دانلود پایان نامه

ژنتیکی مجاور هم قرار گرفتند ولی تفاوت مشخصی بین ژنوتیپهای هگزاپلوئید و دیپلوئید مشاهده شد (اتحادپور و همکاران، ۱۳۹۰).
در تحقیق دیگری که توسط ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷) صورت گرفت برای بررسی تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی از نشانگر مولکولی SSR استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین هتروزیگوتی۷۴ مشاهده شده در تمام آغازگرهای۷۵ مورد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کندانسور، چیلر.، ،

دیدگاهتان را بنویسید