پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشگیری ،پیگیری،کنترل بهتر و اطمینا ن از صحت و سقم اقدامات ضروری بنظر می رسد یک مجمو عه قو انین وضع شود تا کنترلی بر این نقل و انتقالات صورت گرفته باشد و هم اینکه وحدت رویه در تصمیم گیری ها حا کم گردد که در اینجا به دو مجمو عه بطور کلی اشاره می شود.
1-7-ب =قانون جر ایم رایا نه ای2
این مجموعه قوانین درسه بخش جرائم ومجا زات ها،آئین دادرسی ،سایرمقررات که جرائم ومجازات ها طی هشت فصل دربخش یکم و آئین دادرسی وسایرمقررات هم درسه فصل دربخش دوم این قانون می باشد.این قانون مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه 5/3/88 مجلس شورای اسلا می تصویب گردید و درتا ریخ 20/ 3/88 به تا یید شورای نگهبان رسید ودرتا ریخ 17/4/88 با شماره 18742درروزنا مه رسمی بعنوان قانون انتشاریافت تا با استفاده ازاین قانون جرائم رایا نه ای با مقررات وقوانین دقیق رصد ونظارت واقدام وانجام صورت پذیرد.
2-7-ب =قانون تجارت الکترونیکی
این قا نون تقریبا” بطورجا مع درخصو ص تجارت الکترونیکی پرداخته است .مجمو عا” درشش باب که درباب اول مقررات عمومی ودر با ب دوم دفا ترخد مات صدور گواهی الکتر ونیکی ودرباب سوم قواعد مختلف ودرباب چها رم جر ائم و مجا زات ها و با ب پنجم جبران خسارت و با ب ششم متفرقه به قا نون تجا رت الکترونیکی پرداخته است .
این قانو ن مشتمل برهشتا دو یک ما ده وهفت تبصره می باشد درجلسه علنی روزچها رشنبه مورخه17/10/82
در مجلس شور ای اسلا می به تصویب رسید ودر تا ریخ 24/ 10/ 82 مو رد تا یید شورای نگهبا ن قرار گرفت ودر تاریخ یازدهم بهمن یکهزارو سیصد وهشتا د ودوطی شما ره 17167 درروزنا مه رسمی بعنوان قانون منتشر گردید.
ج=پنا هگاه های ما لیاتی
پنا هگاه های ما لیاتی به لحا ظ ویژگی های خا صی که دارند از امتیازاتی بر خور دار هستند که مامن خو بی
برای تطهیر پو ل می باشند.در تو صیف پناهگاه های ما لیاتی می گو یند:
“در اصطلا ح به کشور ها یا نو احی جغر افیایی اطلا ق می شود که به خا طر وبژگی های خا ص نظا م قانونی
پولی ،با نکی و ما لیا تی خو د، تبهکا ران از این منا طق جهت تطهیر امو ال کثیف خو د استفا ده می کنند” 1
1-ج= ویژگی های یک پنا هگاه های ما لیاتی

اگر به این ویژگی ها دقت لا زم صورت پذیرد حتما”به این می رسیم چرا تبهکا ران به این شیوه و روش برای تطهیر پول های کثیف روی می آورند.
1-1-ج =رازداری با نکی بعنوان یک اصل پذیرفته شده ونقض آن از طرف هرکسی جرم بوده وقا بل مجازات می باشد.
2-1-ج= قانون گذار در غفلت بوده یا عمدا” تطهیر پو ل را جر م نمی داند.
3-1-ج = نظا م ما لیاتی به گو نه ای است که به در آمد و عو اید سر ما یه های که منشاء خا رجی دارد مالیات تعلق نمی گیرد
4-1-ج = با نک ها ملزم به شنا سایی هو یت مشتر یان نیستند.
5-1-ج = با نک ها اجا زه دستر سی به ما مو ر اجرای قا نون را نمی دهند.
6-1-ج = بانک ها نسبت به شنا سایی هو یت دقیق مشتر یان خو د تو جهی نمی کنند.
2-ج =اطلا ق بهشت های ما لیا تی
بهشت های ما لیاتی و کشورهای کو چک مکا ن های هستند که ادامه حیات اقتصادی بانک های واقع در این مجمو عه در گرواین گو نه پو ل هامی باشد . در این خصوص دکتر میرمحمد صا دقی بیان می دارد.”لیکن متاسفا نه با توجه به این که وجوه گزاف حا صل از جـرائم،مخصو صا”مواد مخدر،محل درآمد قــا بل توجهی بــرای بــانک ها ها،بویژه درکشورهای کوچک و (بهشت های ما لیاتی) از قبیل جزایر کارائیب ونظا ئرآن محسو ب می شوندوچه بساعلا وه برمنا بع معمول با نکی درصدی نیزبه بانک برای کمک به پول شویی اختصاص داده می شوند. بــا نک های یافت می شوند که به قا چاقچیا ن درامرتطهیرپول کثیف کمک های شایانی کرده وبـا وارد نمود ن پول آنها به سیستم با نکی آن را تبدیل به پو ل پا ک می کنند. ”
د-استفاده از پو شش های تجا ری مشروع
تشکیل شر کتها،مو سسات ما لی،کا رخانجات و غیره و ثبت رسمی آن ونصب تا بلوی شرکت وجذ ب کارمند و منشی ،عملا”کار آنها را مشروعیت بخشیده وحتی مدافع عمومی جامعه را بدنبال دارد.بــا هم استفاده ازاین شیـــوه را بیشتر آشنا می شویم .
1-د =استفاده از پوشش های تجـا ری مشروع برای پنهان کردن منبع اصلی پول های کثیف،مجرمــا ن این کاررا به طرق مختلف انجام می دهند.
1-1-د =ایجاد مغازه ها و رستوران ها
ایجاد مغازه ورستوران ازشیوه های دیگرپول شویان می باشد.”باند های قاچاق مواد مخدرممکن است با ایجاد
مغا زه ها و مراکزی که پول نقد فراوانی ازمشتری می گیرند. مثلا”رستورانها ،کازینو ها ،قمارخانه ها ،پول ناشی از فروش مو اد مخدرراجزء درآمد این مراکزجازده وآن را بدون مشکل به حسابهای بانکی خو د واریز نمایند” برای مثال:
“گروه ما فیایی کازانوسترا که درآن زمان عمده قاچاق مواد مخدررا درآمریکا دراختیار داشت ترتیبی داده شد که برخی از ایتا لیابیهای مقیم نیویورک که مورد اعتماد گروه بودند.تعدادی پیتزا فروشی ورستوران های دیگررا در این شهرخریداری نما یند پول نا شی از فروش مواد مخدرتحت عنوان درآمد نقدی این رستوران ها به با نک های آمریکا گذاشته می شد. این موضوع تحت عنوان (پیتزا کانکشن) درمطبوعا ت آمریکا انعکاس یافت”
2-1-د=توسل به عملیات مجازی و صورت حساب های نا درست
تهیه صورت حساب قلا بی وصوری ونا درست یکی از شیوه های پول شویی است که درآمد هنگفتی راایجاد می کند.”توسل به عملیات مجازی و صورت حسابهای نا درست هم یکی از شیوه های معمول پو ل شویی است دریک مورد تهیه صورت حساب های ساختگی بـرای صا درات صوری میوه ازجزیره سیسیل در ایتالیا برای یک شرکت قلا بی تو لید کننده آب میوه در لندن با عث شده بود که 46 میلیون دلا ر پو ل حا صل از قاچاق هروئین به با نکی در سوئیس واریز گردد .”
3-1-د = اجا ره کردن یک محل بر ای تظا هر به داشتن شرکت
پول شویان برای فریب مردم مو سسات مو هوم و شر کت های به ظا هر قا نونی تا سیس می کنند.منشی، محل
کارو دفترتعر یف می نما یند.
“اجاره کردن محلی برای تظا هر به داشتن شرکت و تجا رتخا نه و استخدام منشی و ما شین نو یسی وچاپ اوراقبرای شرکت غیرواقعی و موهوم و تحصیل ما ل ازاین طریق ،همچنین ادعای تا سیس بانک موهوم و ظاهرا”بر ای انجام خد مات تحت عنا وینی چو ن مو سسهی کا ریابی و کا رگشایی واعزام محصل به خا رج و نظا ئرآن وتحصیل ما ل از این طریق ازمصادیق مغرورکرد ن مردم به وجو د شرکتها یا تجا رتخا نه ها یا موسسات موهوم هستند.”2
4-1-د =اطلا ق کلا هبر دار
تدوین قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء،اختلا س و کلا هبرداری نشا ت گرفته از وجود چنین شرکت های تجا ری مشروع بوده که در لبا س مشروعیت تحصیل ما ل نا مشروع را عو اید حا صل تلا ش خو د می کنند. مقنن برای پیشگیری و یا مجا زات این گو نه تلا ش ها در ما ده 1 قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلاس و کلا هبر داری بیا ن می نماید: .
“هرکس از راه حیله و تقلب مردم رابه وجو د شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسا ت موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد ….وجوه و یا اموال یا اسناد یا حو اله جات یا قبوض یا مفاص حساب و امثا ل آنها تحصیل کرده واز این راه ما ل دیگری را ببرد کلا هبردار محسوب وعلاوه بررداصل ما ل به صاحبش وبه حبس از یکسال تا 7 سا ل و پرداخت جزای نقدی معا دل ما لی که اخذ کرده است محکوم می شو د .”
5-1-د =سر ما یه گذاری مو قت در بنگا هها و با زا رطلا و الماس مجرمان برای تطهیر پول های تحصیل شده در بنگا ه های تجا ری قا نونی سرما یه گذاری موقت می نما یندو دربا زارطلا والماس وامثا لهم سرما یه گذاری می کنند.”ازشیوه های دیگرتطهیر پول می توان به سرما یه گذاری مو قت در بنگا ه های تجا ری قا نونی ،سر ما یه گذاری در با زار سهــــا م و اوراق قر ضه ،ایجاد سازمان قــلا بی ،سر ما یه گذاری دربا زار طلا والماس ،شرکت درمزایده های اجناس کا لا های قدیمی وانتقال پول به کشو رهای دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد.
6-1- د= تا سیس اما کن تجا ری با رویکرد در یا فت وجه نقد
تبهکاران برای رسیدن به منا فع و تحصیل در آمد و پنها ن کردن منبع در آمد حا صل شده از پو شش های
تجاری قا نونی بهره گیری می کنند بطوری که در آمد را بصورت پول نقد در یا فت می نما یند.”ازدیگرتر فندها یی که مجر مان جهت تطهیر و پا کسازی پول های نا شی ازفعا لیتهای مجرمانه به کارمی برند استفا ده از پوشش های قانونی بر ای پنها ن کر دن منبع در آمد است منظورازپوشش های قا نونی این است که تبهکاران اقدام به تــا سیس اما کن تجا ری که درآمدآن به صور ت پول نقد با شد،می نما یند وبدین طریق پول های کثیف را به عنوان درآمد اینگونه مراکز قلمداد می کنند .
و- خرید اوراق سها م
خرید اورا ق سها م از شیوه های بسیار سهل و آسان می باشد که هنگا م خرید به منشا ء در آمدی آن توجهی نمی شود مجرما ن دراین شیوه ازترفندها و روش های بهره گیری می کنند که امکان شنا سایی را مشکل می سازد در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود .
1-و =خر ید سهام بوسیله نما ینده و وکیل… .
مجرمان با استفاده از نما ینده و وکیل و خر ید سها م بی نا م ،ما لکیت را پنها ن نمو ده و دستر سی به مجر مان اصلی را سخت می سازند واگرروزی هم قصد باشدخود را پنهان کنند خیلی راحت سلب مسولیت می نمایند”مجر مان برای تطهیر از طریق سهام از نما ینده و وکیل استفا ده می کنند نا م نما ینده در دفا تر اسناد شر کت به عنوان دارند سها م ثبت می شود .نما ینده فقط عا مل یا امین ما لک است ما لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نما یند ه هم نامعلو م باشد آنا ن با خر ید سها م بی نا م ما لکیت را پنها ن می کنند . ”
2-و =خر ید سها م شر کت ها
با سر ما یه گذاری مشروع و خر ید سها م شر کت ها و ارائه فا کتورها در زمینه صادرات و واردات ،پو ل
وارد اقتصاد قا نونی شده و به جر یان می افتد. “استفاده از این وجو ه برای وام داد ن به شر کت های بزرگ
،سپرده گذاری درموسسا ت ما لی خا رجی به عنوان تضمین برای وام های داخلی ،خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول ،خرید سها م شرکت ها ،ارائه فاکتورها به ویژه درزمینه صادرات و واردات واستفاده از پو شش های تجاری مشروع ،پول وارد اقتصاد شده و به جر یا ن می افتد.”
3-و =سر ما یه گذاری در با زار سها م
با سرمایه گذاری دربا زارسها م پول کثیف درگر دش و دست بدست با پول های تمییز مخلوط شده شناسایی آن ممکن نمی گر دد .” از شیوه های دیگر تطهیر پو ل می توان به سرما یه گذاری موقت دربنگاه های تجاری قانونی ،سرما یه گذاری در با زار سها م و اوراق قر ضه ……..نا م برد که درطو ل گر دش و دست بدست شدن با پو ل های تمییزمخلو ط و بطوری که دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد. ”
ی- انتقال وجو ه به خا رج از کشور
انتقال وجوه به خارج از کشور از شیوه های است که مجرمان را به دلا یل زیر ترعیب و تشویق می کند تا با
آرامش بیشتر به جرم خود ادامه دهند.
– با انتقال وجو ه امکان تعقیب کمتر می شود.
– کشور های مقصد دارای قو انینی هستند که امکان تعقیب را کا هش می دهد.
– بعضا”کشور های وجو د دارند که مجرمان را به سر ما یه گذاری تر غیب می نما یند.
– معاضدت های حقوقی ،پلیسی بعضا”امکان تعقیب را محدود می سازد.
1-ی =قبح انجا م این فعل دراسلا م
فقهای اسلا می دراین خصوص بیان می دارند:”شریک شدن با کا فرذ می وسرما یه دادن به وی وامانت گذاردن نزد وی مکروه است. “3
2-ی =عدم اخذ اوراق شنا سایی
بعضی از بانک ها برای جذب سر ما یه های کلا ن و سپرده گذاران نا سالم اقدام به افتتا ح حساب می کنند و از آنها اوراق هویت شنا سایی نمی کنند به لحا ظ عدم در خو است اوراق هو یت مجر مان تر غیب می شو ند وجو ه را از کشو ر خا رج کنند. “قاچاقچیان بین المللی مو اد مخد رمی توانند با همکا ری بر خی از با نک ها حسابهای جعلی افتتا ح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجه به خا رج از کشور اقدام نما یند این گونه بانکها برای جلب سرما یه های کلا ن سپرده گذاران نا سالم ازاخذ اوراق شنا سایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خو د داری می کنند .”
3-ی = تصفیه پول
تبدیل کردن و تصفیه نمودن اسکنا س های کو چک به بز رگ برای پو ل شویان بسیار مفید است چرا که این فعل آنها را در انتقا ل و خا رج کردن پو ل به خا رج از کشور یاری می کند ضمن اینکه برای آنها مزایایی دارد از جمله :
1-3-ی =آلوده بودن اسکنا س ها به مواد مخدر دیگر رد یابی نمی شود.
2-3-ی =تسهیل در نقل و انتقال
3-3-ی =امکان رد یابی را کمتر می کند و ظن را کاهش می دهد .
بر اساس این مز ایا گفته شده.” آسان ترین و معمو ل ترین شیوه پو ل شویی تصفیه پو ل است منظور از تصفیه
پو ل تبدیل اسکنا س های کوچک به اسکنا س های بزرگ می باشد. معتا دانی که درسطح خیابان ها به خرید وفروش مواد مخدربرای مصرف خود دست می زنند معمولا”بهای مواد را با اسکنا س های ریزمی پردازند.این اسکنا س ها چه بسا خو د آلوده به مواد مخدرمی باشند .هم بای پاک کردن این آلود گی ظاهری و هم درجهت تسهیل نقل و انتقال پو ل باید این اسکنا س ها تصفیه و تبدیل به اسکنا س های درشت شوند . ” وقتی اسکنا س ها درشت شد وقت آن می رسد که از کشور برای خروج اقدام گردد.” پس از تبدیل اسکنا س های
ریز به اسکنا س های در شت یا چک های بانکی و مسافرتی و نظا ئر آن ،مرحله بعد خا رج کردن این اسکناس ها با چک ها از کشور است . “4
این بخش ازمبحث را با اشا ره کو تاهی از سرنوشت آل کا پو ن1 پا یان می بریم.”وی که درفا صلهی سالهای 1925تا 1931به فعا لیت های مجرمانه و تجا رت های غیر قانونی در شیکا گودست زد هیچ گاه برای نگهداری پول -های خو د از نظا م بانکی استفا ده نکرد و هیچ حسابی بانکی برای خو د نداشت . هیچ ملکی نیز به نا م خو د نخرید .وی قیمت همه چیز را بطور نقدی از صند وقی که در زیر تختخو اب خو د داشت پرداخت می کرد.جـــا لب این که او نها یتا”به دلیل فرار از ما لیات به دام افتاد و نه بخا طر فعا لیت های تبهکارانه ای که در طول سا ل های مر تکب شده بود.یک گروه ازادارهی مالیات آمریکا پس از در نظر گرفتن فهرست مخا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *