دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف

قديمي‌ترين فعاليت سنديكاها دفاع از منافع شغلي كارگران بوده است. در حقوق كار امروزي حق دفاع از منافع شغلي سنديكاها بدين ترتيب است:

ـ سنديكا حق دارد از طريق شركت و عضويت در شوراهاي حل اختلاف، در مورد اختلافات فردي از حقوق هر كارگر عضو به هنگام رسيدگي پرونده دفاع نمايد.

ـ سنديكا حق دارد براي دفاع از منافع شغلي و جمعي كارگران در برخي موارد دادخواهي كند.

2. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان

ـ سازمان‌هاي سنديكايي حائز اكثريت حق مذاكره و انعقاد پيمان‌هاي جمعي كار به منظور كسب امتيازات بيشتر براي كارگران عضو را دارند.

ـ اگر مذاكرات جمعي كار به نتيجه نرسيد اين حق قانوني تشكيلات سنديكايي است كه كارگران را تا حصول نتيجه مطلوب و كسب امتيازات شايسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمايند.

3. اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها

در تحولات اخير حقوق كار، نقش سنديكاها در جنبه محوري پيدا كرده است، تا آنجا كه علاوه‌بر حق مذاكره و انعقاد قرارداد كارگاهي مداخله و تصرف نسبي در امكانات كارفرمايي و اشتراك مساعي در امور كارگاه در برخي از كشورها به صورت حقوق قانوني آنها درآمده است:

ـ نمايندگان كارگران امروزه نقش فعالي در برنامه‌ريزي و مديريت كارگاه‌ها ايفا مي‌كنند و حق دارند با مشاركت در كميته و يا شوراي دو جانبه‌ي كارگاه نظر خود را در امور فنّي، اقتصادي و كارگري اعلام و اِعمال نمايند.

ـ شركت كارگران در سود كارگاه‌ها با هدف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در دهه‌هاي اخير مدنظر قرار گرفته است. استفاده از تكنيك‌هاي خاص نظير مشاركت در سود كارگاه‌ها براي ترغيب كارگران به كار بيشتر و بهتر و كاهش ضايعات حين كار مي‌تواند منفعت دو جانبه براي كارگران و كارفرمايان داشته باشد. بدين ترتيب، تشكيلات كارگري كارگاه مي‌توانند در اين خصوص به انعقاد قراردادهاي جمعي كارگاه مبادرت ورزند تا از اين طريق منفعت دو جانبه‌ي مذكور حاصل شود.