دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مالکيت معنوي
مالکيت معنوي يک مفهوم حقوقي است که بر اساس آن چگونگي حمايت و استفاده از محصولات  فکري بشر تعيين شده است. حقوق مالکيت معنوي از دو رکن مالکيت صنعتي و ادبي _ هنري تشکيل شده است و جز حقوق فکري[1] است. مالکيت معنوي از يک سو به حمايت از پديد آورنده اثر مي پردازد و از طرف ديگر به حقوق او احترام ميگذراد و با تشويق پديد آورنده به او اين اطمينان را مي بخشد که با آسودگي آثار بهتري عرضه کند و جامعه هم با اعتماد به اصالت آثار از فوايد مالکيت معنوي بهره‌مند مي شود . مالکيت معنوي هرچند موضوع آن ابتکار و تراوش ذهني انسان است، داراي ارزش مادي نيز مي باشد . به همين جهت جزء گروهي از اموال حساب مي ‌آيد و شامل حق مؤلف، حق اختراع ، حق بر علايم تجارتي و صنعتي و حق بر اسرار تجارتي مي باشد.
در تعريف حقوق معنوي مي ‌توان گفت « حقوقي است که به صاحب ان اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي‌دهد.»[2] مالکيت معنوي يا فکري در مقابل مالکيت مادي به کار مي رود. چون اين مالکيت در باب ابداعات، تعقل و انديشه‌ي انسان است.
 
گفتار سوم حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان
مالکيت ادبي و هنري منتهي به حقوقي براي پديدآورنده‌ي اثر مي‌گردد که اين حقوق به مادي و معنوي تقسيم مي شوند و هر کدام ويژگي‌هايي دارند.
الف) حق بهره برداري انحصاري ناشي از تکثير يا نمايش يا عرضه‌ي عمومي اثر که دربردارنده منافع مالي است؛ حق مادي خوانده مي‌شود. البته چون همه‌ي حقوق غير مادي و غير محسوس هستند آن چيزي که به حق تعلق مي‌گيرد مادي است و خود حق مادي نمي‌باشد.[3]
[1]  حقوق فکري، حقوقي است که موضوع آن اثر فکري انسان است نه شيء مادي ، اما اين اثر که زاييده‌ي فکري بشر هستند داراي ارزش اقتصادي نيز مي‌باشند.
[2] . کاتوزيان، ناصر ، دوره ي مقدماتي حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ ششم، انتشارات ميزان، تهران 1376، صص23 و 24.

  1. آيتي، حميد، حقوق افرينش هاي فکري ، چاپ اول، انتشارات حقوقدان تهران، 1375، ص115.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.