Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت تامین منافع اقلیتها درحقوق بین الملل:

اهمیت این هدف ازاین جهت مهم است که اگرحقوق بین الملل این مسئله را هدف قرارندهد و دولتها درروابط بین المللی خودرامسئول ندانند”دولت میزبان ،ممکن است خود را نسبت به تامین رفاه ومنافع حقوقی اتباع کشورهای بیگانه ،اعم ازمهاجران ،تاجران ،صنعتگران وکارگران اجنبی ،موظف نداند، چون آنان تابعیت او را نپذیرفتند و او نیزنماینده آن نیست وچون قوانین معمولاً بوسیله هیات مقننه بر اساس رای اکثریت به تصویب می رسد وبه وسیله دولت به اجرا گذاشته می شود نمی تواند حقوق اقلیت ها را که دارای فرهنگ عرف وعادتهای خاص هستند به طورکامل تامین کند”[1]

 

2-حقوق اقلیتها قبل ازسازمان ملل متحد:

باید به این نکته اشاره کرد که قبل ازاعلامیه جهانی حقوق بشر،اسناد مختلفی در زمینه حقوق اقلیت ها وجود دارد که به برخی ازآنها اشاره می شود.ازدوران قدیم همواره به مناسبتهای مختلف ازسوی برخی شخصیتها ،مقامات وگروهها بیانیه ها و دستورالعمل هایی صادرشده است که توصیه به رعایت حقوق افراد ،حمایت از مظلوم، صرفنظر از تعصبات  قومی وقبیله ای ومذهبی نموده اند،”ازجمله می توان به اعلامیه کوروش کبیر،صادره درسال 539  قبل ازمیلاد اشاره کردکه موضوع اصلی آن رعایت حقوق اقلیت ها بخصوص یهودیان که آن موقع دراسارت به سرمی بردند وشناسایی حقوق انسانی برای همه مردم بود”[2]  همچنین دردورا ن معاصر می توان به “به اعلامیه استقلال آمریکا درسال 1776 واعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه  که درجریان انقلاب کبیرفرانسه به تصویب رسید اشاره کرد. “[3] همچنین “این انقلاب نیزتاثیرمهمی درروابط بین المللی ازخود به جای گذاشت … ولی با قدرتمندشدن ناپلئون بناپارت که خود یکی ازطرفداران اهداف انقلاب بود،همه این اهداف تقریباً  فراموش شد.”[4]

عهدنامه وستفالی ،به تبعیضات وسختگیری های مذهبی اروپا نظرداشت،”دراین عهدنامه روابط متقابل کلیسای کاتولیک رومی وکلیسای پروتستان مطابق وضعیتی که این دو کلیسا درتاریخ اول  ژانویه 1624 م داشتند،تثبیت وانشعاب دین مسیح به دو مذهب کاتولیک وپروتستان که مطابق عهدنامه صلح اوگسبورگ درسال 1555م شناخته شده بود،تاییدگردید.”[5]    همچنین یکی دیگرازعهدنامه هایی که درزمینه حقوق اقلیتها ورفتار با آنها درعرصه بین الملل وجود دارد عهد نامه برلن است”درعهدنامه برلن(1878م) قدرتهای بزرگ ،دولتهای بلغارستان ،صربستان ،رومانی وترکیه را مجبور به شناسایی آزادی مذهبی اتباع خود کردند وپس ازجنگ جهانی اول درعهد نامه های عمومی که با دولتهای مغلوب منعقد شد وهمچنین در عهدنامه های خصوصی که دولتها با یکدیگر بستند،برای حمایت  بین المللی حقوق اقلیتها،اصول و قواعدی راتعیین کرده اند.”[6]

[1] ابراهیمی محمد،حسینی علیرضا ،اسلام وحقوق بین الملل عمومی ج1، پیشین،ص167

[2] مظفری محمدحسین ، منشور حقوق بشراسلامی ،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،1389،ص18

[3] همان ،ص19

[4] ابراهیمی محمد،حسینی علیرضا ، اسلام وحقوق بین الملل عمومی ج1 ،پیشین،ص64

[5] همان،ص168

[6] همان ،ص168

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام