دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ بیان مسأله 
یکی از عواملی که هم در حقوق جزای ایران و هم در حقوق جزای بین الملل باعث سلب مسؤولیت کیفری از مرتکب و موجه جلوه دادن رفتاری که به ظاهر جرم به نظر می رسد، دفاع مشروع می باشد. دفاع مشروع یک عاملی است که به طور مستقل و به موجب حکم قانونگذار باعث موجه و قانونی جلوه دادن رفتار ارتکابی از سوی مرتکب می شود. دفاع مشروع عبارت است از حق دفع فوری یک حمله غیر مشروع با توجه به شرایط قانون.[1] عدم مسؤولیت کیفری مدافع مشروع یک مسأله ای است که نه تنها در قوانین کشورهای مختلف دنیا بلکه حتی در سطح حقوق جزای بین الملل نیز به رسمیت شناخته شده است.
حق دفاع مشروع نه تنها در سطح حقوق جزای داخلی ایران یعنی طی مواد 61 و 62 و 625 الی 629 قانون مجازات اسلامی بلکه حتی در سطح حقوق بین الملل با تدوین ماده 51 منشور ملل متحد 1945 و در سطح حقوق جزای بین الملل در اساسنامه های محاکم کیفری بویژه در ماده 31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم 1998 مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است.
ما در این تحقیق برآنیم تا به تشریح و تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 که دولت ایران هنوز به این اساسنامه ملحق نشده است بپردازیم. نگارنده از این تحقیق با طرح ساختار پیشنهادی ذیل بر آن است تا بتواند با تجزیه و تحلیل مسایل، از یک سو به سؤال های مطروحه در تحقیق پاسخ داده و از سوی دیگر به اهداف مورد نظر در تحقیق دسترسی پیدا نماید.
   نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1384، ص 259. -1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :
1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.
2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.
د ـ سؤال های تحقیق
1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟
2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟