دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی
مسئله تعیین حقوق ووظایف بیگانگان ، ازموضوعات حقوق بین الملل خصوصی است که ازدیرباز مورد بحث بوده است،درگذشته های دور برای بیگانگان حقوق روشن وفراوانی وجود نداشت،امادر نظام حقوقی اسلام ازهمان آغاز وازچهارده قرن پیش بیشترین وبهترین حقوق ازطرف دولت اسلامی برای بیگانگانی که به شکل قانونی درقلمرو دولت اسلامی زندگی می کنند پیش بینی شده است.به عبارت دیگر “درآن زمان که دولتها اعم از دولتهای دینی و غیردینی برای بیگانگان کمترین حقی جزء از سرضرورت واجبارقائل نبودند،نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ،تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است برای آنها به رسمیت شناخت . ازجان،مال،منزل ومسکن آنان حمایت کرد وحق اشتغال به هرگونه حرفه وصنعت وتجارت مشروع رابرای آنان به رسمیت شناخت”[1]
هرانسان مسلمانی مکلف است درقبال غیرمسلمانان مخصوصاً اقلیتهای مذهبی اهل ذمه،رفتاری بشردوستانه وانسانی داشته باشد. دراین زمینه قرآن کریم می فرمایند”ای مسلمانان دربرخوردبا اهل کتاب گفتگو ومجادله نکنید مگربه نیکوترین روش و…”[2]   ، ازجمله اصولی که مسلمانان باید درمورد اقلیتهای مذهبی اهل ذمه رعایت کنند اصل دوستی، برابری ، عدالت و رعایت حقوق وآزادیهای انسانی می باشد. احادیث واخبار متعددی از پیامبر(ص) وائمه معصومین(ع) درخصوص حقوق اقلیتها نقل شده است.دراین زمینه حدیثی ازپیامبر(ص) نقل شده است که می فرمایند:”کسی که به ذمی ظلم کند ویا تکلیفی فوق طاقت برایش معین نماید من دشمن اوخواهم بود”[3]   همچنین داستانهای مختلفی دراین زمینه وجود دارد که رفتار خوب پیامبر با اهل کتاب رانشان می دهد،”وقتی پیامبر (ص)درتشییع جنازه یکی ازیهودیان مدینه شرکت کرده بود گروهی ازصحابه هم به دنبال او بودندو از اینکه پیامبر ازجنازه یهودی تشییع کرده ناخشنودی خودرا ابراز می داشتند،پیامبر (ص)اصحاب خودرا مخاطب قرارداده پرسید:آیا این یهودی انسان نبوده است؟یاران اوخاموش شدند”[4]
به نظرمی رسد رسول گرامی اسلام (ص) باطرح این پرسش بحث برابری انسانها را مطرح ساخته است.
همچنین مولای متقیان حضرت علی(ع) درفرمانی ، به مالک اشتر ،فرمودند:”هان ای مالک ،دلت را جایگاه رحمت به ملت قرارده،با آنان محبت وعطوفت فراوان داشته باش .برای آنان چون حیوان      درنده ای که جان ومال آنان را تباه کنی مباش(زیرا)آنان یکی ازدودسته اندیا برادر دینی تواند و یا انسانی همانند وبرابر تو”[5]  همچنین دراعلامیه جهانی حقوق بشراسلام که توسط کنفرانس اسلامی تدوین وتصویب شده است دربرخی ازمواد آن به حقوق اقلیتها اشاره شده است که درماده 9 آن اشاره شده است:هرانسانی حق دارد درامنیت جانی ودینی وخانواده ای وناموسی زندگی کند”[6]  همانطورکه گفته شد اقلیت های مذهبی می توانند درشرایطی درجامعه اسلامی زندگی کنند.
[1] دانش پژوه مصطفی ، خسروشاهی قدرت الله، پیشین ،ص129
[2] محمودیان مهدی ،پیشین،ترجمه وتفسیر آیه 46سورت عنکبوت،ص402
[3] ضیایی بیگدلی محمدرضا،پیشین،ص104
[4]همان،ص105
[5] نهج البلاغه،نامه 53 ،ص 403
[6] جعفری محمدتقی ،پیشین ،ص170

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام