دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معیارها

قانون گذاران و محاکم وسیله مناسبی را برای تمایز جرائم((جاسوسی))و((خیانت به کشور)) مشخص نکرده اندو از زمان های دور تفصیل و جدایی این جرائم به طور قاطع صورت نگرفته است وگاهی عمل واحد هم جاسوسی وهم خیانت محسوب می شود و حقوقدانان سعی وتلاش وافری جهت جداسازی این دوجرم انجام داده اند و مقیاس هایی رانیز ارائه نموده اند.

اکثر حقوق دانان می گویند اگر جانی,عشق واخلاص و درست کاری و امانت داری در مقابل خویش را ناوجود انگاشت و پیمان وفاداری به کشور را نقض نمود، عمل او هرچه باشد خیانت محسوب می شود ودر صورتی که این عمل را شخص اجنبی مرتکب شود جاسوسی خواهد بود وجمع زیادی بین جاسوسی و خیانت به کشور به یکی از طرق ذیل تفصیل داده اند:

 • در برخی از موارد از جهت موضوع می توان این دو را متمایز نمود.
 • از طریق مجازات های متفاوتی که اعمال می شود می توان آن دو را ازهم تفکیک نمود.
 • از طریق صفت سیاسی بودن می توان قائل به فرق شد.

لیکن در فقه جزائی و تحلیل حقوقی معیارهای قابل توجه و ارزشمندی ارائه شده است که تحت سه عنوان ذیل، تجزیه و تحلیل می شود:

1-1) معیار عینی

کلمه Treason از ریشه لاتینی یعنی واژه tradere مشتق شده است و مقصود ازآن مباشرت در تسلیم اطلاعات به قدرت بیگانه است و تسلیم در اینجا عام است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیر نظامی با در اختیار گذاشتن نیرو یا امکاناتی که موجب سلطه اجنبی گردد، می شود. پس در حقیقت خیانت تسلیم چیز امانی است که در نزد شخص امانت است و این شامل اسرار وامکانات و مساعدت های دیگر است ولی تجسس در جایی است که اسرار در نزد جانی نیست بلکه برای یافتن آن تفحص و تجسس می نماید.

رکن مادی جاسوس تفحص و تفتیش برای رسیدن به اطلاعات سری است ولی رکن مادی و موضوعی خیانت تسلیم است و این شامل تسلیم استحکامات نظامی یا اسلحه وغیره می گردد.

بر همین اساس محاکم فرانسوی خیانت را از نوع جنایت و تجسس را ازنوع جنحه دانسته اند زیرا جست وجوی اسرار و حتی بدست آوردن آن جاسوسی است و هنگامی که در اختیار جانی قرار گرفت و جانی آن را به بیگانه تسلیم کرد، خیانت محقق می گردد، به عبارت دیگر می توان گفت که جاسوسی شروع به خیانت است و مجازات شروع به جرم در قانون فرانسه مجازات جرم تام را دارد.

به هر حال عنصر مادی موضوعی است که در اغلب انواع خیانت ها، تسلیم نمودن و به تصرف درآوردن چیزی به دشمن است و در جاسوسی جاسوس از عملیات تفحص و تفتیش  تجاوز نمی کند. از آنچه گفته شد روشن می شود که خیانت عمل تسلیم است به نیروهای بیگانه، ولی جاسوسی به اختیار و تملک درآوردن اطلاعاتی است که در نزد جاسوس نیست لذا جاسوس  برای بدست آوردن آن اطلاعات تجسس می کند، گرچه این عمل گاهی از مواقع نوعی خیانت محسوب می شود.

این معیار در ایجاد تمایز در مواقعی که تجسس وتسلیم در یک زمان انجام می شود نارساست ولی در عین حال در بقیه موارد برای تفصیل و تمایز بین جاسوسی و خیانت بسیار مفید است.

 

 

1-2) معیار ذهنی

کسانی که معیار مادی را برای ایجاد تمایز بین جاسوسی و خیانت به کشور کافی ندانسته اند از معیار دیگری استفاده نموده اند که نقش اساسی درآن مربوط به نیت جانی است و می گویند اگر نیت فاعل ایراد ضرر به امنیت کشور و دولت باشد عملش خیانت است و در صورتی که قصدش رسیدن به مطامع پست نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن مرتکب شود خائن نخواهد بود ومجازاتش اخف از خائن می باشد ولی اعتماد به این معیار درجدا نمودن جاسوسی از خیانت به کشور بسیار مشکل است زیرا جداسازی انواع نیات مجرم، کاری بس دشوار است وما نیز وسیله نیت سنج برای اندازه گیری نوع نیت مجرمانه در اختیار نداریم.

بنابراین بحث ودستیابی به نیت و نوع نیت مجرم کاری بس دشوار است. بحث تقسیم جرائم براساس رکن عمومی و عنصر روانی در گفتار آتی در تشخیص سیاسی یا عادی بودن جرائم فوق به طور مبسوط تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

 1. اهداف نظری
 • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
 • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
 1. اهداف کاربردی
 • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
 • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

 1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
 2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟