دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقیق
از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .
هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

 • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
 • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
 • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
 • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

 • 1- كيفيت مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در سياست كيفري اسلام چگونه تامين مي گردد؟
 • 2- شرايط اصلي امر به معروف و نهي از منكر در سياست كيفري اسلام كدام است؟

د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقيق بطور مفصل مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت  لكن به اختصار بايد گفت:

 • 1- در سياست كيفري اسلام، مشاركت مردم از طريق تعهد افراد در مقابل يكديگر، درمقابل كل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهي از منكر تامين ميگردد.
 • 2- شرايط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثير و خالي بودن از مفسده مي باشد.

و: سازماندهی تحقیق
اين تحقيق شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول آن در قالب دو گفتار  در برگيرنده مفاهيم ، پيشينه ، مراتب و درآمدي بر آثار ومباني شرعي مي باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرايط ، مباني حقوقي ودرآمدي بر كيفيت تاثيرگذاري امر به معروف ونهي از منكر در پيشگيري از جرم و راهكارهاي گسترش امر به معروف ونهي از منكر در جامعه پرداخته شده است .
در پايان هم ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی ارائه  گرديده است
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .
هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

 • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
 • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
 • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
 • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.