دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح  بایستی بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی گردد[1].

با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره 4 آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون می باشد ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع گردید .

تا اینکه به موجب ماده 696 قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار می باشد ونص ماده 696 قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .

قانونگذار در آبان ماه 1377 با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .

به موجب ماده یک قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست بیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد ».

در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده می باشد، تا بدین طریق از سوء بهره گیری افراد[1] ـ  ماده 39 قانون اعسار مصوب 20/9/1313:ازتاریخ اجرایی این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد گردید و نسبت به دعوی افلاس که قبل از تاریخ این قانون اقامه شده بر طبق نظام نامه مخصوصی که وزارت عدلیه تنطیم خواهد نمود اقدام می گردد

 

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن