دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) تعریف عبور ترانزیت

عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی موضوع جدیدی است که در دو سه دهه اخیر توسعه یافته و از سوی قدرتهای دریایی در طی کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (۱۹۸۲-۱۹۷۳) پیشنهاد شد تا نیازهای ناوگان دریایی این قدرت ها را برآورده سازد. بر این اساس بود که قدرتهای دریایی اظهار نمودند که آنها با در نظر گرفتن عرض ۱۲ مایل دریایی برای محدوده دریای سرزمینی موافقت می نمایند اگر که مقررات خاصی در زمینه عبور ترانزیت نیز در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گنجانده شود بدین صورت بود که سازشی میان قدرتهای دریایی از یک سو و دیگر دولتهای حامی یک دریای سرزمینی وسیع از جمله دولتهای تنگه ای، صورت گرفت و قاعده ۱۲ مایل دریایی برای دریای سرزمینی و مقررات مربوط به عبور ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مورد پذیرش قرار گرفتند.

بدین ترتیب تعریف عبور ترانزیت در بند ۲ ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آمده است. براساس این بند، عبور ترانزیت به معنای اجرای آزادی کشتیرانی و پرواز صرفاً به منظور عبور پیوسته و سریع از تنگه ای است که میان یک قسمت از دریای آزاد یا یک قسمت از منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی واقع شده باشد. باید توجه داشت برای آنکه عبور ترانزیت در یک تنگه به کار برده شود، علاوه بر آنکه چنین تنگه ای بایستی وصف بین المللی را داشته باشد. همچنین آن تنگه باید به طور کامل توسط دریاهای سرزمینی دولت با دولت های تنگه ای پوشیده شده باشند. بدین ترتیب اگر حداکثر مجاز عرض دریای سرزمینی (یعنی ۱۲ مایل دریایی) در نظر گرفته شود، عرض چنین تنگه ای بایستی ۲۴ مایل دریایی یا کمتر باشد تا در این تنگه عبور ترانزیت به کار برده شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش دلایل و شواهدی که در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی