Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : ضمان و تضامن

ضمان و تضامن، شباهت و اختلافاتي با هم دارند. با توجه به جايگاه خاص عقد ضمان، در بين عقد و سابقه تاريخي آن ممكن است، تضامن و ضمان عقدي در نگاه اول حداقل در برخي از مصاديق، يكي تلقي شود اما بين اين دو وجوه اختلاف زياد است و همين امر باعث شده است كه در كنار عقد ضمان ، عقد تضامن يا تعهد تضامني قراردادي پيش بيني شود.

 

 

 

بند اول: وجوه اشتراك

1- از نظر مدلول و معنا ، تضامن و ضمان با هم نزديك هستند. زيرا،  طبق نظرعلماء عامه در هر دو، دين به دو ذمه تعلق مي گيرد، ذمه مديون و ذمه ضامن، لذا هر يك مسئول پرداخت تمام دين است در حالي كه قبل از عقد ضمان، دين بر ذمه مديون اصلي قرار دارد.[1] يا بر طبق ضمان ضم ذمه، حداقل دو نفر مسئول ، برای پرداخت دين وجود دارد ، يكي مديون واقعي و ديگري ضامن.[2]

2- چون دو ذمه با هم ضميمه مي شود، طلبكار مي تواند به هر يك از ضامن و مديون و يا متضامنين رجوع كند.

3- در هر دو، هر كسي كه دين را پرداخت، مي تواند به شخصي كه با او تضامن دارد،بابت آنچه پرداخته رجوع كند.

4- ضمان و تضامن، هر دو از وثائق و تضمينات شخصي به حساب مي آيند كه به نفع دائن مي باشند ليكن تضامن از اطمينان بيشتري برخوردار است.

5- منشاء هر دو تعهد، عقد است اما مضمون توافق در آن دو متفاوت است چون تعهد ضامن ، يك تعهد تبعي است ولي تعهد تضامني ، اصلي است.[3]

 

بند دوم : وجوه اختلاف

ضمان و تضامن از جهات مختلفي با هم تفاوت دارند. اين تفاوتها به قرار زير است:

1- تعهد ضامن يك تعهد تبعي و ثانوي است اما تضامن، يك تعهد اصلي براي هر فرد متضامن است.[4] ماده 402 ق.ت ايران مقرر مي دارد: « ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين اين ترتيب مقرر شده باشد.»  در ماده 403 ق.ت،  مسئوليت تضامني را منوط به حكم قانون يا قرارداد خصوصي نموده است. بنابراين در صورتي كه تصريح به تضامن نشود و چند نفر ضامن يك دين شوند ، اين ضمان به صورت طولي بوده و ابتدا بايد به مضمون عنه رجوع نمايد. بنابراين با عقد ضمان بستانكار يك تضمين جديد به دست مي آورد ولي اين تعهد ضامن،  داراي جنبه فرعي است ، لذا تضمين ضمان ضم ذمه به مراتب كمتر از تضامن است كه شرايط رجوع مقدماتي به مضمون عنه را ندارد و ضامن و مضمون عنه در عرض هم مي توانند مورد مراجعه قرار گيرند.

2- چون در عقد ضمان تعهد ضامن يك تعهد تبعي است ، لذا در ايجاد التزام و انقضاء متأثر از تعهد اصلي است. بنابراين اگر تعهد اصلي باطل باشد به تبع آن تعهد ضامن هم باطل است در حاليكه در تضامن هر رابطه مستقل از ديگري است وهر بدهكار متضامن يا طلبكار متضامن نمي تواند به ايرادات يا اوصاف ديون يا طلب سايرين استناد كند مگر در ايرادات مشترك كه به شخص خاص مربوط نمي شود مثل ايراد عدم مشروعيت تعهد.

3- در ضمان ضم ذمه به ذمه با ابراء ذمه مديون اصلي،  ذمه ضامن نيز ابراء مي گردد ولي در تضامن ، در اثر ابراء ذمه هر متضامن،  به مقدار حصه او بري مي شود و نسبت به حصه سايرين اثر نخواهد داشت.[5]

4- در عقد ضمان، ضامن حق دارد از طلبكار بخواهد كه ابتدا به مضمون عنه مراجعه نمايد زيرا تعهد ضامن فرعي است اما در تضامن، بدهكار نمي تواند از طلبكار تقاضا نمايد كه به هر بدهكار به مقدار حصة او رجوع نمايد زيرا تعهد او اصلي است.[6]

5- منافع افراد در تضامن قراردادي و عقد ضمان با هم تفاوت دارد زيرا در تضامن قراردادي، متضامنين داراي منافع شخصي هستند و لذا نسبت به نفس تعهد خود، متعهد مي باشند ، اما در عقد ضمان، ضامن جزء به نفع و به خاطر مديون ، ضمانت نمي كند و شخصاً نفع خاصي ندارد مگر آنكه انگيزه هاي معنوی ،  از قبيل احسان و تعاون. لذا نوعاً عقد ضمان تبرعي است.[7]

6- منابع ضمان و تضامن، متفاوت است: منبع ضمان، اراده و قصد ضامن است كه در عقد ضمان، اظهار مي دارد. اما منبع تضامن از قانون يا قرارداد مي تواند باشد.

7- در تضامن، بدهكاري كه تمام دين را مي پردازد حق دارد نسبت به آنچه كه مازاد بر حصه بدهي او بوده مراجعه نمايد. اما در عقد ضمان چون تعهد او فرعي است حق دارد پس از اداء تمام دين، آنچه پرداخته را از مضمون عنه بگيرد.[8]

 

[1] – المغربي، محمد، 1416، مواهب الجليل، ج5، چاپ اول، بيروت، ص 105

[2] – الاسمندي، محمد، 1413، طريقه الخلاف بين الاسلان، چاپ اول، بيروت، دارالكتب اسلاميه، ص 446

[3] – گندمكار، منبع پيشين، ص 71

[4] – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، بي تا، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، حقوق تعهدات و عقود و ايقاعات، جلد اول، چاپ اول، انتشارات كتابخانه، مشعل آزادي، ص 846

[5] – گندمكار، منبع پيشين، ص 75و74

[6] – جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص 847 و 846

[7] -گندمكار، منبع پيشين، ص 76

[8] – جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص 847 و 846

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد

میهمان