دانلود پایان نامه بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :سلولی و مولکولی

عنوان :بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری­های نوین گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد «M.Sc»

گرایش سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد ابراهیمی

سال تحصیلی ٩٣ ١٣٩٢

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

عنوان                               صفحه

خلاصه فارسی …….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

١- ١: بیان مسئله : 3

٢-١  :اهمیت و ضرورت.. 8

٣-١: تعریف واژهها 9

١-٣-١:آلزایمر 9

٢-٣-١ :ژن APOE. 10

٣-٣-١ :ژن MAPT. 10

٤-٣-١ : NFTs. 10

٥-٣-١ : bAPP (b-Amyloid Precursor Protein) : 11

٤-١  :هدف از اجرای تحقیق. 11

٥-١ : فرضیه های پژوهش… 11

٦-١ : سوال پژوهش… 11

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

١-٢: تاریخچه و کشف بیماری آلزایمر 14

٢-٢:پاتولوژی بیماری. 15

٣-٢: انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر 16

١-٣-٢:بیماری آلزایمر با شروع زودرس.. 18

٢-٣-٢ :بیماری آلزایمر با شروع دیررس.. 22

٣-٣-٢ :  ژن APOE. 22

٤-٣-٢: ژن   MAPT  (Microtule Associated Protein Tau) 25

٤-٢ : بررسی تحقیقات انجام شده 29

فصل سوم: مواد و روش ها

١-٣:  روش شناسی تحقیق. 35

١-١-٣ : نوع مطالعه. 35

٢-١-٣ : جامعه آماری. 35

٣-١- ٣: معیار DSM-Ⅳ… 35

٤-١-٣ : معیارهای انتخاب بیماران. 37

٥-١-٣:  روش جمع آوری داده ها 37

٥-١-٣: تعریف عملیاتی متغیرها و مقیاس اندازه گیری. 37

٦-١-٣: ملاحظات اخلاقی. 37

٢-٣: روش اجرا 38

١-٢-٣  :  استخراج  DNA.. 38

٢-٢-٣)روش استخراج DNA با بهره گرفتن از کلروفرم: 41

روش تهیه محلولهای مورد نیازجهت استخراج DNA: 42

٣-٣) سنجش کیفیت و کمیتDNA.. 44

١-٣-٣) سنجش کمیت و کیفیت DNA با بهره گرفتن از نانودراپ.. 44

٢-٣-٣) ارزیابی کیفیت DNA  استخراج شده به کمک ژل آگارز (الکتروفورز افقی) 44

٤-٣) ژنوتایپ  کردن نمونه ها)ژنوتایپینگ) 47

٣-٥: آنالیز آماری. 51

مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه. 54

فصل چهارم: نتایج

١- ٤: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT. 54

١-١-٤: مقایسه ژنوتیپ های پلی مورفیسم (G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم  54

٢-١-٤: مقایسه آلل های پلی مورفیسم G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم  55

٢- ٤: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم. 55

١-٢-٤  :مقایسه ژنوتیپهای پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  ژن APOE   در در افراد٢ e  APOE و٤e  APOE  در دو گروه بیمار و سالم. 55

٢-٢-٤: مقایسه آلل های پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم. 56

٣-٤ ) بررسی اثر متقابل ژنوتیپ های پلی مورفیسم G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT با ژنوتیپ های ژن APOE  57

٤-٤ : نتایج حاصل از PCR قطعات مورد نظر در ژن های MAPT  و APOE. 57

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

١-٥ ) بحث.. 60

٢-٥ ) نتیجه گیری. 61

١-٢- ٥)نتایج  پلی مورفیسم  rs242557(G/A مربوط به  ژن MAPT. 61

٢-٢-٥) نتایج پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  مربوط به ژن APOE. 62

٣-٥ ) پیشنهادات.. 63

منابع

REFRENCE: 65

Introduction: 72

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول ١-٣مشخصات کلی پرایمرها…………………………………………………………………………………… 48

جدول ٢ -٣…………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول ٣-٣ برنامه مورد استفاده جهت انجام PCRژMAPT .. 50

جدول ١-١-٤:  بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل……………………………………………………………… 54

جدول ٢-١-٤: بررسی همسا نی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم……………………………………………………….. 55

جدول ١-٢-٤ : بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل………………………………………………………………. 56

جدول ٢-٢-٤: بررسی همسانی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم…………………………………………………………. 56

فهرست شکل ها:

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل ١-١ ) در این شکل نورون های سا لم با نورونهای دارای شاخص های بیماری آلزایمر مقایسه شده است  3

شکل٢-١ :  در این شکل  ایزوفرم های گوناگون تائو به نمایش در آمده اند. 7

شکل ١-٢ : پلاکهای پیری آمیلوئید و NFT مشاهده شده در مغز بیماران مبتلا به آلزایمر………………………. 14

شکل٢-٢: سیستم لیمبیک و نواحی درگیر در بیماری آلزایمر……………………………………………………………………….. 15

شکل١-٤-٤ : محصول PCR مربوط به  ژن MAPT ، همانگونه که مشاهده می شود،طول قطعه ی کنترل ، موتانت و نرمال به ترتیب ٣٤٠ ،  ١٦٧،٢٢٨ نو کلئو تید می باشند…………………………………………………………………………………………. 58

شکل ٢-٤-٤: محصول PCR مربوط به  ژن APOE  در دو جایگاه (لوکوس) ١١٢و ١٥٨……………………… 58

 

چکیده :

      مقدمه : بیماری آلزایمر یک اختلال مولتی فاکتوریال بوده است و شایع ترین عامل دمانس در جهان می­باشد. بنابراین قویترین فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری آلزایمر رسیدن به سن پیری می­باشد. از آنجا که یکی از شاخص ­های بیماری آلزایمر گره­های نوروفیبریلاری درون سلولی (متشکل از فیلامنت­های شدیدا فسفریله تائو ) می­باشد و با توجه به اینکه ژنMAPT کدکننده پروتئین تائو است و این پروتئین با بیماری آلزایمر در ارتباط مستقیم است بنابراین پلی مورفیسم شایع (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT می ­تواند با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط داشته باشد و APOE  هم یک ریسک فاکتور برای این بیماری شناخته شده است. بنابراین رابطه بین بیماری آلزایمر و تشکیل گره­های نوروفیبریلاری انکار ناپذیر است.

روش کار: در این مطالعه پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژنMAPT  و پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  در ژن APOE  در ٥٧ فرد سالم و ٥٠ فرد بیمار به روش Tetra Arms PCR مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته­ ها : در پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژن MAPT  ،فراوانی ژنوتیپ AG و آلل G در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود، (به ترتیب ٦٤% و  ٣٦% در برابر ١/٤٢% و ٨/٢٢% با  ٠١/٠≤  Pvalue . در پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs) در ژن APOE ، فراوانی ژنوتیپ ٤/e٤e و آلل ٤e در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود.  (به ترتیب ٤/٣٨%  و ٧/٥٧%  در برابر  ٨/٣% و  ٨/٢٨% با٠٠٩ /٠≤  Pvalue).

نتیجه گیری : به نظر می رسد که در پلی مورفیسم(G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژن MAPT در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ AG و آلل G در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست.

به نظر می­رسد که در پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و ( ٧٤١٢rs ) در ژن APOE ، در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ ٤/e٤e و آلل ٤e در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمر است.

واژه­ های کلیدی : بیماری آلزایمر ، ژن MAPT ، ژن APOE ،گره­های نوروفیبریلاری

فصل اول:

کلیات تحقیق

١- ١: بیان مسئله :

بیماری آلزایمر[1] شایع ترین بیماری تخریب کننده عصبی[2] می­باشد (١) که از نظر ژنتیکی هتروژن بوده و تاکنون بیش از ٢٦ میلیون نفر از جمعیت جهان به آن مبتلا شده اند (٢و٣).

بیماری آلزایمراز نظر بالینی, با اختلالات شناختی ,اختلالات زبانی و مهارت­ های حرکتی و تغییرات رفتاری همراه است (٢) و درگیر کننده مناطقی خاص از مغز از جمله لوب­های گیجگاهی[3],هیپوکامپ, بخشی از کورتکس و بخش کوچکی از لوب پیشانی[4] می­باشد  (٤) و از نظر پاتولوژیکی با وجود پلاک­های پیری خارج سلولی[5] وگره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری[6] و فقدان ارتباطات سیناپسی درون کورتکس انتورینال[7] مشخص می­ شود (٥).

شکل ١-١ ) در این شکل نورون های سا لم با نورون­های دارای شاخص های بیماری آلزایمر مقایسه شده است

که همانگونه که ملاحظه می­ شود در نورون­های آلزایمری پلاک­های بتا آمیلوئیدی خارج سلولی و گره­های نوروفیبریلاری  داخل سلولی که از شاخص ­های بیماری آلزایمر می­باشد به خوبی قابل مشاهده می­باشد.

پلاک­های پیری از رشته­های 8 نانومتری از پپتید­های ٤٢-٤٠ اسیدآمینه­ای به نام آمیلوئید بتا [8]درست شده ­اند که از پروتئولیز یک پروتئین بزرگتر به نام پروتئین پیش ساز آمیلوئید[9] حاصل می­شوند (٥و٦). شکستن APP توسط دو پروتئاز به نام بتا -سکرتاز[10] و گاما -سکرتاز [11]سبب تولید پپتید آّمیلوئید بتا می­ شود که سریعا به صورت فیبریل­هایی تجمع می­یابند. دو پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر به نام های پرسینیلین١ و پرسینیلین ٢ از اجزء کاتالیتیک گاما-سکرتاز می­باشند (٥).

گره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری از رشته­هایی درست شده ­اند که ترکیب عمده آنها از پروتئبنی به نام تائو[12] می­باشد که پروتئینی متصل شونده به میکروتوبول [13]می­باشد. واکنش دینامیک بین پروتئین تائو و میکروتوبول­ها توسط فسفریلاسیون تنظیم می­ شود. تائوی فسفوریله شده در مقایسه با تائوی غیر فسفوریله شده تمایل چسبندگی پایین­تری به میکروتوبول­ها دارد (٧). میزان فسفوریلاسیون در تائوی جدا شده از گره­های نوروفیبریلاری چندین برابر بیشتر از تائوی طبیعی می­باشد (٨). پروتئین تائو به فیلامنت­ های اکتین[14] و اسپکترین[15] متصل می­ شود که از طریق این واکنش­ها پروتئین­های تائو احتمالا در میا نکنش میکروتوبول­ها با سایر اجزای اسکلت سلولی نظیر نوروفیلامنت­ها اثر می­گذارند. در انواعی از بیماری­های نورودژنراتیو (به جز آلزایمر) که در مجموع به آنها تائوپاتی­ها[16] اطلاق می­ شود گره­های نوروفیبریلاری تجمع می­یابد بدون اینکه رسوبات بتا آمیلوئیدی دیده شود و بر اساس نوع تائوی اجتماع یافته که به عنوان بار کد [17]عمل می­ کنند پنج نوع تائو پاتی طبقه بندی شده است (٩).

تعداد صفحه : 82

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151696]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com