دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جزء پنجم: دکترین
« آموزه های علمی نقش قابل توجهی در توسعه حقوق بین الملل داشته است: تاثیر آنها ازیک سو به علت نبود رکنی اجرایی و تقنینی در جامعه بین المللی، و از سوی دیگر به سبب نوپایی نظام حقوق بین الملل بوده است. دکترین بویژه در مراحل اولیه تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل به جهت عدم کفایت رویه دولتها، توانست درتعیین، و تبیین قلمرو، محتوا و اصول اساسی حقوق بین الملل موثر واقع شود[1]». ولیکن« از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن حاضر، به مرور از اهمیت عقاید و اظهار نظرهای دانشمندان حقوقی، در حقوق بین الملل کاسته شد[2]». دلیل این امر رشد و شکوفایی قواعد ماهوی حقوق بین الملل می باشد. با این حال، امروزه، همچنان شاهد هستیم که این منبع فرعی، هرچند به صورتی بسیار کم رنگ، موثر و معتبر است.
مسئله اساسی این است که « امروزه دکترین جمعی تا حد زیادی جایگزین آموزه های فردی علمای حقوق بین الملل شده است. انستیتوی حقوق بین الملل، موسسه حقوق بین الملل، موسسه حقوقی هاروارد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و بسیاری از دیگر نهادهای علمی غیر دولتی حاصل مطالعات خویش را بصورت پیش نویس، مدل، قواعد نمونه و…. عرضه می دارند که اهمیت آنها را نمی توان نادیده گرفت. علاوه بر این ارگانهای برخی از سازمانهای بین المللی مثل کمیسیون حقوق بین الملل طرحهایی را تهیه کرده اند که هر چند شماری از آنها به معاهدات بین المللی مبدل نشده اند، ولی ارزش آنها به عنوان آموزه های علمی غیر قابل انکار است[3] ».
دراین رابطه باید به سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری نیز توجّه نمود که دستاوردهایشان به عنوان وسیله کشف قواعد حقوقی مطرح هستند.
گفتار دوم: منابع خارج از ماده 38 اساسنامه
همان گونه که بیان گردید،  منابع حقوق بین الملل مختص به ماده 38 اساسنامه نمی باشد. منابعی همچون: قاعده آمره، مصوبات سازمانهای بین المللی، اعمال و اعلامیه های یکجانبه دولتها و… که دراین بخش صرفاً به شرح قاعده آمره [4] و مصوبات سازمانهای بین المللی پرداخته خواهد شد.
جزء اول: قاعده آمره
طبق ماده 53 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات:
« قاعده آمره حقوق بین الملل عام، قاعده ای است که بوسیله جامعه بین المللی کشورها به طورکلی به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده باشد».
[1]– والاس، ربکا، حقوق بین الملل … ص 39
[2]– ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی … ص 724
[3]– والاس، ربکا، حقوق بین  الملل… پاورقی ص 40
[4]– Jus Cogens