پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان عقد وکالت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : مفاهیم وکالت

الف) مفهوم لغوی وکالت

وکالت درلغت به معنی نیابت ، خلافت ، جانشینی و واگذاری آمده است. [1] وکالت مصدر وبه معنی تفویض کردن و واگذارنمودن آن است . وکالت به کسریا فتح واو ، استنابه.[2]

«وکالت ازریشه ثلاثی وَکَلَ بروزن ضَرَبَ ومعنی لغوی آن واگذاشتن وسپردن کاربه دیگری است.»[3]

آقای دکترمحمود کاشانی بیان می دارند که وکالت ازنظرلغوی به معنای حفاظت به کارمی رود ودرپاره ای ازموارد به معنی اعتماد وتفویض  امربه دیگری استعمال می شود . [4]

برخی دانشمندان، معنای وکالت را تنها «تفویض» و «حفظ» دانسته اند و برخی دیگر، معنای آن را « رب» و « کفیل » نیزشمرده اند. [5] صاحبان « المفردات فی غریب القرآن » و « مصباح المنیر » می گویند : « وکیل بروزن فعیل به معنای مفعول، یعنی کسی که کاردیگری را برعهده داشته باشد . » [6]

ب) مفهوم اصطلاحی وکالت از دیدگاه فقهی

شهید اول درکتاب لمعه دمشقیه اینگونه ازوکالت تعریف می نمایند : «هی استنابه فی التصرف » [7]

ولی شهید ثانی درشرح لمعه لفظ « بالذات » را به آن اضافه نموده است ودرواقع با این عمل دایره شمول آنرا محدودکرده است . گاهی فقها آنرانیابت دادن ویژه دانسته اند تا اشاره به معنای عرفی آن باشد ودرعرف این استنابه به نحوی است که باسایر عقود نیابتی تفاوت دارد و شرع نیز همین دریافت عرفی را پذیرفته است.[8]

برخی ازفقها به تکمیل تعریف پرداخته ونوشته اند : «وکالت عقدی است که انسان ، دیگری را درزمان حیات خودش ، درتصرفی که مالکیت دارد ، جانشین خود سازد.» [9]

امام خمینی (ره ) هم آورده است : «وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند درآن دخالت کند ، به دیگری واگذارنماید تا ازطرف او انجام دهد.»[10]

محمد عبده بروجردی دربیان وکالت ووصایت می نویسند : «تسلیط غیردراموری که تحت سلطه واختیار شخص است اگر راجع به حال وحیات باشد وکالت است واگرراجع به بعد ازوفات باشد وصایت خواهدبود.»[11]

ولیکن برخی نوشته اند : «حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری رابرتصرفی که برای خود او رواست مسلط بسازد. شاهد برمطلب آیات قرآن کریم[12]است که همه به معنای سلطه می باشد نهایت اینکه هرگاه وکالت به خداوند نسبت داده شود سلطنت عام است وزمانی که به انسان منسوب گردد ، تسلط خاص خواهد بود.[13]

2- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج 4، انتشارات نامه، چاپ اول، سال 1384.

3- نائب گرفتن در تصرف است. (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 2، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و یکم، سال 1390 هـ.ش، ص 213)

4- ذهنی تهرانی، محمدجواد، مباحث الفقهیه فی شرح اللمعه، ج 15، انتشارات وجدانی، سال 1366 هـ.ش، ص 187.

5- کاشانی، سیدمحمود، جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70-69، ص 109.

6- ابن منظور، آفریقای مصری، لسان العرب، ج 4، الدار المتوسطیه للنشر، والتوزیع الجمهوریه التونسیه، الطبعه الاولی : 2005 م، ص 348.

7- راغب اصفهانی، ابوالقاسم، المفردات فی غریب القرآن ، ج 1، انشتارات کتابخانه مرتضوی، ص 882 – المقری فیومی احمد، المصباح المنیر ، ج 2 ، انتشارات دارالهجر، سال 1372 هـ.ش، ص 670.

8- غرویان، محسن و شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، شهید اول، ج 2، انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، سال 1375، ص 55.

1- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج 27، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه السادسه، 1394 هـ.ق.، ص 347.

2- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفرصادق، ج 4، قم، مؤسسه السبطین العالمیه، الطبعه الثانیه ، 1383 هـ .ق ، ص 237؛ حسینی رواحانی ، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج 20، قم مؤسسه دارالکتاب ، الطبعه الثالثه ، 1414 هـ . ق . ص 237؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکمیله العروه الوثقی، ج 1، قم، مکتبه الدواری ، ص 118.

3- امام خمینی، توضیح المسائل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1385، هـ.ش، ص 354.

4- عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383، هـ.ش، ص 199.

5- انعام ، آیه 89 و 102 ، آل عمران آیه 173 ، ملک آیه 29.

6- کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، تحریرالمجله، اشراف : آیت­الله محمد مهدی آصفی، تحقیق : شیخ محمد ساعدی، قم، المجمع العامی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه – المقاونیه الثقافیه، الطبعه الاولی : 2005 م، ج 4، ص 41-40.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .