دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میثاق رم

کنوانسیون رم(1961)و اصلاحیه آن(1996) از جمله کنوانسیون بین المللی در زمینه حقوق تبعی یا جانبی یا حقوق مرتبط با حق مولف است که در اثر گسترش فن‏آوری و تولید و توزیع فرآورده‏های فرهنگی و هنری تدوین شده است.[1]
پیشینه تاریخی میثاق رم نشان می‏دهد که نخستین پشتیبانی سازمان‏یافته برای حمایت از حقوق تبعی، ناشی از صنعت صوت‏نگار (phonograms )است که به استناد قوانین حق مؤلف، درپی جلب حمایت برای اقدام قانوین بر ضدنسخه‏برداری غیر مجاز از صوت-نگارها برآمد.
در سطح بین المللی، نخستین پیشنهادهای حمایت از تولیدکنندگان، در کنفرانس دیپلماتیک رم(1928) در مورد بازنگری در میثاق برن شکل گرفت.در همان زمان، دفتر بین المللی کار به وضع حقوقی اجراکنندگان به عنوان کارکنان استخدام شده توجه کرد.پس از آن، در پی گفتگوهای بیشتری که در کنفرانس بازنگری بروکسل(1948)پیش آمد، مشخص شد که به سبب مخالفت گروه نویسندگان، حمایت قانونی از حقوق اجراکنندگان و تهیه‏کنندگان صوت-نگارها با موازین حقوق مولف امکانپذیر نیست، هرچند که پشتیبانی برای تنظیم یاک سند بین المللی که به‏گونه کافی حقوق آنان را حمایت کند، وجود داشت.کمیته‏های گوناگون کارشناسان، پیش‏نویس میثاقی را تنظیم کردند که حقوق سازمانهای پخش فرستنده‏ای را نیز دربرمی‏گرفت و سرانجام در 1960 کمیته‏ای از کارشناسان، با هماهنگی یکدیگر و با بهره‏گیری از  IPRIB سازمان پیش از wipo ، در یونسکو و دفتر سازمان بین المللی کار در لاهه، نشستی تشکیل داد و پیش‏نویس میثاقی را تنظیم کرد که پایه گفتگوهخای کنفرانس دیپلماتیک رم را تشکیل داد. این کنفرانس، متن نهایی میثاق بین المللی در مورد حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت- نگارهای و سازمانهای پخش را تصویب کرد.
برپایه میثاق رم، هر دولتی که بخواهد عضویت آن را بپذیرد نه‏تنها باید عضو سازمان ملل باشد، : بلکه عضویت در اتحاد برن یا عضوریت در میثاق جهانی حق مولف را نیز باید دارا باشد. بنابراین یک دولت عضو، از زمانی که عضویت خود را در میثاق جهانی برن از دست بدهد، عضویت در میثاق رم را نیز از دست خواهد داد.به سبب همین ارتباط، گاه از میثاق رم با عنوان میثاق «بسته»یاد می‏کنند.
همانند میثاق برن حمایت میثاق رم در اساس شمال رفتار ملی یک کشور است که براساس قوانین خود حقوقی را برای اجراکنندگان، صوت-نگارها و پخش در نظر می‏گیرد.بااین‏حال رفتار ملی بسته به کمترین حمایتی است که به روشنی در میثاق تضمین شده و به همین‏گونه‏دارای محدودیت‏هایی است که در میثاق آمده است(ماده 2 بند 2).این بدان معناست که گذشته از حقوق اعطایی در میثاق که کمترین حمایت را دارد و پیرو استثناهای ویژه یا قید شرطکردن‏های مجاز پیش‏بینی شده در میثاق است، اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگاشت‏ها و سازمان‏های پخش در یک کشور طرف قرارداد از همان حقوقی برخوردارند که به ابتاع آن کشور اعطا می‏شود.
همانند میثاق برن، میثاق رم نیز برای دولتهای عضو، اجازه اعمال محدودیت‏های معینی را نسبت به حقوق مولف پیش‏بینی می‏کند.این محدودیت‏ها در زمینه‏ای زیر صورت می‏گیرد:
الجازه کاربر خصوصی، بهره‏برداری از قسمتهای کوتاه شده در ارتباط با گزارش حوادث جاری، ضبط موقت توسط سازمانهای پخش فرستنده‏ای از راه امکانات خود و برای پخش در برنامه‏های خود و کاربرد آن تنها برای مقاصد آموزشی یا تحقیقات علمی، همچنین براساس میثاق رم، کمرین دوره حمایت، 20 سال از پااین سالی است که در آن:1-ضبط، 2-اجراء، 3- پخش انجام شده باشد.
[1] . وجدانی، همان، صص 10-9

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.