دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– سازمان جهانی مالکیت معنوی ( wipo)

همانگونه که بیشتر گفته شد، میثاق برن نخستین موافقتنامه بین المللی است که در زمینه کپی‏رایت از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی اجرا می‏شود.در این بخش از مقاله، با این سازمان و اهداف آن بیشتر آشنا می‏شویم.
سازمان جهانی مالکیت معنوی با تلاش برای ایجاد تفاهم و همکاری بهتر بین دولتها جهت منافع مشترک و براساس احترام به حاکمیت و برابری آنها، با تمایل در جهت تشویق فعالیت خلاق برای پیشبرد حمایت مالکیت فکری د رسراسر دنیا، با اشتیاق به مدرنیزه کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه‏ها در زمینه‏های حمایت مالکیت صنعتی و ادبی و امور هنری و با رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هریک از اتحادیه‏ها از سوی کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی ایجاد شده است.
این سازمان جهانی، مالکیت معنوی را چنین تعریف می‏کند:مالکیت فکری یا معنوی خلاقیت‏های ذهنی و فکری انسان در زمینه‏های گوناگون همچون ابداعات هنری، ادبی، صنعیت، علمی و فن‏آوری و علامتهای مورد بهره‏برداری در تولید و تجارت را دربرمی‏گیرد و به دو گروه صنعتی و ادبی و هنری بخش می‏شود[1] و شامل حقوقی مرتبط با موار زیر است: 1-آثار ادبی، هنری و علمی 2-ترجمه هنرمندان مترجم، اجرای هنرمندان مجری، صدای ضبط شده، برنامه‏های رادیویی 3-هرگونه اختراعات در زمینه فعالیت انسان 4-کشفیات علمی 5-طرح، نقش و الگوهای صنعتی 6-علایم تجاری و خدماتی، نامهای تجاری و نامگذاری شکرتها 7-حمایت در برابر رقابت غیرقانونی و سایر حقوقی که مربوط به فعالیت ثمره فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.اهداف است سازمان در دو دسته پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان از راه همکاری میان کشورها و در صورت لزوم همکاری با سازمانهای بین المللی دیگر و تامین همکاریهای ادار یمیان اتحادیه‏ها(پاریس و برن، اتحادیه‏های ویژه و هر توافق بین المللی با هدف پیشبرد حمایت از مالکیت فکری)قرار می‏گیرد.همچنین سازمان برای دستیابی به اهداف فوق، وظایف مشخصی را پیگیری می‏کند که عبارتند از:
١- بهبود معیارها برای آسان کردن حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی
٢- تامین خدمات اداری اتحادیه پاریس و اتحادیه‏های ویژه‏ای که در پیوند با آن و اتحاد برن تاسیس شده‏اند.
٣- پذیرش یا شرکت در مدیریت هرگونه توافق بین المللی که برای پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی باشد.
٤- تشویق به بستن قراردادهای بین المللی مربوط به پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی
٥- پیشنهاد همکاری به کتشورهای خواهان کمکهای حقوقی-فنی در زمینه مالکیت معنوی
٦- جمع‏آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج آنها.
٧- تسهیل خدمات، حمایت بین المللی مالکیت معنوی و در صورت نیاز ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها.
[1] . وجدانی، همان، صص 5-4

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.