دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جزء دوم: مصوبات سازمان های بین المللی

« با توجّه به اهمیت روزافزون سازمانهای بین المللی و زیاد شدن تعداد آنها، نویسندگان جدید حقوق بین الملل، این پدیده های نو ظهور را مورد توجّه خاص قرار داده و وجود آنها را منشاء منبع جدیدی در حقوق بین الملل دانسته اند[1]».

در بحث از سازمانهای بین المللی، همیشه سازمان ملل متحد به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش نیز به بررسی مصوبات سازمان ملل متحد مخصوصاً مجمع عمومی که مرجع تکوین اراده جمعی جامعه بین الملل است، پرداخته خواهد شد. « در یک نگاه کلی، هنجارهای مذکور در قطعنامه های سازمان های بین المللی را نمی توان فی نفسه به عنوان هنجارهای الزام آور بشمار آورد. با این همه، این قطعنامه ها بی تردید در شکل گیری عرف بین الملل نقش مهمی ایفا می کنند[2]»، با این حال، برخی نویسندگان حقوق سعی در کم اهمیت جلوه دادن این اسناد دارند. امّا قاضی لاترپاخت در نظریه جداگانه خود در قضیه آفریقای جنوب غربی، به آن نویسندگان چنین پاسخ می دهد:

« کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی ( که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها بعنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی ( حتی به صورت غیرمستقیم ) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر و نتیجه است، به عمل نیاید[3]».

همچنین در تایید دوباره این مسئله، « دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دراین مورد اعلام داشت که « اعتقاد به الزامی بودن اصل منع توسل به زور را با کلیه احتیاطهای لازمه می توان از موضع دولتها درقبال قطعنامه های مجمع عمومی، بویژه اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد استنباط کرد. رای مثبت به این قطعنامه ها صرفاً نمی تواند به منزله« تکرار» یا « تبیین و توضیح » تعهد قراردادی مندرج درمنشور تلقی گردد، بلکه برعکس، این امر به منزله پذیرش اعتبار آن قاعده یا تعیین قواعد اعلامی بواسطه خود قطعنامه می باشد[4]».

با بیان مطالب فوق، می توان این نتیجه را در حوزه حقوق بشر گرفت که، قطعنامه ها و اعلامیه های مصوب سازمانهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر می توانند دلیلی بر عرفی شدن آن قواعد باشند.

[1]– ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی … ص 666

[2]– قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتریکم … ص 219

[3]– والاس، ربکا، حقوق بین الملل … ص 42

[4]– همان، پاورقی  ص ص 42-43