده است.
2-الف=پولشویی
پولشویی یک کلمه مرکب هست درکتب لغت اعم از دهخدا ،عمید ،معین برای این کلمه ترکیب یافته معنی نکرده- اندولی کلمات پول و شویی هر کدام معنی شده اند که واژه پول در ادامه معنی خواهد شد .
کلمه شویی به معنای شستن ،پاک کردن ،زدودن معنی می دهدولی می شود گفت فرهنگستان زبان فارسی بجای واژه تطهیر درآمدهای نا مشروع، معادل آن پولشویی را بکار برد.
3-الف= پو ل
پو ل یعنی زر و سیم و دیگر مسکو کا ت رائج ظاهرا” این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی گرفته شده است.
واژه های دیگری چون تومان ،تومن بکار میرود. البته این یک لغت ترکی است همچنین خوب هست بدانیم در زبان ما لغت اسپانیایی ریال،و قران عربی راه یافته است.
چاو یعنی اسکناس ،در مجموع پول معانی رائج زیر را دارد:
ریال اسپانیایی،قران عربی،تومان ترکی،اسکناس روسی،پول کاغذی.
مع الوصف وجه رائج کشور جمهوری اسلا می ایران در اسناد رسمی بر اساس ریال مبادله می شود.
در لغت نامه دهخداپول اینگونه معنی شده است “آلت مبادله یا داد وستد”
واژه ها وکلمات مرتبط با پول:
– پول نامشروع – پول سیاه – پول کثیف – پول غیر قانونی – پول خاکستری
– پول حرام – پول لکه دار و پلید – پول داغ معاملات کثیف – اقتصاد زیر زمینی
ب) مفهوم اصطلا حی پو لشویی
ازپولشویی تعاریف گوناگونی صورت گرفته است اکثر تعریف های انجام شده وجوه اشتراک زیادی دارند به جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر تعا ریف را در دو بخش ارائه می نمائیم.
1- ب = تعاریف داخلی از پولشویی
2- ب = تعاریف در اسناد خارجی وبین المللی
1– ب = تعاریف داخلی از پولشویی
قوانین واندیشمندان و موسسات علمی و تخصصی هر یک تعریفی ارائه کردند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره
می شود.
1-1-ب= قانون مبارزه با پو لشو یی مصو ب 1386
2-1-ب= دایر ه المعارف حسابداری
3-1- ب = باشگا ه اندیشه
4 – 1 – ب =دکتر میر محمد صادقی
5- 1- ب =معا ونت آموزش قوه قضائیه
6- 1 – ب = سازمان بورس اوراق بها دار
1 -1-ب =قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
قا نون مبارزه با پولشویی، پو لشویی را این چنین تعریف کرده است.
-1 ب =تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعا لیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکا ب جر م به دست آ مده باشد.
2 – 1 – 1- ب =تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنها ن کردن منشاء غیر قانونی آ ن با علم به این که

به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمو ل آثار وتبعات قانونی ارتکاب آ ن جرم نگردد.
3-1 -1 – ب = اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء ،منبع، محل، نقل وانتقال،جابجایی یا
مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
-1 – ب = تعریف پولشویی از دایره المعا رف حسابداری
پولشویی یک فعا لیت غیر قانونی است که در طی انجام آ ن عواید و درآ مدهای ناشی از اعمال خلا ف قانون
،مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پو ل های کثیف ناشی از اعمال خلا ف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

3 – 1 – ب =تعر یف پولشویی از باشگاه اندیشه
باشگاه اندیشه یک موسسه علمی و پژ وهشی است جر م پولشویی را این چنین تعریف کرده است.
جر م پو لشویی عبارت است از :هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشاء غیر
قانونی ،به طور عمدی و علم به آ ن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده به عبا رت دیگر پولشویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعا لیتهای بزه کارانه و فریبنده است که طی آ ن درآ مدهای حاصل ازفعا لیتهای مجرمانه وغیر قانونی طی رو ندی در مجا ری قا نونی تطهیر و پاک می شود.
4-1-ب تعریف معاونت قوه قضاییه از پولشویی
معا ونت آ موزش قوه قضائیه در تعریف پولشویی می گوید:” عبارت است از انجام هر گونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآ مدهای غیر قانونی”

5- 1 – ب =تعریف پولشویی از دیدگاه دکتر حسین میر محمد صادقی:
دکتر حسین میر محمد صادقی از اساتید بر جسته حقوق جزا پولشویی رابشرح ذیل بیان می کند.”مخفی کردن
منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پا ک می باشد ،به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.”
اشا ره :ایشان دلایل انتخاب این واژ ه را این چنین بیان می دارد:
“دلیل انتخاب واژه (( پولشویی)) برای این عمل آ ن است که روند مثل یک شست وشوخانه یا ماشین لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثا فا ت ناشی از جرم از پول ،یا هر مال دیگر ناشی از جرم ،آن را پاک می سازد.”
همچنین دلیل بعدی انتخاب این واژ ه را می گوید .:
این واژه از دهه های بیست وسی در آ مریکا بر سر زبا نها افتاده و اشاره دارد به شست وشوی خانه هایی

که ما فیا آ نها رااز پول نا مشروع حاصل از قمار،قاچاق ،فحشاء و نظایر آ نها خریداری کرد ه بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمود.”
6 – 1 ب =سازمان بورس اوراق بها دار
سازمان بورس اوراق بها دار با استنباط از قانون مبارزه با پو لشویی مصوب 1386در تعریف پولشویی بیان
می دارد :” پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه ای با علم به اینکه آن سرمایه ناشی ار ارتکاب یک جرم است به منظو رمخفی نگه داشتن منشاء و ماهیت غیر قانونی سرمایه و یا می گوید پولشویی یعنی هر گونه اقدام برای مخفی کردن و یا تغییر ظا هری هویت نامشروع درآ مد حاصله از فعا لیتهای مجرمانه ، به گونه ای که وانمود شود که این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.”
2- ب تعریف در اسناد بین المللی و خارجی
در اسناد بین المللی و خارجی تعاریفی از پولشویی کرده اند که در ذیل به آن می پردازیم.
1-2- ب= کارل لوین
2-2 –ب =مجمع عمومی اینتر پل
3-2-ب =دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990
4 -2 – ب =پیمان نامه شورای اروپا نشت اوت 1990
5-2 –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری
6- 2 – ب=بند ه- ماده (2)کنوانسیون ملل متحد
1-2-ب =کارل لوین
کارل لوین در مقاله بانک داری خصوصی و پولشویی می گوید:
“تطهیر پول موقعی اتفاق می افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآ مدهای قانو نی قلمداد نمایند.”
2- 2- ب= مجمع عمومی اینترپل
مجمع عمومی اینتر پل در شصت و چهارمین مجمع عمومی(( اینتر پل)) در شهر پکن چین پولشویی را این
چنین تعریف کرده است:
“هر گونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآ مدهای حاصل شده از جرم به نحوی که به نظر میرسد منشاء قانونی بوده است.”
3-2- ب=دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990
این دستورالعمل در تعریف پولشویی می گوید:”تبدیل یا انتقال یک دارایی ،با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد ،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاءغیر قانونی آن دارایی ،یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیا مدهای قانونی جرم مزبور.”
4- 2 – ب =پیمان نامه شورای اروپا ،نشست اوت 19
این نشست دراستراسبورگ در تکمیل تعریف دستورالعمل جا معه اروپا مواردزیررابه تعریف پولشویی افزوده است.
“تحصیل ،تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیر قانونی و نیز هر گونه مشارکت ،مباشرت
،دسیسه چینی برای ارتکاب ، اقدام به ارتکاب ،یا کمک ، ترغیب ،تسهیل و پنهان کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.”
5-2 –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری
این سازمان تعریف زیر را ارائه می نماید:
“پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظا هر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سر چشمه گرفته اند.”
6 -2 –ب =بند ه –ماده ((2)) کنوانسیون ملل متحد
کنوانسیون ملل متحد در این ماده برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی در باره عواید حاصل از جرم چنین
مقرر می دارد”عبارت است از هر گونه مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جر م ناشی شده یا تحصیل شده باشد. “
از مجموع تعاریف صورت گرفته توسط مراجع و موسسات داخلی و بین المللی می شود تعریف زیررا ارائه
کرد.
پژو هشگر:
پولشویی فرایندی است که درآن پول ودر آمد های غیر قانونی یا کثیف که حاصل فعالیت های مجرمانه است طی چرخه ای از فعالیتها و معا ملا ت با گذ ر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمییزو تطهیر یافته تبدیل می شود
گفتار دوم
اهداف پولشویی
هر مجرمی در ارتکاب جرم هد فی را تعقیب می کند مجرمان پول شویی هم بعنوان یک مجرم برای رسیدن
به اهداف مختلف تلا ش وکوشش می نما یند در این گفتار سعی داریم به گوشه ای از این اهداف بپردازیم ابتدا اهداف فهرست وار بیان می شود و خیلی مختصرهریک را توضیح داده وسپس سه مـــورد آن را بصورت مشروح ،شــرح وبحث خواهیم داشت.
مهمترین اهدافی که می شود برای آن بر شمرد عبارتند از :
1)اهداف سیاسی
گاهی مجرمان این جرم برای رسیدن به قدرت و یا حذف و براندازی قدرتی اقداماتی انجام می دهند با کسب
درآمد های سنگین بنیانهای قدرت را متزلزل می کنند.
2)اهداف تروریستی
تروریست ها برای انجام مقا صد خود نیاز به منا بع مالی قوی دارند از طریق درآ مدهای غیر قانونی اهداف خود را عملیاتی می کنند.
3)اهداف تشکیلا تی
گروه های غیر رسمی بعضا تشکیلاتی را برای خود دایر می کنند اداره تشکیلات به پول نیاز دارد کسب درآمد غیرقانونی آنها را در ادامه حیات تشکیلات همرا ه خواهد بود.
4)ایجاد سر مایه گذاری های سود آور
بعضا” اگر سر مایه گذاری در چار چوب قوانین اداره شو د سو د قابل ملا حظه ای نخواهد داشت ولی وارد
کردن پول های نا مشروع سو د هنگفتی عا ید آنها خواهد نمود.
5) اهداف اقتصادی
اهداف اقتصادی مهمترین هدف مجرمان پول شویی می باشد که به سه مورد می پردازیم.
1-5= پنهان کردن جرم اصلی
2-5=حفظ و حراست از دارا ئیهای مشکوک
3-5=مصرف درآ مدهای تطهیر شده در فعا لیتهای غیر قانونی
5=پنهان کردن جرم اصلی
یک مجرم بزه پول شویی تلا ش دارد با پنهان کردن جرم خود و تطهیر درآ مد کسب شده چهر ه قانونی و موجه برآن پوشیده تا در لوای این پنهان کردن بتواند از چنگ قانون فرار نماید.
برای آ شنایی بیشتر به نظرات و دید گاهای مختلف پرداخته می شود
1-1-5= حسابگری مجرمان درکسب سود ،
کارشناس ارشد حقوق جزا در خصوص حسابگری این مجرمان می گوید:
“مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می زنند مجرمین حسابگری هستندکه با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم ،دستگیری ،تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و سود ناشی از ارتکــا ب جرم از سوی دیگر ،یکی از دو راه یعنی ارتکاب جرم ویا صر ف نظر از آن را انتخاب می کنند.”
2-1-5=رها یی از آثار قانونی جرم
یکی دیگر از اهداف مجرمان در پنهان کردن جرم اصلی رهایی از آثار غیر قانونی اعمال ارتکابی است.
“تبدیل یا انتقا ل اموال باعلم براینکه چنین اموالی ناشی ازجرم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدرومواد روان گردان یا ناشی از مشارکت در چنین جرمی است ،به منظور اختفاءیا انحراف منشاء غیر قانونی ما لی یا به منظـور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته ،تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد.”
3-1-5=حفظ یا کنترل منافع دیگران
مجرما

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *