دانلود پایان نامه

تفاوت در بین این دو جمعیت میباشد (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۴).
سهراب رضوانی گیلکلایی (۱۳۸۰) نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR_RFLP را معرفی کرد. ۷ آنزیم الگوهای پلیمورفیسم را در بین گونههای مورد مطالعه نشان دادند (سهراب رضوانی گیلکلایی، ۱۳۸۰).
نواباکبر و همکاران

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۱-۲/۰، عصارهگیری، ۸/۶=، سیترات

پاسخی بگذارید