دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرایط کاربرد زور
دفاع مشروع به عنوان مهم­ترين استثناء بر اصل ممنوعيت توسل به زور پذيرفته شده است. لذا مطلوب آن است كه واژه زور در بند 4 ماده 2 منشور حداقل آن­چنان موسع تفسير شود كه هر استفاده مهمي از زور ممنوع تلقي شود و در همين راستا از استثناء مذكور در ماده 51 تفسيري مضيق و دقيق به عمل آید. به همين خاطر توسل به دفاع مشروع بايد هر چه محدودتر و تحت شرايط و ضوابط خاصي صورت گیرد تا امكان سوء استفاده از آن محدود گرددد. در ادامه، اين شرايط به طور مختصر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 

  1. وقوع حمله مسلحانه

ماده 51 منشور، توسل هر يك از دول عضو ملل متحد به دفاع مشروع را، تنها در صورتي امكان پذير ﻣﻰداند كه «حملهﺍﻱ مسلحانه» عليه آن­ها صورت پذيرد. هدف از گنجاندن چنین عبارتي در منشور، كاستن از آزادي عمل دولت­ها به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي آن­ها ﻣﻰباشد.
اين­كه حمله مسلحانه چيست، به­روشني مشخص نیست. حمله مسلحانه در هيچ كجاي منشور تعريف نشده است اما قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومي با عنوان «تعريف تجاوز» كه بعد از 20 سال تلاش به تصويب رسيد[1] در اين بين ﻣﻰتواند راهگشا باشد.
در ماده8 مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در کامپالا (ژوئن 2011) درباره تجاوز آمده است:« در راستای این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنی طراحی، تدارک، آغاز یا اجرای آن به وسیله افرادی است که در موقعیت موثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت می­کنند. عمل تجاوز­کارانه­ای که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد می­شود»[2].ديوان بينﺍلمللي دادگستري نيز در آراء 1986، 2004 و 2005 خود از تعريف مندرج در قطعنامه تعريف تجاوز جهت احراز وقوع حمله مسلحانه در قضاياي مطروحه استفاده كرده است.
«حمله مسلحانه در معناي عادي هنگامي مصداق دارد كه نيروهاي نظامي دولت يورش برنده از مرزهاي آن گذشته و به مرزهاي كشوري ديگر حمله و تجاوز نمايد.[3]»
قطعنامه تعريف تجاوز در ماده 3 خود هر يك از اقدامات زير را بدون توجه به اعلام جنگ، اقدامي تجاوزكارانه ﻣﻰداند و به صرف تحقق آن­ها، كشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود:

  1. تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر يا هرگونه اشغال نظامي هر چند موقت و ناشي از چنان تهاجم يا حملهﺍﻱ. يا هر گونه ضميمه­سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور؛
  2. 2. بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروي مسلح دولتي ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر؛
  3. 3. محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر؛
  4. حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگان هوايي و دريايي دولتي ديگر؛ و
  5. استفاده يك دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر كه در آن سرزمين مستقر شدهﺍند يا ادامه حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق.

وجه مشترك بندهاي فوق­الذكر آن است كه در همه آن­ها، فعل تجاوزكارانه بطور مستقیم توسط نيروهاي مسلح دولت متجاوز صورت گرفته است و اين اعمال مستقيم به آن دولت قابل انتسابند. اين تعريف حقوقي از حمله مسلحانه در قضيه ديوار حایل[4]   و نيز رأي مربوط به كنگو عليه اوگاندا در اواخر سال 2005 مورد تاكيد قرار گرفته است.[5]  بنابراين تعريف حمله مسلحانه موضوع ماده 3 قطعنامه تعريف تجاوز امروزه جنبه عرفي پيدا كرده است.. مسالهﺍﻱ كه قبلاً در قضيه نيكاراگوئه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.[6]
45- نجفي ابرند آبادي، علي حسين و خزاني، منوچهر، «درآمدي بر پيش نويس قانون جزا» مجله حقوقي، ش 19-18، سال 74-1373، ص 249.
[2] -موسی­زاده، رضا و فروغی­نیا، حسین، تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در کامپالا(ژوئن 2011)، فصلنامه راهبرد، سال 21، شماره63، تابستان 1391،ص154.
47 – Tsch Wersifurth, “Operation to Rescue Nationals in Third States Involving The Use of Force in Reaction toThe Protection of Human Rights”, German Yearbook of International Law, Vol.23, 1980, p. 162.
به نقل از: شفيعي، محمد، «بررسي مشروعيت دخالتهاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بينﺍلملل» مجله حقوقي، ش20، 1375، ص371.
[4] – ICJ Reports 2004, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in Occupied Palestinian Territory”, Advisory Opinion, para.139.
[5] – ICJ Reports 2005, “Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo.
[6] – ICJ Reports 1986, Op.Cit, para.195.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد