دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ن برای حفظ وکنترل منافع چاره ای جزء پنهان کردن ندارند.حتی به کمک دیگران هم می شتابند.” منظور
ازکمک به دیگری بـرای حفظ منافع جرم است…یا ازاین طــریق،منافعی تحصیل کرده است،بـه وی کمک کــند که منافع حاصل را حفظ یا کنترل کند.”
4-1-5= جلو گیری از کشف منابع نامشروع
می شود مقاصد دیگر پول شویان را این چنین بیان کرد .
“یکی از اهداف تطهیر پول ،دست زدن به اقدام هایی است که با مشروع جلوه دادن عواید و اموال ناشی از
ارتکاب اعمال غیر قانونی ،بتوان از کشف منابع ما لی نامشروع و ماهیت آنها به وسیله عوامل اجرایی قا نــون یا مامور مالیاتی جلوگیری کرد.
5-1-5=فرار مجرمین از مالیا ت
از نظر مجرمین پولشویی ،روش مطمئن پرداخت مالیات بسیار کم ،پنهان بودن درآمد و ثروت انبوه از دید قانون و مامورین مالیات و پلیس می باشد.
” از نظر مجرمین روش مطمئن پولشویی ، پرداخت مالیات بسیار کم ،یا بهره گیری از معامله های به ظا هــر
قانونی ،چون معامله های سهام وبورس اوراق بها دار و … است،تا از این طریق بتوانند از سویی ، توجه مامورین
مالیات و پلیس را از پولهای شسته سلب کند و به علا وه ازراههای قانونی یا روپوشی از مشروعیت و سالم جلوه دادن آنها ، برای بهره گیری بیشتر استفاده کنند .”
6-1-5= عدم تو انایی در مراقبت از ثروت ناگها نی
معمو لا” در آ مد با لا از شخصی که قبلا “در سطح پایین زندگی خود را سپری می کرد برای جامعه غیر قابل
قبو ل و دلهرهء توقیف اورا وادار به پنهان کردن می کند.
“شخص پولشو،توانایی وتمایلی به مراقبت ازثروت نا گها نی ،هنگفت وغیر قانونی همراه خودرا ندارد ومی خواهــد مانع توقیف و مصادره درآ مدهای حاصل از اعمال مجرمانه گردد .”
7-1-5= عدم تعقیب مجرمان و مسدود کردن راه توقیف اموال
وقتی کسی مالی تحصیل می کند که منشا مجرمانه دارد تلا ش می نما ید آن را مخفی کند چرا که عیان سازی

تعقیب را در پی دارد از پس آن توقیف اموال صورت می گیرد .
“وقتی کسی مالی تحصیل می کند که منشا مجرمانه دارد ،خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم ،آن را بدست
آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشا مجرمانه اش آن مالی را تحصیل کرده باشد ، می کوشد با استفاده ازروش های متعد د ،مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمد های حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن ،که از راه بزه بوده است منشا آن درآمد ها ودرنهایت ،تعقیب مجرمان وراه توقیف اموال را مسدود نما ید.”

8-1-5= جلو گیری از کشف جرم مبنا
جلو گیری از کشف جرم مبنا یکی از اهداف مهم پولشویی است.
” در واقع ،پو لشویی رابطه بین جرم و مجرم را پنهان نموده و راه کشف این جرایم را مشکل می سازد ،زیرا بــــا انجام پولشویی توجیه قابل قبول و مشروعی برای پولهایی که در دست داردارائه می کند و با مخفی نگه داشتن منبع ماهیت ومنشا قانونی جلوه دادن آنها ،بر چسب درآمدهای حاصله را پوشیده و ردیابی وکشف این جرایم ( جرم مبنا)را دشوار می سازد”1
2-5= حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک
دارائیهای مشکوک همیشه در معرض خطر وریسک مصادره قراردارد مجرمان پولشویی برای حفظ و حـراست این داراییها تلا ش دارند با تطهیر آن چهره قانونی و مشروع بر آ ن حاکم کنند تا از خطر توقیف و انسداد محـفوظ و حراست گردد.هر یک از اند یشمندان و صاحبنظران و قوانین از زوایای این موضوع را بررسی کردند که در ادامه به پاره ای از این نظرات و دید گاه ها پرداخته می شود.
1-2-5=دور ماندن از چشم برنامه جهانی سا زمان ملل برای مبارزه با پولشویی
سازمان ملل برای مبارزه با این پدیده برنامه جها نی دارد تا با آ موزش ،کمک های فنی به کشورهــــای در
خواست کننده سطح ار تکاب این جرم را کاهش دهند.
“برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی یک منبع اطلا عات ، تجربه ،و کمک های فنی در ایجاد و بهبود زیر سا ختهای مبارزه با پولشویی در یک کشور است .”
فلذا مجرمان برای حفظ و حراست از داراییهای مشکوک که از دید برنامه سازان جهانی سازمان ملل و به تبع آن کشور دور بماند. مبادرت به نطهیر پول و قانونی کردن آن می نما یند.
3-2-5=تبانی با بر خی از موسسات مالی و بانکی مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک متوسل به عملیات بانکی مشکوک می شوند و با ارائه اطلا عات ناقص تلا ش دارند که از این دارییهای خود به این شیوه محافظت کنند.در اینجا به بر خی ازمصادیق عملیات بانکی مشکوک می پردازیم:
– عدم ارائه اطلا عات مورد نظر شعبه و یا عدم احراز اصا لت مستندات و هویت .
– فعال شدن ناگهانی حسابهای راکد و کم کار ،بدون توجیه منطقی.
– تبدیل وجه نقد (بیش از سقف مقرر )به ارزهای دیگر.
– تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی.
3-2-5 نگهداری از وجوه وعواید جهت اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعا لیتهای اقتصادی نیستند بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور می باشند.
“آنها وجوه خود را بطور لزوم در فعا لیت هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور ،سود آ ور باشد سر مــایه گذاری نمی کنندآ نها سرمایه های خودرابه بخشهای ساختمان سازی ،هتلداری وما نند اینها ،سوق داده واین مــوضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد می کند”
4-2-5=رد مال به صاحبش اگر مورد شنا سایی قرار گیرد
یکی دیگر از تلا ش های مجرمان در تطهیر پول عدم شنا سایی شدن است ، چنانچه مورد شناسایی قرار گیرند
با ید مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کنند.” مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا” و اگر موجود نباشد ،مثل ویــا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز بر آ ید.
5-2-5=جلو گیری از مصادره طبق اصل 49 قانون اساسی
از اهداف مهم دیگر مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست دارائیهای مشکوک و فرار تصرف و مصادره بــر
اساس اصل 49 قانون اساسی است.” دولت موظف است ثروت های ناشی از رباء ، غصب، رشو ه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ،سوء استفاده ازموقو فــات ، سوء استفاده ا زمغا طعه کاری ها ،و معا ملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحا ت اصلی ، دایر کردن اماکن فساد وسایر مواردغیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد .
6-2-5= تامین امنیت و حفظ اموال از خطر توقیف و مصادره آنها
تا مین امنیت از دیگر انگیزه های مجرمان برای محا فظت از خطر توقیف است.
” از دیگر انگیزه هایی که مجرمین برای نیل به آن دست به انجام عملیات می زنند تا مین امنیت و حفظ اموال ازخطر تو قیف و مصادره آنها توسط مامورین ذیصلا ح است .
7-2-5= بازپس گرفتن اموال توسط حا کم اسلا می
در مالکیت اسلا می و نظام اقتصادی اسلا م سرمایه و کسب درآمد را به هر شیوه ای را نمی پسند د، اگر غیر
مشروع باشد حاکم اسلا می موظف به باز پس گیری و تحویل به بیت المال می باشد
“سرمایه دارمسلمان ،آزاد نیست تا ازهرراه کسب مال کند،آن را به هرکونه مصرف نماید وبه دلخواه خود بیندوزد ،محدوده عمل اودرمدار قانون اقتصادی اسلا م است .و گرنه حاکم اسلامی اموال اورا به عنوان ثروت نا مشروع با ز خواهد گرفت.”1
3-5 =مصرف در آمد تطهیر شده در فعا لیتهای غیر قانونی
ادامه اعمال مجرمانه پولشویی برای اداره فعا لیت های سود ده ،سازمانی و تشکیلا تی و مشابه آن نیاز به منا بع مالی گسترده دارد.اداره کردن با منابع قانونی دو مشکل ایجاد می کند یکی کمبود منابع است دوم برملا وخـطر کشف مقاصد صورت می گیرد.مع الوصف برای ادامه کار فعا لیتهای غیر قانونی چاره ای ندارند تا اینکه پولی را وارد این فعا لیتها کنند برای آنها چه بهتردرآمدهای تطهیرشده را مصرف این امورخود کنند.درادامه تو ضیح وتوصیف بیـــشتر این موضوع می پردازیم
1-3-5= گریختن از چنگال عدالت
اگر وجوه تطهیر شده وارد چرخه قانونی شود احتمال سوء ظن حا د ث می گردد در پی آن تعقیب و توقیف و گرفتاری در چنگ عدالت صورت می گیرد.
” از بین بردن یا انتقال منافع حاصل از قاچاق دارو یا رفتار مجرمانه دیگر به منظور رهایی دادن شخصی از تعقیب
یا کمک کردن به او به منظور گریختن از چنگ عدالت است.
2-3-5 =اداره تشکیلا ت سازمان یافته
یک تشکیلا ت سازمان یافته به بودجه مالی هنگفتی نیاز دارد . واین درآمد ها کمک زیادی به آنها خواهد کرد.
تا سازمان خود را سرپا نگهدارندو به اعمال خلاف خود ادامه دهند.”هدف مهم دیگر پولشویی ،استفاده از وجوه پاک شده برای ارتکاب اعمال غیر قانونی بعدی و نیز اداره تشکیلا ت سازمان یافته برای تحقق بخشید ن به آرمان هـــای خود است …زیرا برای ارتکاب جرایم پیش گفته بودجه مالی هنگفتی مورد نیاز بود .
3-3-5=عدم دست یابی به رهبران سازمان های مجرما نه
پول وسیله مناسبی برای ارتباط بین رهبران سازمان ها واعمال مجرمانه می باشد تطهیر پول امکان دست یابی به رهبران را دشوار می سازد.
“تنها عا مل ایجاد ارتباط بین رهبران سازمان های مجرمانه و اعمال مجرمانه آن سازمان ،پول یا مال ناشی از جرم می باشد . عمل تطهیر پول باعث می شود که دست یابی به این رهبران مشکل شود و آنان بتوانند به راحتی و آرامش خیال از عواید اعمال مجرمانه سازمان بهره ببرند.”
4-3-5 =کسب درآمد بیشتر و سر مایه گذاری های سود آور
مجرمان برای کسب ثروت ،و سرمایه های هنگفت و زر اندوزی فزون تر نیاز دارند .درآمد های نامشروع خود
را تطهیر کرده و برای ادامه فعا لیت های غیر قانونی و کسب سود و سر مایه بیشتر تلا ش نمایند.
“….علا قمنداست این داراییها را در زمینه های گو ناگو ن سر مایه گذاری کند تاعلا وه بربهره برداری بدون خطراز در آمد های حاصل شده ،بتواند با بهره گیری تجاری از این در آمد ها و استفاده از آنها در سر مایه گذاری های سود آور ،در آمد بیشتری نیز تحصیل نماید”
در آخر، این مبحث را با بیان نظرات یکی از کارشنا سان حقوق جزا در خصوص اهداف تطهیر به پایان می رسانیم.
الف: جلو گیری از کشف منا بع مالی نا مشروع.
ب :جلو گیری از کشف جرم مبنا و فرار از ما لیات.
ج :استفاده از وجوه برای اداره تشکیلا ت و ار تکاب جرایم دیگر .
نتیجه گیری:
از مباحث پر داخته شد ه در اهد اف پو لشو یی به این جمع بندی رسید یم که تما م مجر مان تلاش دارند تا عمل مجر مانه خو د را از دید قا نون پنها ن کرده تا هم از خطر تو قیف در اما ن بمانند و هم اینکه بتو انند عمل خو د را ادامه داده و نهایتا” آنکه در آمد های فر اوانی را کسب کنند.و به سر مایه های هنگفتی بر سند.

گفتار سوم
عوارض پولشویی
اعمال مجرمانه پولشویی و تطهیرپولهای نا مشروع عوارض و آثار و پیا مدهای زیادی را بر جای می گذارد پرداختن به همه عوارض وهمه نتا یج وآثارعملی آن ممکن نیست ولی تلا ش داریم دراین گفتا ربه بعضی ازابعــا دآن بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد عوارض پولشویی را در سه عنوان ذیل مورد بر رسی قرار گیرد.
الف :پیامد های امنیتی
ب :پیامد های سیاسی و اجتماعی
ج:پیامدهای اقتصادی
الف :پیامد ها و عوارض امنیتی پولشویی
دراین قسمت عوارض و پیامدهای امنیتی پولشویی ازمنظرصاحب نظران وموسسات مورد بررسی قرارمی گیرد.
1-الف=گسترش فعا لیتهای مجرمانه زیر زمینی در جامعه
به جهت عملیات و اقدامات پنهانی و نامشروع بودن فعا لیتها و در آمد ها هر روز به حجم فعا لیتهای مجرمانه
زیرزمینی در جامعه افزوده می شود.
2-الف= تهدید سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور
پولشویی سلامت اجتماعی رابه خطر می اندازد.”پولشویی سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور راتهدید می کند و به توسعهی دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهاد های مالی منجر می شود و سر مایه گذاری های مولد و عام المنفعه را از مسیر خود خارج می کند”
3-الف= تشویق گروه های جنایتکار سازمان یافته
با تشویق گروه های جنا یتکارامنیت جا معه را بهم می زند.
” مهمترین اثر پولشویی تحریک و تشویق افراد و به ویژه گروه های سازمان یافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و
تداوم جنا یت کارانه خود است پول خون حیاتی جرایم سازمان یافته است .
4- الف : تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه از کشور
“پولشویی باعث تغییر جهت سرمایه گذاری های دراز مدت و زیر بنایی به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بخش های خدماتی می شود که آ ثار زیانباری بر سیاست های کلا ن اقتصادی و بر نامه ریزی های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه گذاری های کوتاه مدت درسطح کلا ن به دلیل پایداری و قدرت بالای خروج آن ازکشورصد مات جبران نا پذیری بر پیکر اقتصاد وارد می کند”
5-الف= مورد هدف قرار دادن امنیت جامعه
فعا لیتهای مجرمانه به جهت پنها نی بودن امنیت جامعه را مورد هدف قرارمی دهد.”همیشه جوامع با مجموعه ای
از جرائم مواجه هستند . در واقع ارتکا ب اعمال خلا ف نظم اجتماع ،بسان عنصر جدایی نا پذیر در زندگی اجتماعی ما تلقی می شوند هریک ازاعمال مجرمانه بخشی ازعنا صرحیاتی جامعه را مورد هدف قرارمی دهد فرهنگ،امنیت، حیات شهروندان واقتصادواجتماع، هرکدام ممکن است توسط مجموعه ای ازجرایم نشانه روند یکی ازاین جرایمی که به شد ت برای اقتصاد یک کشور مضراست جرم پول شویی یا تطهیر پول است”
ب = پیامد های سیاسی و اجتماعی
به جهت قرار گرفتن فعا لیتهای اقتصادی در دل اجتماع و جامعه ای که در آن فعا لیت اقتصادی صورت می گیرد پیامدهای سیاسی و اجتماعی وعوارض جبران ناپذیری را بدنبال دارد. شناخت این عوارض راه را برای مبارزه باپول شویی هموارتر می سازد.
1-ب= گسترش فعا لیتهای غیر قانونی
پدیده پولشویی زمینه گسترش فعا لیتهای غبر قانونی را برای مجرمان فراهم می سازد.”این پدیده فرآیندی حیاتی
برای انجام جرایم مهم و عمده است وامکان گسترش فعا لیت های غیرقانونی رابرای قاچاقچیان مواد مخدر،کالا و ارز و سایر مجرمان فراهم می می کند.”
2-ب =انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مجرمان
توسعه وترویج پول شویی کم کم زمینه انتقال قدرت اقتصادی ازدولت به مجرمان را مهیا می سازد”یکی ازآثارمنفی اجتماعی، اقتصادی،پولشویی،انتقال قدرت اقتصادی ازبازار،دولت وشهروندان به مجرمان وسازمان های مختلف است قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان و اشخاص و مجرم آثار مخربی به همه ارکان واجزای جامعه دارد.
3-ب=به چالش کشاندن جامعه حهانی
جامعه جها نی از این عوارض مستثنی نمی شود واز آن تاثیر می پذیرد.”به طور کلی پدیده

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *