دانلود پایان نامه

کارا و موثری در تعیین روابط ژنتیکی رقمهای مختلف بین و درون گونهای علفهای چمنی چندساله موفق عمل کند (همچنین طالبی بداف و همکاران،۱۳۸۴).
حسنی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی نشانگر AFLP را در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرمپلاسم رازیانه مناسب دانستند (حسنی و همکاران، ۱۳۹۰).
همچنین تنوع ژنتیکی ۳۴ رقم ولاین گندم نان با استفاده از این

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع انتخاب طبیعی

پاسخی بگذارید