Site Loader

رج و تلفنها ، میهمانی ها و هتل های که وی از آنها استفاده می کرداو را تحت 22 اتها م دایر بر فراراز پرداخت ما لیات به میزان یک میلیون دلا ر تحت تعقیب قرار دادند.آل کاپون در دادگاه به پرداخت 50 هزار دلار جریمه و تحمل یازده سال حبس محکو م شد و درحین تحمل حبس در زندان جا ن سپرد تا مر گ او نقطه پا یانی بر تبهکاری هایش باشد “
ه-خرید و فروش آثار هنری
آثار هنری به لحا ظ تنوع ،زیبایی ها ،جاذبه های که دارد مو رد توجه جامعه قرار می گیرد . جا معه غرق و

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محو تما شای آثار هنری می شود.چندان به چگو نگی تهیه و منا بع ما لی آن کا رو توجهی ندارد از طر فی ارزش هنری یک اثر آنقدر بالاست که قیمت گذاری روی آن سرسام آورمی گردد. به همین جهت مجرما ن پول شویی برای تطهیر پو ل های کثیف از طریق خرید و فروش آثارهنری اقدام می کنند و با درآمد های که کسب کردند .تلاش دارند
آنها را با خرید به آثارهنری تبدیل نمایند.وقتی این مهم محقق شدهم به لحاظ قیمت های بالای که دارد وهم زیبایی های که مو جود است تر فند خوبی برای تطهیر پو ل های کثیف و نا مشروع می باشد. در ادامه بیشتر به زوایای این شیوه آشنا می شویم.
1-ه =غیر قابل تقویم بودن آثار هنری
آثار هنری غیر قا بل تقویم است”تقویم یعنی قیمت کردن و بهای جنسی را معین کردن” می باشد.به لحا ظ
غیر قابل قیمت گذاری ، ارزش تجا ری دارد و وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری است.”اثر هنری نما یانگر ارزش فرهنگی و هنری غیر قا بل تقو یم است اما این اثر ارزش تجا ری نیز دارد که گاه قابل توجه است اثر هنری وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری باشد.”
2-ه =اختفاء ما ل مسروقه بوسیله افراد حر فه ای
با اختفاء ما ل مسروقه و گذشت سال های سا ل،پی بردن به سوابق آن مشکل و دشواراست.فلذا دراین خصوص گفته شده است:
“مخفی کننده های امو ال مسروقه معمو لا”افرادحر فه ای ،سمسار ها ،عتیقه فروش ها ،دلا ل ها وغیر ه هستند . در این خصوص باید یاد آور شد .که تشخیص اخفای ما ل مسروقه به علت وجو د فن تطهیر که به طور رایج بــکار برده می شود گاه دشوار است مانند اینکه شی مسروقه سا ل ها در اختفاءگذاشته می شود . “
3-ه =صدور گو اهی نا مه های صوری
اختفاء طولا نی ،دست به دست شدن ما ل مسروقه و گو اهی های صوری ،مشکوکیّت را از بین می برد تا
نهایتا”با حسن نیت خر یداری می شود .
“شی مسروقه سال ها در اختفاءگذاشته می شود یا در صورت لزوم با گو اهی نا مه های صوری چندین بار دست به دست می گردد . بنا بر این در اثر تغییرات به مرور ایام خصیصه مشکو ک بودن خود را از دست می دهد.پس شی مسروقه را تطهیر شده می نا مند و بدین سان می تواند به دست تاجریا خریدار با حسن نیت بیفتد
4-ه = ارزش هنری و تنو ع بازار خرید
همانطور در اول این بحث بیان گردید ارزش هنری یک آثار، هم دارای تنوع است و هم غیرقا بل قیمت گذاری است .بطوری که تبدیل پول های کثیف به آثار هنری هم حجم پول زیاد را مشروع کرده وهم نقل و انتقال آن آثارراحت تر خو اهد نمود.
“استفاده از بازار خرید وفروش آثار هنری هم وسیله خوبی برای تطهیر پو ل نا شی از فروش مو اد از طریق تبدیل آن به آثار هنری است و هم بازارهنر یک بازار متنو ع و بین المللی است.که نظا رت چندانی نیز برآن وجو د ندارد
ضمن آن که آثار هنری مثلا”تا بلوی نقا شی می توانند هزاران و گاهی میلیون ها دلا ر ارزش داشته با شد و درنتیجه وسیله خو بی هستند که بر ای تبدیل هزاران یا میلیو ن ها دلا ر اسکناس کثیف به یک تا بلوی کو چک قا بل حمل و نقل که همیشه در بازاربین المللی هنر قا بل تبدیل شدن به پو ل است .
5-ه = نمو نه استفاده از هنر برای تطهیر پو ل های کثیف
به نمونه زیر توجه کنیم به اهمیت واستفا ده ازاین روش را بیشتر پی خواهیم بر د ” نمو نه استفا ده ازهنر برای
تطهیر پو ل های کثیف مورد کسی بود که از یک نقا ش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را بـــرای وی نقاشی ودر مقابل هر یک 200 پوند دریافت دارد. وی سپس با از بین برد ن این نقا شی ها وتهیه رسید های جعلی وانمود کرد که این نقا شیها را به بهای 200 پو ند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول نا شی از قا چا ق مو اد مخدر بود به حساب با نکی خو د واریز کرده بود .طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلا م از نقا شی فرانسوی وی قبول 200 پوند برای کشیدن هر نقاشی را تا یید می کرد.
نتیجه گیری
آنچه ازروش های هفت گانه تطهیر که درگفتار دوم مبحث دوم فصل اول بحث کردیم به منزله همه روش ها
نیست بلکه بعنوان بخشی ازروش های تطهیرخواهد بو د با پیشرفت دانش و شیوه های کسب درآمد حتما” هم روش -های تطهیر تغییرمی کند وهم مجرمان شاید ازروش های بهره می گیرند که هنوز نا شنا خته باشد.ازطرفی صاحبا ن منا بع ما لی نا مشروع بعلت جرم بودن تلا ش می کنند تا منابع آنان پنها ن بماند و یا شیوه های را بکار بندند تا در چنگا ل قانون گرفتا ر نشوند و بقول خو دشان بهتر بتو انند به فعا لیت های مجرمانه خــو د ادامه دهند.باید گفته شود هرچه این تطهیر صورت گیرد ازجرم بودن فعل انجام شده نمی کاهد.
فصل دوم
تحلیل حقو قی بزه پول شویی
و درآمدی بر واکنش های ملی
و فراملی درقبا ل آن

مقدمه فصل دو م
فصل دوم که تحلیل حقو قی بزه پو لشو یی و درآمدی بروا کنش های ملی و فراملی در قبا ل آن را تشکیل
می دهد مهمتر ین عنو ان این فصل را تشکیل می دهد.این فصل از دو مبحث مهم تشکیل شده است:
مبحث اول بررسی حقو قی است درقا لب سه گفتا ر بحث خواهد شد.مبحث دوم واکنش های ملی وفراملی در قبال پول شویی در چارچوب دو گفتارمورد بررسی قرارمی گیرد.البته تلا ش شده تا در قسمت دوم گفتـــارنخست به لحا ظ اینکه بحث همکاری های بین المللی ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد بطوری که این تعامل وهمکاری هم واکنش های ملی وهم و اکنش های فراملی را شا مل می شود با وقوف وتعمق و شرح کا مل تری مورد وا کاوی قرارگیرد.چرا که جرم پول شویی یک جرم ملی و فراملی می باشد همکاری وهمبستگی همه جانبه را می طلبد.
مبحث نخست

بر رسی حقوقی
مبحث نخست فصل دوم به بحث بررسی حقو قی موضوع ما اختصا ص یا فته است بطوری که این بررسی در سه گفتار مورد تحلیل قرار می گیرد که در:
گفتار اول : ما هیت حقو قی پو ل شویی بحث خو اهد شد .
گفتا ر دوم: جا یگا ه پو ل شویی در طبقه بندی جر ائم را تعیین می کند.
گفتا ر سوم: ویژ گی های بزه پو ل شویی را با رویکرد ویژگی های سا زمان یا فتگی، فراملی بودن،تعد دمر تکبین و مالی بو دن بزه پو لشویی را مو رد بر رسی قر ار می دهد.
بیان این نکته ضروری است که آوردن ویژگی های بزه پو ل شویی به منزلهی همهی ویژگی ها نیست بلکه
نمو نه ازآن می باشد که بیشتر قا بل لمس و درک می باشد ویا د آوری دیگری که باید بگو ئیم با پیشرفت و تنــــو ع رو ش ها امکا ن کشف و یژگی های دیگر وجو د دارد.که با گذشت زمان شناخته می شود.
گفتار نخست

ما هیت حقو قی پو لشویی
پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه و ریشه ای موضوع می باشد شنا خت ماهیت حقوقی
در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار موثر خواهد بود .دراین گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف به این اصطلا ح پرداخته شود.
الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی
در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود “ما هیتی که از جمله پد ید ه های حقو قی است ما نند بیع،رهن ،
دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آنها استعما ل می شود .” می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می کند و در بیرون از تصور آن را به منصهی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها با آثار تب قا بل بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر حا صل می شود می تو ان گفت یک پد ید هی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صلهی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها و گو نه های مختلف تحصیل می کنند.
“امروزه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صلهی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطهی درآمدی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند های قا نونی نشان می دهند،و سعی می کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند ودر نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”
1-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف
در مبا حث بالا بعنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،
یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه های را پیدا کندتا به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آنها مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می کند با تطهیری که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید دراین فر ایند سه پد ید هی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ هی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:
“عبار ت تطهیر در آمد های نا شی از جرم بردیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها
پو ل نیست بلکه تما م در آمد های نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می شویم
ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا
آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آنها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایندی را دنبا ل می کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .دراین مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری از توقیف اموال توسط مقامات قضا یی ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا معلوم نگردد وگرنه شناسایی می شود وتحت تعقیب قرار می گیر د”
ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی
به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود مشروعیت ندارد:
“هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:
“ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را قا نون معین می کند با دقت در این
عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.

3-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل وپنجم
4- همان ،اصل چهل و هفتم
هم محتر م شمرده نخو اهد شد و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.
د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی
اکثر مصا دیق وموردهای پول شویی با استنا د به بند 3 ما ده 338 قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”
ممنو ع است جز ء عقود با طل قر ار می گیر د.از دیگر موارد عدم مشر وعیت جهت معا ملا ت پو ل شویی است چرا که یکی از مواردی که عقد بیع را صحیح می داند مشروع بودن جهت معا ملا ت است اگرجهت معا مله مشرو ع نبا شد عقد و معا مله با طل خو اهد بو د.
“جهت عقد بیع ما نند سایر معا ملات درصورتی که هنگا م معا مله به آن تصر یح شود باید مشروع با شدوگرنه عقد با طل خواهد بود ما نند این که خریدار درزما ن معا مله تصر یح کند که می خواهد از کا میون برای حــــمل قاچا ق استفاده کنند”
هرچند مجرما ن این پد یده د رمعا ملا ت خود جهت معا مله را تصریح نمی کنند وعلت عد م تصریح هم برای
فرار ازچنگ قا نون می با شد به نظر می رسد جهت معا مله نا مش وع خواهد بود .
ه= جر م پو لشویی از جر ائم بین المللی عر ف
همانطور در بحث های گذشته بیان شد مجر ما ن برای کسب درآمد از رو شهای بهره گیری می کنند که خو د
این رو شها هم از جرائم مشهو ر بین المللی است.که دیوان بین المللی بر اسا س مواد 8،7،6دیوان درمواردی که در صلا حیت دیوان نیست به محا کم ملی هر کشور احا له داده است.
“اگر چه اختلا فا تی درطول مذ اکرات مربوط به تدوین اساسنا مه درارتبا ط باجرائمی که باید درصلا حیت رسید گی دیوان قرارگیرد بروزکرده است لیکن سرانجا م به جرائمی که ازآنها جرائم بین المللی عرفی تعبیرمی شود بسنــده شده است و بدین تر تیب جرائمی که ما نند تروریسم ،قا چا ق مواد مخد ر،روان گردان ،وغیره کما کان فقط درصلا حیت محا کم ملی قرار دارد
ص= بز هکا ر بودن پول شو یان
در نظا م کیفری ایران پول شویان بزهکار یا مجرم تلقی می شوند:”بزهکاریا مجرم درنظا م کیفری ما کسی است که فعلی مغا یربا اوامر و نواهی قا نونگذار مرتکب شود “
ض= پو ل شویی جر می ما هیتا”علیه امنیت و آسا یش عمومی درعوارض و پیا مد های اقتصادی واجتما عی و روانی پول شویی بیا ن گردید که مجرمــــان امنیت وآســا یش
عمو می جا معه را برهم می زنند. مصا لح و استقلا ل و حیا ت اقتصا دی را دچار مشکل می سا زند.
“منظوراز جرائم علیه امنیت وآسا یش عمومی جرائمی است که ضررونتیجه سوء آنها مستقیما” متوجه مصا لح عالیه مملکت و تما میت سا زما ن های سیاسی،استقلا ل و حیات اقتصا

90