دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: نکات  مورد مناقشه  کشورها  در کنفرانس  رم…………………………………………………………………………60

گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز ودیدگاه­های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن………………………………………61

گفتار دوم : صلاحیت دیوان ونقش شورای امنیت از دیدگاه­ شرکت کنندگان در کنفرانس رم………………………..62

مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات  تا زمان  تشکیل کنفرانس بازنگری…………………………..66

گفتار اول : مفاد بند (2) ماده 5 اساسنامه وسازکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان ……………………………………66

گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین­المللی کیفری پس از کنفرانس رم…………………….68

الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………………………..68

ب: جنایت تجاوز واجلاس اول کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………….69

1-مشورتهای غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………69

2-موضع غیرمتعهدها……………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز………………………………………………………………………………………….70

گفتار سوم : مذاکرات کارگروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع دولتهای عضو دیوان……………………………….71

فصل دوم : بررسی نتایج کنفرانس کامپالا…………………………………………………………………………………………………72

مبحث اول: مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز……………………………………………………………………………….72

گفتار اول : تعریف اقدام تجاوزکارانه ………………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم : احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت  والزام آور نبودن آن برای دیوان…………………………………….74

گفتار سوم : احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان………………………………………………………76

گفتار چهارم : آستانه قانونی: لزوم آشکار بودن نقض منشور برای تحقق جنایت تجاوز…………………………………77

گفتار پنجم : انحصار مسئولیت به رهبران سیاسی یا نظامی دولت ……………………………………………………………..78

گفتار ششم : سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز………………………………………………………………………………………80

1-عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

2-عمل مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-عنصرر روانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مبحث دوم : حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی  لازم الاجرا شدن اصلاحیه ………………………………………………….83

گفتار اول : انتخاب سازکار برای لازم الاجرا شدن  اصلاحیه و اهمیت  این انتخاب……………………………………….84

گفتار دوم : ارجاع توسط شورای امنیت …………………………………………………………………………………………………..85

گفتار سوم : ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولتهای عضو………………………………………………………………………87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن