دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) وطی با زندگان و مردگان
وطی با زندگان را که پیشتر از نظرامامیه و حنفیه توضیح داده شد و بعدها ابواب آن را تحلیل خواهیم کرد.اما وطی با مردگان که در فقه امامیه شیخ طائفه(ره) در التهذیب می فرمایند:« محمد بن علی بن محبوب عن علی بن محمد القاسانی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابی حنیفه قال سألت ابا عبد ا…(ع) عن رجل زنی بمیته قال لاحد علیه »(4)و در استبصار می گوید:« اگر زانی محصن باشد رجم می شود و اگر غیر محصن باشد جلد و حد بخصوصی ندارد و اگر زوجه ای اختیار کند و سپس او بمیرد و بعد با وی وطی کند حدی بر او  نیست بلکه بر حسب تشخیص امام یا حاکم تعزیر می شود.»(5)حکم حنیفه در ارتباط با موضوع نزدیکی با مردگان این است که« یری الحنفیه أن وطء المرأه المیته لا یوجب الحدود لکن یوجب عقوبه تعزیریه»(6) یعنی تشخیص مذهب حنفیه در این موضوع  این است که  اگر مردی زن  مرده ای را وطی کند  حد بر او واجب نیست  بلکه  بر او
 
 مجازات تعزیر واجب است اما از آنجاییکه قانون مجازات اسلامی  در این باره ساکت است اما مقنن با توجه به اقوال فقهای امامیه در ماده 223 ل.ق.م.ا بیان داشته: «جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.»(1)
د) وطی در دبر و قبل
در تعریف زنا همانطور که گذشت در قانون و قول فقهاء همچون آیت ا… خوانساری، علامه حلی و  امام خمینی(ره) که بیان داشته اند: «زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر محقق می شود».(2) لذا نزدیکی مرد از راه جلو یا پشت زن را گویند که دخول صورت گیرد ، آمده است. قبل به معنی فرج و آلت تناسلی زن و دبر به معنای مقعد می باشد که دخول آلت تناسلی مرد به مقدار حشفه در هر دو زنا محسوب می شود . اما در فقه حنفیه دخول در قبل را زنا می دانند و دخول در دبر را لواط می گویند.لذا عبارت دقیق از ابوحنیفه این است:« یری ابوحنیفه أن الوطء من الدبر لایوجب الحد علی الواطئ و لا الموطوء ذکراً کان أو أنثی و إن کان الوطء حراماً لان الزنی هو الوطء الحرام فی القبل فما حدث من اللوطی لیس زناً بل لواط.»(3) تشخیص ابوحنیفه این است که گر مردی از پشت با زن وطی کند بر واطی حد واجب نیست و بر وطی شونده هم حد واجب نیست خواه مرد باشد یا زن و همانا وطی حرام برای زنا است زیرا وطی در قبل حرام است اما لواط حادث می شود از لوطی و آن زنا نیست بلکه لواط است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.