Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : شرایط دفاع

برای آنکه دفاع مشروع مصداق پیدا کند دفاع هم باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از : اقدام فرد در کنار زدن حالت تهدیدکننده که نتیجه آن صیانت از حقوق فرد در معرض تهدید است را می توان دفاع نامید. شکل گیری تجاوز با شرایطی که در بالا ذکر شد، موجد حق دفاع و واکنش از سوی فرد در معرض آن خواهد بود. همانگونه که برای اطلاق تجاوز به یک عمل وجود خصوصیاتی لازم است، اقدام دفاعی نیز اقدامی مطلق و بی قید و شرط نخواهد بود و مدافع برای دفع تجاوز مجاز به هر اقدامی نیست.

برای ایجاد یک توازن منطقی بین تجاوز شکل گرفته و واکنشی که از سوی فرد برای حفظ حقوق خود صورت می گیرد، در وهله اول احراز ضرورت اقدام دفاعی بعنوان تنها راه دفع تجاوز و در وهله دوم، وجود تناسب بین آن دو ضروری است بنظر می آید. در نتیجه برای اطلاق دفاع مشروع به یک عمل، وجود دو شرط ضرورت و تناسب لازم است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : ضرورت دفاع

برای آنکه فرد بتواند از مقررات کیفیات موجه و عدم مسؤولیت استفاده نماید، باید دفاع ضروری و تنها چاره برای رهایی از مهلکه باشد.[1] یعنی ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسیله رهایی او از حمله باشد. در غیر این صورت، دفاع مشروع مصداق پیدا نخواهد کرد.

1 ـ محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص 241.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟