دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ديدگاه نظام کامن‌لا
در کشور‌هايي همچون آمريکا، انگليس، کانادا، استراليا از همان ابتدا، اثر به عنوان يک مال و يک محصول تلقي شده است. بدون شک اين محصول يک محصول معمولي نيست و خلق آن مستلزم وجود خلاقيت منحصر از سوي پديدآورنده مي‌باشد. النهايه، اين که پديدآورنده چه شخصي باشد، معياري متفاوت وجود دارد: به نظر اين دسته، پديدآورنده صرفاً کسي نيست که خلاقيت و فکر و محتواي اساسي و دروني اثر متعلق به اوست. شخصي که سرمايه اجراي طرح را مي‌پردازد يا دستورالعمل‌هاي اجرايي آن را ارائه مي‌کند، نقش کمتري از صاحب فکر ندارد. چه بسيار انديشه‌ها که به دليل عدم هدايت و تامين منساب مالي و اقتصادي و حمايت‌هاي فرهنگي هرگز بارور نمي‌شود يا موقعيت شايسته خود را نمي‌يابند.[1] معمولاً اشخاص حقوقي هستند که از قدرت و توان چنين اقداماتي بهره‌مند هستند و بر اين اساس، دليل قانع‌کننده‌اي وجود ندارد که اشخاص حقوقي را از حمايت قانون بي‌بهره کنيم.
در اينجا، خلاقيت و اصلالت اثر به استفاده از مهارت تعبير مي‌شود[2] و از همين رو ضرورتاً مالکيت اوليه اثر با تأمين کننده مالي خلق اثر داده مي‌شود. ماده‌ي 201 قانون حقوق مؤلف آمريکا (مصوب 1976) در مورد آثار اجاره‌اي[3] اماره مالکيت را به سود کارفرما اعلام کرده است. شناسايي حقوق معنوي براي مؤلف ضرورتي ندارد و اين حقوق به منزله‌ي مانعي جدي در گسترش معاملات کالا و محصول تلقي مي‌گردند. اثر هم‌چون اطلاعات محسوب مي‌شود که دسترسي جامعه بدان ضروري است و آزادي اطلاع‌رساني مورد تأکيد است. منتها اهميت اطلاع رساني تا حدي است که لطمه‌اي‌ به سرمايه گذاري وارد نکند. حمايت قانوني و اعطاي انحصار به مؤلف موجب فراهم شدن امکان سرمايه‌گذاري بعدي و خلق آثار جديد مي‌شود با اين حال، اين انحصار بايد محدوديت‌هاي جدي داشته باشد، تا مانع دسترسي به اطلاعات نشود.[4]
حقوق معنوي به عنوان اصل در نظام کامن‌لا قابل احترام نيست و حتي ايالات متحده به هنگام ملحق شدن به کنوانسيون برن ( پس از سالهاي زيادي از تصويب آن) به شرط استثناي خود از حکم ماده‌ي 60 مکرر کنوانسيون (راجع به شناساي حقوق معنوي در دولت‌هاي عضو اتحاديه) بدان ملحق گرديد. در موارد محدود و مشخصي نيز که اجزاي حقوق معنوي در اين کشورها پذيرفته شده است به راحتي امکان اسقاط و انصراف از آنها پذيرفته شده است (برخلاف نظام اول و حقوق ايران)[5] . در اين کشورها اعطاي مجوز از سوي مؤلف براي بهره برداري از اثر را به منزله‌ي انصراف مؤلف از حق تعقيب و محاکمه گيرنده‌ي مجوز به خاطر نقض حقوق مؤلف تلقي مي‌کنند.[6]
به طور خلاصه، غلبه ديگاه اقتصادي مانع از شخصي شدن حقوق مؤلف شده است. خلاقيت مؤلف همچون کار کارگر در کنار ساير عوامل توليد محصول (مصالح، مديريت و غيره ) قرار مي‌گيرد، پس منطقي است هر شخص حقيقي يا حقوقي وظيفه جمع‌آوري و هدايت اين عوامل توليدي را داشته باشد، مؤلف محسوب مي‌شود. ديوان عالي ايالات متحده در دعواي Goldenstien عليه  California در سال 1937 ميگويد «در حالي که اصطلاح مؤلف چنين برميآيد که فردي است که يک تصنيف موسيقي را مي‌نويسد، در مفهوم قانون اساسي خود «منشاء»[7] (کسي که چيزي ريشه خود را به وي مديون است) اختصاص يافته است و به نحوي که مي‌تواند شامل سرمايه‌گذاري نيز بشود».[8]
[1]Graudrat, philippe, les demelesintemporel ….. , p. 243 – Lindsay, david , the law and economics of copyright, contract and mass market licences, www.copright.com.au/reports 2002, p . 143.
[2]Gaudrat,philippe , op,cit., p . 243
[3]  Works made for hire.
[4] Elkin koren, niva, copyright policy and the limits of freedom of contract, www.law.journal .com.,1997, p.4.
[5]Samuelson, pample, economic and constitutional influences on copyright law in united states, www.ptti.com, 2001, p.16.
[6]Licence cade digest, www.juris .com, (35 pages), p.14.
[7]Celui qui est a l’origine (celui a qui quelque chose doit son origine).
[8]Vivant, Michel , le droitd’auteur un de homme? Rida., n, 174 , 1997, p.99.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.