دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: حجر و مصلحت
در ادامه ایشان با توجه به در نظر گرفتن مصلحت شخص محجور و دیگران به بررسی افرادی که شامل خصیصه ی حجر هستند پرداخته‌اند و می‌فرمایند: دو قسم حجر داریم:
الف: کسی که حجرش به دلیل در نظر گرفتن مصلحت دیگری است.
ب: کسی که حجرش به دلیل در نظر گرفتن مصلحت خودش است.
قسم اول شامل 5 گروه می‌باشد:

  • محجور شدن شخص مفلس به خاطر طلبکارها
  • محجور شدن شخص راهن برای در نظر گرفتن حق مرتهن
  • محجور شدن شخص مریض به دلیل دفاع از حق ورثه
  • محجور شدن عبد به خاطر حق مولا
  • محجور شدن شخص از دین برگشته به خاطر در نظر داشتن حق مسلمین

قسم دوم شامل سه گروه می‌باشد:

  • حجر مجنون
  • حجر صغیر
  • حجر سفیه

که این سه گروه از جمیع تصرفات در اموالشان ممنوع می‌باشند[1].
و نیز این گروه سه گانه بنابر اذن و صلاح دید شارع تحت ولایت خاص قرار می‌گیرند و در نبود ولی خاص تحت نظارت ولی عام به امورشان رسیدگی می‌شود.
برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آنها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوریکه جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب[2].
مرحوم صاحب جواهر نیز در این خصوص می‌فرماید: محجور شرعاً از تصرف در مال خودش ممنوع است وممنوعیت ممکن است به تصرف در بعضی از اموالش باشد، چون اگر بطور مطلق و عام از تمام اموال منظور بود باید مریض را خارج می‌کردیم، زیرا در مرض متصل به موت است که مریض از تصرفات بیش از ثلث ممنوع می‌شود[3]
بهاءالدین عاملی ساوجی در کتاب خود ، محجورین را به ده دسته تقسیم بندی کرده است، که در ذیل از قول ایشان به بررسی این موارد می‌پردازیم.
[1]– حلی، یوسف بن مطهراسدی، تذکرة الفقها، موسسه آل بیت(ع)،1414ق،چاپ اول،ص 73.
[2]–  صفایی، سیدحسن وسید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، ص 219.
[3] – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام،نشر دار احیاء التراث العربی،1404ق،5،چاپ هفتم،ج9، ص47

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
 د) اهداف تحقیق
1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.