دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول : مفاهيم
 
در بسياري از کتابها و متون درباره‌ي کپي رايت در ايران، کلمه‌ي کپي رايت، «حقوق مؤلف» يا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده است. اما در واقع قوانين مصوب توافقنامه‌ي برن و توافقنامه‌ي ژنو شامل تمام گونه‌هاي نوشتاري، هنري، و علوم و اختراعات مي‌گردد، در حالي که «مؤلف» در زبان رايج به معني نويسنده است. بنابراين به واژه‌اي نياز است که گستردگي کافي را داشته باشد. بدين لحاظ مي توان به جاي «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پديدآورنده» استفاده كرد، زيرا پديدآورنده مي تواند اثر نوشتاري يا علمي يا هنري را پديد آورد و خلق نمايد به اين ترتيب گستردگي واژگاني کافي به دست مي آيد.
به حقوق ناشي از مالکيت ادبي- هنري[1]، حق مؤلف يا حقوق مؤلفان مي گويند که از آن تعريف گوناگوني توسط حقوق دانان ارايه شده است :

  • « مجموعه حقوقي است که قانون براي آفريننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق انديشه و هوش او مي شناسد . اين حقوق عبارت است از حق انحصاري بهره برداري از آفرينه ( اثر) براي مدت محدود به سود آفريننده‌ي آن و پس از مرگ براي ورثه‌ي او.»[2]
  • « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختيارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده يا به وجود آورده است.»[3]

پس حق مؤلف، حق انحصاري مشروع براي نشر ، توليد مجدد و فروش موضوع،در شکل يک کار ادبي و هنري است.
تعريف قانوني از حق مؤلف در ماده‌ي 1 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 آمده است : « از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پديد آورنده . به آنچه از راه دانش و يا هنر و ابتکار انان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و ايجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق مي شود .» پس حق مؤلف يک حق مالي غير مادي انحصاري است که توسط قانون گذار به پديد آورنده‌ي اثر ادبي و هنري اصيل و ابتکاري جهت استفاده و بهره برداري از منافع مالي ان و جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده اعطاء مي گردد. يا توجه به ماده‌ي فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پديد آورنده ناميده است به نظر مي‌رسد که واژه‌ي مؤلف به تنهايي در بر گيرنده‌ي مفهومي که از حقوق مالکيت ادبي و هنري ناشي مي‌شود نباشد هر چند که در بيشتر کتاب هاي حقوقي مؤلف معنايي عام دارد که شامل هنرمند نيز مي گردد. اما بهتر است با در نظر گرفتن اينکه حقوق ايران در اين زمينه تقريباً نوپاست و بيشتر دنباله رو حقوق خارجي است، واژه‌ي مناسبي را انتخاب کنيم که در برگيرنده‌ي همه‌ي صاحبان و مالکان اين حقوق باشد به همين جهت در اين مقاله از واژه‌ي حقوق پديد آورندگان يا حقوق آفرينندگان استفاده مي‌شود. بنابراين هر جا از حقوق پديد آورندگان نام برديم مقصود همان حقوق مؤلفان است.
با توجه به تعريف قانوني و تعاريف حقوقي مي‌توان گفت که حق پديدآورنده (حق مؤلف ) عبارت است از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي که براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره برداري از اين حقوق به پديدآورنده‌ي آثار اصيل و ابتکاري تعلق مي‌گيرد.
[1] . مالکيت ادبي و هنري يکي از بخش‌هاي تشکيل دهنده‌ي مالکيت معنوي است که در آن از گونه‌هاي آثار ادبي و هنري مثل کتاب، مقاله، رساله، نمايشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سينمايي، پيکره، عکاسي… و حمايت از پديد آورندگان آنها بحث مي شود .
[2]  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران 1370،ص164.
[3]  مشيريان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبيقي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1339، ص15.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.