دانلود پایان نامه

استفاده کمتر از میزان مورد انتظار برای این گونه بود (ذوالفقاری و همکاران، ۱۳۸۷).
خارستانی و همکاران (۱۳۹۲) نیز، تنوع ژنتیکی گندمهای اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره را ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی در غرب و شمالغرب کشور بالا بوده و میتوان از این تنوع برای پیدا کردن ژنهای مقاومت به تنشهای زیستی و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد کشورهای در حال توسعه

پاسخی بگذارید