دانلود پايان نامه بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: تعريف جهاني شدن

رويكردها و رهيافت‌هاي گوناگوني كه كوشيده‌اند جهاني شدن را در قالب يك الگوي نظري عام و فراگير، قابل فهم كنند؛ هنوز در ارائه يك تعريف و تبيين منطقي و واقع بينانه توفيقي نيافته‌اند. قدمت و پيشينه اندك جهاني شدن در محافل علمي در ارتباط آن با سطوح گوناگون تحليل مانند سياست، اقتصاد و فرهنگ در دشواري تعريف آن مؤثر بوده‌اند. وسعت تحولات مشتمل در اين مفهوم و نيز نرسيدن به تكامل نهايي، از ديگر دلايل تعريف نيافتگي اين پديده است. در واقع آن چه امروزه جهاني شدن خوانده مي‌شود، خود وضعيتي دگرگون شونده، متغير و بسيار متحول قرار دارد كه ارائه تعريف جامع و مانع از آن را مشكل مي‌سازد. وجود مفهوم «شدن » گوياي سرشت در حال تحول اين پديده و از نتايج امتناع يك قضاوت نهايي درباره آن است.[1] برهمين اساس در يك جمع بندي كلي، مي‌توان از موارد ذيل به عنوان موانع و مشكلات ارائه يك تعريف كارآمد از جهاني شدن نام برد:

ـ گستردگي موضوع: جهاني شدن، جميع ابعاد زندگي انسان را تحت تأثير قرار داده و متحول ساخته است. از كوچك‌ترين واحد و كنش‌گر اجتماعي «يعني فرد» تا بزرگ‌ترين واحد آن يعني «جامعه جهاني» از طريق گذر از گروه‌ها، نهادها و حكومت‌ها همه متأثر از جهاني شدن هستند و هم‌زمان بر آن اثر مي‌گذارند.

ـ مرحله انتقالي: جهاني شدن يك مرحله گذار در زندگي بشريت است. فرايندي تاريخي است كه به شكل امواج حركت مي‌كند و تا زماني كه به يك وضعيت پايدار تبديل نشود تعاريف آن متنوع و متحول خواهد بود.

ـ مشكل نظري: تعريف هر پديده‌اي، بويژه اگر پديده مورد نظر از ابعادي اين چنين گسترده برخوردار باشد، نيازمند چهارچوبي نظري است تا با استفاده از آن، پديده مفهوم سازي شود، مفاهيم و متغيرها تعريف شوند، داده‌ها گزينش، دسته بندي و بالاخره تفسير شوند؛ به نحوي كه از كاركرد توصيفي، كه حداقل كاركرد يك نظريه است برخوردار باشد. اما در اين خصوص بايد اذعان نمود كه نظريه‌هاي مسلط با مشكلات عديده‌اي رو به رو هستند كه در عمل ناكارآمدي آن‌ها را عريان مي‌كند. از سوي ديگر، نظريه‌ها تا آن اندازه متفاوت و متضاد هستند كه نه تنها تصاوير متفاوتي از يك جهان واحد ارائه نمي‌دهد، بلكه جهان‌هاي متفاوتي را نيز ترسيم مي‌كنند.[2]

باتوجه به نكات فوق، براي بررسي تعاريف گوناگون از جهاني شدن، ابتدا بهتر است جايگاه «جهاني شدن»[3]‌ را در ميان بسياري از واژه‌هاي مهم ديگر نظير «جامعه جهاني»[4]، «وابستگي متقابل»[5] «گرايش‌هاي تمركزگرا»[6]، «نظام جهاني»[7]‌، «يكپارچگي جهاني»[8]، «عموميت يا جامعيت»[9]، «بين‌المللي شدن»[10] و «جهان گرايي»[11] روشن نماييم. [12]

به طور كلي ريشه و مبناي كلمه جهاني شدن به جهان كه ترجمه لغت «Globe» است برمي‌گردد. بايد دقت داشت كه جهان در عبارت جهاني شدن، ترجمه “word” يا “universe” نيست، بلكه برگرفته از Globe است. اين اصطلاح در اصل به معني «كره» يا سطح فراگير يك جسم كروي است كه با پيشوند the به معناي كل كره زمين مي‌شود. براين اساس معناي لغوي Global نيز فرا گرفتن يا تأثير گذاردن بر كل دنيا و سراسر جهان است.[13]

1ـ سینایی، وحید و ابراهیم آبادی، غلامرضا، جهانی شدن کثرت زدائی فرهنگی، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 11، شماره 43، 1383، صص 197 ـ 198.

2ـ اخوان زنجاني، داريوش، جهاني شدن و سياست خارجي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1383، صص 48 – 47.

1- Globalization

2- word society

3- Interdependence

4- CentralizingTensdencies

5- word system

6- Globalism

7- Universalism

8- Unternationalization

9- Globality

10- See: N.Rosenau, James, “the Complexities and contradictions of Globalization”, in: Braring the New word: Reading in Contemporary polotocs, editor: Thomas M.J.Bateman and Others (canada: Nelson Thompson learning, 2000)p. 17.

11- see: Wehmeier(ed),Sally, Oxfard Advanced learner’s Dictionary, 7th edition, (oxford: Oxford University Press, 2005), p. 659.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.