دانلود پایان نامه

سویههای هلیکوباکترپیلوری بطور مستقیم در نمونههای بیوپسی دستگاه گوارش بدون کشت مفید باشد (نواباکبر و همکاران، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-نشانگر AFLP
نشانگر AFLP به دلیل عدم نیاز به اطلاعات اولیه در مورد ردیفهای بازی DNA، دقت و تکرار پذیری بالای آن، به عنوان یکی از موثرترین نشانگرهای مولکولی در مطالعهی ژرمپلاسمهای گیاهی معرفی شده و به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبازداشت موقت، اختلاس، قانون مجازات

پاسخی بگذارید