دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه نیابت
گروهی ازفقها واژه « نائب » برای نمایندگان مجلس استفاده کرده اند نائب به کسی گفته می شود که ازسوی فرددیگراختیار دارد که امریا اموری را انجام دهد که ممکن است اختیاری وناشی از قرارداد ، باشد مانند نیابت وکیل ازجانب موکل یا قهری وناشی ازحکم قانون مانند نیابت پدروجد پدری ازطفل صغیر .[1]
فقها درمواردمتعددی ازعنوان نائب ونیابت استفاده کرده اند قاضی ابن براج درمورد وجوب نیابت درحج می نویسد : هرگاه برمکلف حج واجب باشد ومانعی مثل سلطان ، مرض یا دشمن ازخروج او جلوگیری کند وبرایش خروج ممکن نباشد براو واجب است برای خروج نائب بگیرد سپس درصورت برطرف شدن مانع انجام حج براوواجب است واگرمانع تازمان مرگ برطرف نشود حج نیابتی ازجانب اوکفایت می کند .[2]
محقق حلی درمورد شرایط نائب برای حج می نویسد : درنائب مسلمان بودن شرط است زیراحج عبادتی است مشروط برقصد قربت که چنین قصدی ازجانب کافرصحیح نیست . همچنین نیابت مسلمان ازکافرصحیح نیست زیرا نائب قائم مقام منوب عنه است پس همانگونه که چنین عملی توسط اوصحیح نیست توسط نائب اونیزصحیح نمی باشد .[3]
بنابراین نیابت اعم از وکالت است ومواردی چون جعاله را نیزشامل می گردد.[4]
اشکال این دیدگاه این است که اگرمراد طرفداران این نظریه نیابت به مفهوم حقوقی – فقهی آن باشد همان ایراداتی که درنظریه وکالت ذکرشده دراینجا نیزوارد است زیرا اولاً این عقد نیابت ولو درقالب عقد جعاله صورت پذیرد ، بازعقدی جائزاست . ثانیاً خود منوب عنه[5] حق انجام عمل سفارش داده را دارد ، درحالی که درنمایندگی مجلس مردم با انتخاب نماینده ، دیگرحق انجام دادن اعمال قوه مقننه را ندارند . ثالثاً گروهی ازحقوقدانان نیابت صغیر ممیزوسفیه را نیزدرجعاله قبول کرده اند واین برخلاف شرایط ذکرشده لازم برای احراز سمت نمایندگی مجلس است .
1- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، همان منبع، 3710- 3606.
2- ابن براج ، المهذب ، ج 1 ، ص 267
3- محقق حلی ، المعتبر، ج 2 ، ص 766 – 765
1- علامه حلی ، مختلف الشیعه ، ج 3 ، ص 255
2- کسی که نائب ازطرف اوعمل را انجام می دهد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .