دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار

بحث از مشخصات حقوق كار شايد در نخستين برخورد، بيهوده به نظر برسد. زيرا هر يك از رشته‌هاي حقوق كه به علت نيازهاي جامعه و در اثر تحولات و دگرگوني‌هاي مختلف بين‌المللي و اقتصادي به وجود آمده است، به طور مسلم ويژگي‌هايي دارد كه آن را از ديگر رشته‌ها متمايز و مشخص مي‌گرداند. حقوق كار نيز از اين امر مستثنا نيست.

ولي، هدف آن نيست كه اين رشته از حقوق را به كلي از بقيه جدا كنيم. غرض اصلي از مطالبي كه در اينجا به ذكر آن مي‌پردازيم آن است كه بررسي مقررات كار با طرز فكر حقوقي متناسب با آن صورت گيرد و به ويژه گمان نرود كه چون رابطه‌ي كار در گذشته بيشتر مبتني بر قرارداد ميان طرفين بوده است، در وضع كنوني هم بايد راه‌حل مسائل كار را همواره در قواعد عمومي قراردادها جستجو كرد. حقوق كار در پاره‌اي از موارد از منابع خاصي الهام مي‌گيرد و راه‌حل‌هاي حقوقي ويژه‌اي را به كار مي‌برد كه در ديگر بخش‌ها علم حقوق اعمال شدني نيست. اين وضع در چگونگي تفسير مقررات كار اثر مي‌گذارد.

در تفسير مقررات كار بايد ويژگي‌هاي اين بخش از حقوق در نظر گرفته شود؛ ولي بايد اضافه كنيم كه استناد به قواعد عمومي حقوق هم، در مواردي كه با فلسفه‌ي وجودي حقوق كار انطباق‌پذير باشد، نه تنها درست نيست بلكه كاملاً منطقي است. تنها بايد به ياد داشته باشيم كه قوانين امري حاكم بر روابط كار بر قوانين ديگر و از جمله قواعد مربوط به قراردادها مقدم‌اند.