دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : فایده تقسیم بندی اموال به مثلی و قیمی
بدیهی است که بر تقسیم اموال به مثلی و قیمی آثاری مترتب است . اما قبل از بیان این فواید ، ذکر نکته‌ای لازم می آید و آن نکته این است که آیا تمیز قائل شدن میان اموال مثلی و قیمی ناشی از نیت انسان است (تراضی طرفین ) یا اینکه این امر به طبیعت اشیاء بر می‌گردد (ماهیت مال ) ؟ بیشتر حقوقدانان بر این باورند که چنین تفاوت گذاردنی به طبیعت اشیاء بر می‌گردد . اما برخی گفته اند که تمییز میان اموال مثلی و قیمی به نیت طرفین بر می‌گردد ولی به نظر نمی رسد که این نظر گاه از مبانی توجیه پذیری برخوردار باشد . بلکه باید چنین تلقی کرد که اموال مثلی این وصف را از طبیعت خویش کسب می کنند. [1]
بنابراین این نوع از دسته بندی از اموال بر مبنای ماهیت اموال صورت گرفته است و فایده ای که بر این تقسیم بندی مترتب است این است که هر گاه مالی تلف شود ، در مقام جبران خسارت ، ماهیت مالی که در ازای مال تلف شده داده می شود باید متناسب با آن(مال تلف شده ) باشد . بنابراین در صورت تلف شدن چیزی یا زیان رسانیدن به کسی باید کوشید مثل آن را به دارنده حق داد ولی اگر نتوان مانند آن را پیدا کرد باید بهای آن را پرداخت .[2] به عنوان مثال اگر کسی عمداً یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه اقدام نماید تا مالک وضع سابق خود را بدست آورد . اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره ای جز این وجود ندارد . بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است[3] . به همین منظور درماده 311 قانون مدنی آمده است : « … اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد … » .
[1]– انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات جنگل ، جاودانه، 1388 ، صفحه 1677
[2]– ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی، چاپ اول، نشر نخست، 1371، صفحه74
[3]– کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صفحه 45

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ج :اهداف تحقیق  
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.