دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فوريت:
به منظور توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت هنگامي وجود خواهد داشت كه اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوريت داشته باشد و واكنشي بدون تاخير نامعقول باشد. طبق اين شرط دفاع بايد بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته اين بدان معنا نيست كه حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زيرا انتقال امكانات و تجهيزات به­طور منطقی مدتي زمان لازم دارد ولي اين زمان بايد تحت شرايط مورد مربوط توجيه گردد.
در قضيه تجاوز عراق به كويت، دكوئيار دبير كل سازمان ملل متحد اعلام نمود كه با گذشت بيش از 5 ماه حق دفاع مشروع فردي و جمعي از كويت سلب شده است.
روستو با انتقاد از اين نظر معتقد است طبق حقوق بينﺍلملل عرفي دفاع مشروع ﻣﻰتواند با سرعت معقول و متناسب با شرايط پيش آمده اعمال شود و جايگزيني نيروهاي امريكايي و اروپايي در منطقه مستلزم صرف ماه­ها وقت بوده است.[1]
بنابراين اگر مساله فوريت در توسل به دفاع مشروع در مدت زماني منطقي مورد توجه قرار نگيرد، ديگر اقدام صورت گرفته در قالب دفاع مشروع نخواهد گنجيد و شكل عمل تلافي جويانه را به­خود ﻣﻰگيرد.
 

  1. تناسب:

بدون شك در مورد اين مساله كه «تناسب» اساس حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود توافق عمومي وجود دارد.[2] منظور از تناسب در دفاع آن است كه كشور مورد تهاجم، فقط به اعمالي دست يازد كه براي دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. در واقع دولت مدافع با اعاده وضعيت قبل از تهاجم، بايد اقدامات نظامي خود را متوقف كند و تنبيه متجاوز را از مجاري سياسي و حقوقي تعقيب نمايد.
تناسب يك اصل بنيادين حقوقي در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه است.[3] محتواي اين اصل متضمن آن است كه اقداماتي كه در دفاع مشروع صورت ﻣﻰگيرند، نبايد با هدف ضروري كه استناد به آن­ها را توجيه ﻣﻰنمايند، تجاوز كنند. دولت مدافع بايد حملات خود را به دفع تجاوز نظامي محدود كرده و از بمباران شهرها و دامن زدن بر تجاوزي ديگر خودداري نمايد. هنگامي­كه اعمال دفاعي به­نحوي گسترده و با به كارگيري وسيع تسليحات و اعمال ديگر از حد تناسب تجاوز نمايند، افكار عمومي بينﺍلمللي چنين دفاعي را به خاطر عدم تناسب، نامشروع تلقي مي‌كند.[4]
اگرچه اصل تناسب به صراحت در ماده 51 منشور منعكس نشده است اما ترديدي نيست كه امروزه در حقوق بينﺍلملل عرفي جايگاه مستحكمي دارد. اصل تناسب از اوايل قرن بيستم جاي خود را در عرصه حقوق بينﺍلملل عرفي باز كرد ليكن «با تصويب پروتكل اول سال 1977، الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو 1949 بود كه اصل تناسب به­طور صریح به عنوان يك قاعده قراردادي عرض اندام نمود. مقررات اين پروتكل از رزمندگان و غيررزمندگان در قبال حملات كور و بدون تبعيض حمايت كرده است و در پاراگراف يك ماده( 35) اين قاعده اساسی را خاطر نشان ﻣﻰسازد كه حق متخاصمان در انتخاب وسايل و شيوه‌هاي جنگيدن نامحدود نيست».[5]
[1] – Rostow E.V, “ Until What? Collective Self – Defense On Enforcement Measures? ” The American Journal Of  International Law, Vol.85, n.3, 1991, p.511.
به نقل از: محمد علي پور، فريده، دفاع مشروع در حقوق بينﺍلملل با توجه به جنگ عراق عليه ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينﺍلمللي، 1379، ص 102.
[2] – Brownlie, Ian, “ Maintenance of International Peace and Security”, British Yearbook of International law, London, Oxford University Press, 1964, p.25.
[3] – Garden Judith Gail, “Proportionality and force in International Law”. The American Journal of International Law, v.87, 1993, p.391.
به نقل از زماني، سيد قاسم، نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد و تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسلامي ايران، تهران: بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس، 1378، ص75.
[4] – Schachter, Op.Cit., p.179.
[5] – Garden Judith Gail, “Proportionality and force in International Law”p. 406.
به نقل از زماني، سيد قاسم، نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد و تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسلامي ايران، تهران: بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس، 1378، ص75.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد