دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:

کلمه سقط در لغت به معنی افتادن ، سقوط کردن ، انداختن وخارج شدن، از بین رفتن و واقع شدن است .[1]

ابن منظور گفته است: سقط، یسقطٌ  مسقوطاً در لغت به معنی افتادن و انداختن و واقع شدن است. در زبان عربی گفته می شود: «سقط شئ من یدی» یعنی وسیله از دست من افتاد. در حدیثی از پیامبر (ص) نقل است:«علی الخبیر سقطت» یعنی بر کسی که از آن آگاه است، واقع شد. همین طور «اسقطت الناقه» یعنی شتر فرزندش را انداخت.[2] در کتاب القاموس المحیط آمده است: «سقط الولد من بطن امه» : یعنی فرزند از شکم مادرش خارج شد، همچنین«سِقط» (بکسرسین)؛به معنی فرزند ناقص؛ و «سقیط» به معنی فرزند ناقص العقل است.[3]

همچنین سقط در فقه و حقوق؛ در اصطلاح فقها به معنی خارج شدن جنین از رحم مادر، قبل از کامل شدن آن است. به عبارت دیگر اگر جنین قبل از پایان دوره حمل وکامل شدن به صورت مرده از رحم خارج شود، بدان «سِقط» گویند. مانند آن که جنین در شش ماهگی به صورت مرده از رحم خارج گردد.[4] با نظر به معنای مذکور سقط در اصطلاح فقه به همان معنای لغوی است؛ با این فرق که سقط در لغت دارای معنای عام است ولی در اصطلاح فقه برای سقط جنین به کار می رود.در واقع به حذف یا بیرون آمدن یا بیرون آوردن رویان یا جنین مرده یا زنده از رحم، سقط جنین  یا «آفگانه شدن» گفته می شود.

و اما قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را به ديه مقرر براي سقط جنين اختصاص داده است و اين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا ذیلا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم؛ واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .[5]

منتها تا حدودی می توان اینگونه بیان نمود که سقط جنین در حقوق عبارتست از اخراج عمدی وغیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیستن نباشد. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که مفهوم سقط جنین در حقوق نیز تا حدودی نزدیک به تعریف فقها؛ و مفهوم فقهی آن می باشد.

در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل ناقص الخلقه و یا ناتمام قبل از موعد طبیعی می باشد. از نظر پزشکی قانونی اگر خروج جنین پس از شش ماه با بدست آوردن توانایی زندگی خارج از رحمی آن صورت گیرد ، زایمان قبل از موعد نامیده می شود و اگر جنین قدرت زیستن نداشته باشد، سقط جنین محسوب می گردد[6] .

[1] – جوهری . کلمه سقط طریحی . جلد2 . صفحه 286

[2]ابن منظور . (1990م ). لسان العرب . الطبعه الاولي . دارالفكر بيروت . جلد 7 . صفحه 216

[3] – طریحی . شیخ فخرالدین . جلد 2 . صفحه 385

[4] – قلعجی . کلمه سقط . صفحه 175

– دکتر نوری . رضا . مقاله کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی [5]

[6] – شامبیاتی . هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . صفحه 404

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟